Фінансова математика

Григорків В.С. Фінансова математика : підручник / В.С. Григорків, О.І. Ярошенко. - Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2017. - 428 с.

 

Підручник містить систематизований виклад основних понять і методів фінансової математики, приклади для ілюстрації теоретичного матеріалу, самостійні завдання, контрольне тестування з кожної теми, що дозволяє використати підручник як для самостійного вивчення дисципліни, так і аудиторних занять.

Для студентів економічних спеціальностей вузів.

Оптимізаційні методи та моделі

Григорків В.С. Оптимізаційні методи та моделі : підручник / В.С. Григорків, М.В. Григорків. - Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2016. - 400 с.

 

У підручнику викладено основи теорії та методи розв’язування моделей оптимізації, які формують класичну базу сучасної теорії оптимізації. Матеріал підручника структурований на три частини, що відповідно присвячені безумовній та умовній оптимізації функцій однієї і багатьох змінних, а також спеціальним класам моделей та методів умовної оптимізації, які широко використовуються у різних галузях знань та практичної діяльності.

Розраховано на студентів економічних, математичних і технічних спеціаль­но­стей та спеціалізацій, а також аспірантів, викладачів і широке коло фахівців.

Оптимізаційні методи та моделі

Оптимізаційні методи та моделі. Тестові завдання : навч. посібник / М.В. Григорків. - Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2016. - 104 с.


Навчальний посібник містить тестові завдання для контролю базових знань з оптимізаційних методів і моделей, які викоритовуються для прийняття обгрунтованих рішень у різних галузях людської діяльності та внесені в освітні програми підготовки економістів, математиків, інженерів і фахівців з багатьох інших спеціальностей.

Для студентів вищих навчальних закладів.

 

 

 

 

 

 
 
 

Прогнозування соціально-економічних процесів

Прогнозування соціально-економічних процесів : лабораторний практикум : / Л.Л. Маханець, Г.П. Кибич. - Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2015. - 96 с.

У практикумі наведено завдання до лабораторних робіт, основні теоретичні відомості та рекомендації, необхідні для їх виконання, а також подано завдання для розрахункових робіт.
Для студентів напряму "Економічна кібернетика".

Економетрика : Лабораторний практикум

 

Економетрика : лаб. практикум. - Ч. 1. - вид. 2-ге, перероб. та доп. / уклад. : В.С. Григорків, О.Ю. Вінничук. - Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2015. - 96 с.

 

 

Лабораторний практикум присвячено побудові та дослідженню лінійних моделей парної та множинної регресії. У ньому наведено допоміжний теоретичний матеріал, завдання до лабораторних робіт і рекомендації до їх виконання, контрольні запитання та завдання, варінти вибіркових даних до лабораторних робіт.

Для студентів економічних напрямів підготовки. 

 
 

Моделі та методи прийняття рішень в аналізі й аудиті в умовах визначеності : Лабораторний практикум

 

Моделі та методи прийняття рішень в аналізі й аудиті в умовах визначеності : лабораторний практикум / уклад. : О.Ю. Вінничук, Л.В. Скращук. - Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2015. - 60 с.

 

 

Видання містить типові моделі та методи прийняття рішень, їх застосування в аналізі й аудиті. Деталізовано зміст і алгоритм вионання відповідних лабораторних робіт і завдань для самостійного опрацювання. Запропонований теоретичний матеріал і прикладний інструментарій спрямований на формування практичних навичок застосування моделей та методів прийняття рішень в аналізі й аудиті в умовах визначеності.

Для студентів економічних напрямів підготовки та всіх, хто цікавиться методологією прийняття управлінських рішень.

 
 

Лабораторний практикум з інформаційної системи Акцент 7.4

 

Лабораторний практикум з інформаційної системи Акцент 7.4 : навч. пос. / уклад. : О.Я. Савко, Л.В. Скращук, С.В. Зюков, М.В. Григорків. - Чернівці, Чернівецький нац. ун-т, 2015. - 68 с.

 

 

Наведено завдання до лабораторних робіт з бухгалтерського та управлінського обліку й рекомендації до їх виконання за допомогою інформаційної системи "Акцент 7.4".

Для студентів напряму підготовки "Економічна кібернетика".

 

Моделювання економічної динаміки з урахуванням ринку землі сільськогосподарського призначення (Монографія)

 

Моделювання економічної динаміки з урахуванням ринку землі сільськогосподарського призначення / В.С. Григорків, Л.М. Буяк, С.В. Іщенко. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2015. – 264 с.

 

 

Монографія присвячена проблемам моделювання ринку землі сільськогосподарського призначення та його впливу на загальну економічну динаміку. У ній розкрито соціально-економічні особливості ринку землі, сучасний стан і перспективи розвитку вітчизняного ринку сільськогосподарських земель, теоретичні та методичні засади ціноутворення на ринку землі. Розроблено комплекс моделей впливу ринку землі сільськогосподарського призначення на економічну динаміку, що дозволяють встановити основні закономірності та тренди розвитку соціально-економічних процесів у ринковій економіці під час і після встановлення ринку землі та підвищити якість відповідних управлінських рішень. Створено інформаційне та програмне забезпечення, призначене для проведення імітаційних експериментів із запропонованими моделями та отримання важливих знань про поведінку економічних систем в умовах функціонування ринку землі сільськогосподарського призначення.

Для студентів, аспірантів і викладачів прикладних економічних і математичних спеціальностей, а також фахівців у галузі математичного моделювання економічної динаміки.

 

 

Диференціальні моделі економічної динаміки (Рекомендовано МОН України для студентів ВУЗів)

Диференціальні моделі економічної динаміки : основи теорії та приклади : навч. посіб. / В.С. Григорків, М.В. Григорків, Л.В. Скращук. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2015. – 214 с.

У навчальному посібнику викладено основи теорії та наведені приклади диференціальних моделей економічної динаміки, тобто моделей, які описуються диференціальними рівняннями. Кожний розділ посібника містить основоположні поняття та факти з теорії, приклади побудови та дослідження диференціальних моделей економічної динаміки, завдання для самостійної роботи та додаткові практичні завдання. Для студентів прикладних економічних і математичних спеціальностей.

 

 

 

 

 

Статистика : тестові завдання

Вінничук О.Ю. Статистика : тестові завдання : навчальний посібник для студентів економічних напрямів підготовки / О.Ю. Вінничук. - Чернівці : Друк Арт, 2014. - 136 с.


Навчальний посібник містить тестові завдання для контролю знань з навчальної дисципліни "Статистика".

Для студентів всіх напрямів підготовки галузей знань "Економіка і підприємництво" та "Менеджмент та адміністрування" вищих навчальних закладів, а також широкого кола фахівців, що використовують статистичний інструментарій у своїй професійній діяльності.

 

 

 

 

 

 
 
 

Економічна інформатика та комп’ютерна техніка (Затверджено МОН України для студентів ВУЗів)

Економічна інформатика та комп’ютерна техніка: Підручник. Видання 2-ге, переробл. та доповнене / В.С. Григорків, Л.Л. Маханець, Р.Р. Білоскурський, О.Ю. Вінничук, А.В. Верстяк, І.С. Вінничук. – Чернівці : ДрукАрт, 2014. – 392 с.

У підручнику викладено узгоджені з державними стандартами вищої економічної освіти та відповідними освітньо-кваліфікаційними вимогами основи базових знань з економічної інформатики та комп’ютерної техніки, а також можливості їх застосування в прийнятті економічних рішень. Книга відображає специфіку економічної інформації як об’єкта автоматизації. Особлива увага приділяється апаратному та програмному забезпеченню персонального комп’ютера, загальним тенденціям розвитку і застосування операційних систем, технологіям MicrosoftOffice, основним принципам та особливостям алгоритмізації економічної інформації, мережевим технологіям в економіці та бізнесі, безпеці економічної інформації. Для студентів всіх економічних напрямів ВУЗів та широкого кола фахівців, що працюють з економічною інформацією та інформаційними технологіями.

 
 

Дискретні моделі економічної динаміки

Дискретні моделі економічної динаміки

Дискретні моделі економічної динаміки : навч. посібник / В.С. Григорків, О.І. Ярошенко.  Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2014.   96 с.

У посібнику викладено елементи теорії різнецевих рівнянь та її застосування для побудови дискретних моделей економічної динаміки. Теоретичний матеріал доповнений прикладами та містить завдання для самостійної роботи з відповідями для них. Для студентів економічних та математичних спеціальностей вузів.

 

 

Інтелектуальний аналіз даних: лабораторний практикум

Інтелектуальний аналіз даних: лабораторний практикум

Інтелектуальний аналіз даних : лабораторний практикум : І–навч. посібник / О.Ю. Вінничук, І.С. Вінничук. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2014. – 80 с.

У навчальному посібнику наведено завдання до лабораторних робіт, їх теоретичне обґрунтування та рекомендації до їх виконання. Запропонований теоретичний матеріал і прикладний інструментарій спрямований на формування практичних навичок з інтелектуального аналізу даних. Для студентів економічних напрямів підготовки.

 

 

Корпоративні інформаційні системи (Рекомендовано МОН України для студентів ВУЗів)

Корпоративні інформаційні системи (Рекомендовано для студентів ВУЗів).

Корпоративні інформаційні системи / Григорків В.С., Верстяк А.В., Вінничук І.С., О.Я. Савко, С.В. Зюков – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. – 236 с.

У навчальному посібнику викладено теоретичні основи та приклади корпоративних інформаційних систем. Зміст і структура посібника узгоджені з вимогами освітньо-професійних програм підготовки фахівців економічних спеціальностей та спрямовані на формування практичних навичок роботи із сучасними корпоративними системами.

Для студентів економічних спеціальностей вузів і широкого кола фахівців, які працюють з корпоративними інформаційними системами.

Моделювання та оптимізація еколого-економічних систем міжгалузевих балансів з інвестиційними запізненнями (Монографія)

Моделювання та оптимізація еколого-економічних систем міжгалузевих балансів з інвестиційними запізненнями

Бойчук М.В., Шмуригіна Н.М. Моделювання та оптимізація еколого-економічних систем міжгалузевих балансів з інвестиційними запізненнями.- Чернівці : "Місто", 2013.- 212 с.

 

У монографії запропоновані еколого-економічні моделі міжгалузевих балансів з інвестиційними запізненнями, проведено їх дослідження та чисельне моделювання на модельних прикладах.

Розрахована на наукових, інженерно-економічних працівників, аспірантів і студентів.

 

Оптимізаційні методи та моделі

 

Оптимізаційні методи та моделі. Навчальний посібник.

В.С. Григорків та ін. Оптимізаційні методи та моделі: вибрані завдання для тематичного контролю: навч. посіб. / В.С. Григорків, О.І. Ярошенко, М.В. Григорків, Г.П. Кибич ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. - Чернівці: ДрукАрт, 2013. - 168 с.

У посібнику наведено завдання, доповнені відповідями, для вибіркового тематичного контролю і самоконтролю знань методів і моделей одно- та багатовимірної оптимізації. Особлива увага зосереджена на спеціальних класах моделей та методів багатовимірної умовної оптимізації: лінійному програмуванні, транспортних задачах, цілочисловому лінійному, нелінійному та динамічному програмуванню. 

Для студентів економічних та математичних спеціальностей вузів.

 

 

 

 

Лабораторний практикум зі статистики: Statistica 10

Лабораторний практикум зі статистики: Statistica 10

Лабораторний практикум зі статистики : STATISTICA 10 : Навчальний посібник / Л. Л. Маханець, О. Ю. Вінничук, Г. П. Кибич, М. В. Григорків. – Чернівці : ЧНУ, 2013. – 164 с.

У навчальному посібнику викладено основні етапи статистичного дослідження, що виконуються за допомогою STATISTICA. Всі лабораторні роботи відповідають навчальній програмі зі статистики. Практикум містить необхідні матеріали, які сприятимуть самостійному вивченню навчальної дисципліни, а також методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з відповідних тем навчальної дисципліни та завдання для самостійної роботи.

Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, науковців і практиків, діяльність яких пов’язана із застосуванням методів статистичного аналізу даних.

Диференціальні моделі в економіці

Диференціальні моделі в економіці. Навчальний посібник.

В.С. Григорків, Р.Р. Диференціальні моделі в економіці: навч. посіб. /В.С. Григорків, Л.В. Скращук; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича.- Чернівці: Друк Арт, 2012. - 144 с.
У навчальному посібнику викладено елементи теорії диференціальних економіко-математичних моделей, тобто моделей економіки, які формалізуються диференціальними рівняннями. Матеріал посібника є базовим для загальної теорії моделей економічної динаміки.

Для студентів прикладних економічних і математичних спеціальностей.

 

 

 

 

 

 

Моделювання та оптимізація повного циклу однопродуктової макроекономіки зростання з урахуванням екологічного фактора (Монографія)

Моделювання та оптимізація повного циклу однопродуктової макроекономіки зростання з урахуванням екологічного фактора 

Бойчук М.В., Семчук А.Р. Моделювання та оптимізація повного циклу однопродуктової макроекономіки зростання з урахуванням екологічного фактора.- Чернівці : "Місто", 2012. - 208 с.
У монографії запропоновані моделі повного циклу однопродуктової макроекономіки зростання як без, так і з запізненням при врахуванні екологічного фактора та проведено їх дослідження по знаходженню оптимальних процесів.

Розрахована на наукових, інженерно-економічних працівників, аспірантів та студентів.

 

 

 

 

 

 

 

Практикум з інформаційних систем і технологій в економіці (Рекомендовано МОН України для студентів ВУЗів)

Практикум з інформаційних систем і технологій в економіці (рекомендовано МОН України для студентів ВУЗів)

В.С. Григорків, Р.Р. Білоскурський, І.С. Вінничук, Н.Я. Іванова.- Практикум з інформаційних систем і технологій в економіці : навч. посібник .- Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. - 128 с.
Навчальний посібник написано згідно з освітньо-кваліфікаційними вимогами та програмами підготовки бакалаврів за напрямами підготовки галузі знань "Економіка і підприємництво".
У посібнику викладено завдання до лабораторних робіт і рекомендації до їх виконання, описано теоретичний матеріал і прикладний інструментарій, спрямований на формування практичних навичок роботи з сучасними інформаційними системами і технологіями, автоматизації економічних та управлінських задач.
Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр".

 

 

 

Економічна інформатика (Рекомендовано МОН України для студентів ВУЗів)

Економічна інформатика (рекомендовано МОН України для студентів ВУЗів)

В.С. Григорків, Р.Р. Білоскурський, О.Ю. Вінничук, А.В. Верстяк, І.С. Вінничук.- Економічна інформатика: лабораторний практикум.- Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011.- 232 с.

Зміст і структура навчального посібника узгоджені з вимогами освітньо-професійної програми підготовки фахівців економічних спеціальностей та відображають типову тематику, рівень і можливості практичного застосування економічної інформатики та комп'ютерної техніки. Наведені у посібнику лабораторні роботи розроблено у такий спосіб, щоб за персональним комп'ютером продемонструвати особливості апаратного і програмного забезпечення для обробки економічної інформації, загальних тенденцій розвитку і використання операційних систем, технологій Microsoft Office, комп'ютерних мереж.

Для студентів усіх економічних спеціальностей вузів і широкого кола фахівців, які працюють з економічною інформацією та інформативними технологіями.

 

 

Оптимальне керування в економіці (Рекомендовано МОН України для студентів ВУЗів)

Оптимальне керування в економіці (рекомендовано МОН України для студентів ВУЗів)

Григорків В.С. - Оптимальне керування в економіці. - Чернівці: ЧНУ, 2011. - 200 с.

У навчальному поібнику викладено основи теорії оптимального керування та її застосування при дослідженні економіко-математичних моделей.Для студентів прикладних математичних та економічних спеціальностей.

 

 

 

 

 

 

 

Статистика: основи теорії та практикум (Рекомендовано МОН України для студентів ВУЗів)

Статистика: основи теорії та практикум (рекомендовано МОН України для студентів ВУЗів)

Григорків В.С., Вінничук О.Ю., Кибич Г.П., Григорків М.В., Іванова Н.Я., Іщенко С.В. - Статистика : основи теорії та практикум: навчальний посібник. - Чернівці : ДрукАрт, 2011. - 282с.

У посібнику викладено узгоджені з державними стандартами вищої економічної освіти та відповіднимим освітньо-кваліфікаційними вимогами основи базових знань із загальної теорії статистики. Кожний розділ посібника містить основні теоретичні відомості приклади виконання типових завдань, завдання для самостійної роботи та контрольні запитання, що дозволяє конструктивно поєднати теорію та практикум.
Для студентів економічних і математичних спеціальностей ВНЗ та широкого кола фахівців, які використовують статистичні методи у своїй професійній діяльності.

 

 

 

 

Фінансова математика (Затверджено МОН України для студентів ВУЗів)

Фінансова математика (затверджено МОН України для студентів ВУЗів)

Григорків В.С., Ярошенко О.І., Нікіфоров П.О.- Фінансова математика :

підручник. - Чернівці : ЧНУ,2011. - 488с.

Підручник містить систематизований виклад основних понять і методів фінансової математики, приклади для ілюстрації теоретичного матеріалу, самостійні завдання, контрольне тестування з кожної теми та лабораторний практикум, що дозволяє використати посібник як для самостійного вивчення дисципліни, так і аудиторних занять.
Для студентів економічних спеціальностей вузів

 

 

 

 

Моделювання іпотечного кредитування (Монографія)

Моделювання іпотечного кредитування (монографія)

Ярошенко О.І. Моделювання іпотечного кредитування : монографія- Чернівці: ЧНУ, 2010. - 176с.

У монографії досліджено становлення та розвиток інституту іпотеки, характер його впливу на економічні процеси в країні, здійснено аналіз сучасного стану іпотечного кредитування в Україні. Розроблено моделі прийняття стратегічних, тактичних і оперативних рішень іпотечним кредитором, зокрема моделі погашення іпотечного кредиту з урахуванням ряду факторів.
Для студентів економічних і математичних спеціальностей вузів, аспірантів, викладачів і фахівців, які використовують методи економіко-математичного моделювання.

 

 

 

 

 

 

Моделювання економіки (Рекомендовано МОН України для студентів ВУЗів)

Моделювання економіки (рекомендовано МОН України для студентів ВУЗів)

Григорків В.С. - Моделювання економіки [Текст]: навчальний посібник. - Чернівці : ЧНУ, 2009. - 320 с.

Навчальний посібник є вступним курсом до теорії моделювання економічних систем та систем сталого розвитку і складається з трьох частин, присвячених відповідно моделям мікроекономіки, макроекономіки і еколого-економічної взаємодії. 
В ньому викладено класичні результати з моделювання поведінки споживачів, виробників і ринкової рівноваги, балансових міжгалузевих зв'язків і економічного росту, економічних систем з урахуванням екологічної складової.
Для студентів економічних і математичних спеціальностей вузів, а також фахівців, що використовують методи моделювання в економічному аналізі.

 

 

 

Фінансова математика (Рекомендовано МОН України для студентів ВУЗів)

Фінансова математика (рекомендовано МОН України для студентів ВУЗів)

Григорків В.С., Ярошенко О.І.- Фінансова математика [Текст] : навчальний посібник. - Чернівці : ЧНУ, 2009. - 384с.
Посібник містить систематизований виклад основних понять і методів фінансової математики, приклади для ілюстрації теоретичного матеріалу, самостійні завдання, контрольне тестування з кожної теми та лабораторний практикум, що дозволяє використати посібник як для самостійного вивчення дисципліни, так і аудиторних занять.
Для студентів економічних спеціальностей вузів. 


 

 

Економетрика (Рекомендовано МОН України для студентів ВУЗів)

Економетрика (рекомендовано МОН України для студентів ВУЗів)

Григорків В.С. Економетрика: Лінійні моделі парної та множинної регресії: навчальний посібник. - Чернівці: ЧНУ, 2009.-224 с.

Навчальний посібник розкриває питання побудови і дослідження лінійних моделей парної та множинної регресії.
У ньому викладно класичні результати лінійного економетричного аналізу. 
Для студентів прикладних економічних і математичних спеціальностей вузів.
 

 

 

 

 

 

 

 

Економічна інформатика та комп'ютерна техніка (Затверджено МОН України для студентів ВУЗів)

Економічна інформатика та комп'ютерна техніка (затверджено МОН України для студентів ВУЗів)

Григоріків В.С., Маханець Л.Л., Білоскурський Р.Р., Якутова О.Ю., Верстяк А.В, Вінничук І.С. Економічна інформатика та комп'ютерна техніка:Підручник. - Чернівці: Золоті литаври, 2009. - 419с.
У підручнику викладено узгоджені з державними стандартами вищої економічної освіти та відповідними освітньо-кваліфікаційними вимогами основи базових знань з економічної інформатики та комп'ютерної техніки, а також можливості їх застосування в прийнятті економічних рішень. Книга відображає специфіку економічної інформації як об'єкта автоматизації. Особлива увага приділяється основним принципам та особливостям алгоритмізації економічної інформації, апаратному та програмному забезпеченню для її обробки, загальним тенденціям розвитку і застосування операційних систем, технологіям Microsoft office, комп’ютерним мережам та захисту інформації. 
Для студентів всіх економічних спеціальностей ВУЗів та широкого кола фахівців, що працюють з економічною інформацією та інформаційними технологіями. 

Імітаційне моделювання: методи і програми мовою С++ (Рекомендовано МОН України для студентів ВУЗів)

Імітаційне моделювання: методи і програми мовою С++ (рекомендовано МОН України для студентів ВУЗів)

Буяк Л.М., Паучок В.К. - Імітаційне моделювання: методи і програми мовою С++. – Тернопіль: ТНЕУ, – 2008. – 152 с.
Навчальний посібник для студентів економічних та інженерних спеціальностей вищих навчальних закладів. 
Викладено методологічні й інженерні основи проектування математичних й обчислювальних моделей як засобу наукового пізнання й інструменту розв’язання практичних задач. Описано методи моделювання дискретних й стохастичних систем. Подано програмні класи мовою С++, призначені для імітаційного моделювання випадкових величин. 
Рекомендується для бакалаврів з напрямку «Економіка та підприємництво», а також для всіх, хто вивчає моделювання й проектування програмного забезпечення у галузі моделювання.

 

 

 

Ризикологія в зовнішньоекономічній діяльності (Рекомендовано МОН України для студентів ВУЗів)

Ризикологія в ЗЕД (рекомендовано МОН України для студентів ВУЗів)

В.В.Вітлінський, Л.Л.Маханець - Ризикологія в зовнішньоекономічній діяльності. Навч.посіб. - К.: КНЕУ,2008р. - 432 с.

Курс «Ризикологія» — один із системотворних у процесі формування сучасного економіста. У навчальному посібнику викладено методологічні, методичні підходи та інструментарій, що дають змогу здійснити аналіз, моделювання й керування ризиком у зовнішньоекономічній діяльності. 
Розглядаються засади якісного та кількісного аналізу ризиків, їх кількісного оцінювання в спектрі проблем зовнішньоекономічної діяльності, а також низка математичних моделей щодо врахування та методів зниження ступеня ризику. 
Наведений матеріал значною мірою має практичний характер, а всі теоретичні питання ілюструються простими прикладами. 
Для студентів, аспірантів і викладачів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, менеджерів та фахівців економічного профілю.
 

 

 

 

Еластичність та її застосування в економічному аналізі

Еластичність та її застосування

Григорків В.С., Григорків М.В. - Еластичність та її застосування в економічному аналізі: Навчальний посібник.- Чернівці: ТОВ "ДрукАрт",2008.-64с.

Навчальний посібник присвячено одному з центральних понять маржинального економічного аналізу - еластичності. Крім загальної характеристики коефіцієнтів еластичності, їх властивостей та прикладів застосування в економіці, у посібнику проаналізовано маржинальні показники типових функцій випуску і їх роль в економіко-математичному моделюванні. 
Посібник розрахований на студентів прикладних економічних і математичних спеціальностей вузів. 

 

 

 

Більше статей...

 1. Економічна інформатика: навчальний посібник (Рекомендовано МОН України для студентів ВУЗів)
 2. Ефективність інформаційних систем
 3. Практикум з фінансової математики: навчальний посібник
 4. Моделювання еколого-економічної взаємодії: навчальний посібник
 5. Моделювання економіки: Частина 2: навчальний посібник
 6. Економетрика
 7. Моделювання економіки: Частина 1: навчальний посібник
 8. Економічна кібернетика : навчальний посібник (Рекомендовано МОН України для студентів ВУЗів)
 9. Основи математичної економіки: вибрані завдання для тематичного контролю
 10. Довідник з математики для вступників до ВНЗ III-IV р. акредитації
 11. Розвиток міжнародного туризму в Україні (Монографія)
 12. Практикум з математичного програмування: навчальний посібник
 13. Математичне програмування: навчальний посібник (Рекомендовано МОН України для студентів ВУЗів)

Дочірні категорії