Атестація бакалаврів 2020

Згідно з Положенням про атестацію здобувачів вищої освіти та організацію роботи екзаменаційної комісії в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича наказом № 129 від 08.05.2020 р. затверджено склад екзаменаційної комісії № 7 для проведення на економічному факультеті атестації здобувачів вищої освіти ступеня “бакалавр” денної форми навчання зі спеціальності 051 “Економіка” ( «Економічна кібернетика») у складі:

Ярошенко Олена Іванівна – к.е.н., доцент кафедри економіко – математичного моделювання –  голова комісії.
Члени комісії:

 1. Григорків В.С. – д.ф-м.н., професор, завідувач кафедри економіко-математичного моделювання – заступник голови ЕК.
 2. Григорків М.В. – к.е.н., доцент кафедри економіко-математичного моделювання.
 3. Вінничук І.С. – к.е.н., асистент кафедри економіко – математичного моделювання.
 4. Губатюк І.В. – к.е.н., доцент кафедри економічної теорії, менеджменту і адміністрування.
 5. Семеняк Х.В. – лаборант кафедри економіко – математичного моделювання, секретар ЕК.

Робочою групою кафедри розроблено та затверджено програму та тестові завдання для проведення випускної атестації здобувачів вищої освіти ступеня “бакалавр” зі спеціальності 051 “Економіка” («Економічна кібернетика»)  (протокол № 9 від 27.03.2020 р.)

Комплексний фаховий іспит для студентів спеціальності 051 “Економіка” («Економічна кібернетика») проводиться у такому порядку:

 • Реєстрація і фіксація студентів, запрошених за графіком складання комплексного фахового іспиту на платформі Google Meet за відповідним посиланням.
 • Ознайомлення студентів із Головою та членами Екзаменаційної комісії, уточнення порядку та процедури складання іспиту.
 • Комплексний фаховий іспит складається тестів. Максимальна кількість балів, яку студент може отримати на іспиті – 100 балів. Для проходження тестів студенти реєструються у системі Moodle за посиланням https://moodle.chnu.edu.ua/
 • На проходження 30 тестів відводиться 60 хвилин. Тести оцінюються за відсотком правильних відповідей.
 • Після проходження тестів студенти виходять з системи Moodle.
 • У режимі реального часу на платформі Google Meet студентам оголошуються результати.

Відповідно до вимог Болонської угоди проводиться місцева (національна) шкала визначення оцінок і шкала ECTS. Для їх порівняння використовується така таблиця:

Кількість балів, отримана за тестування Кількість балів, отримана за іспит За шкалою ECTS За національною системою
90-100 90-100 А 5 (відмінно)
80-89 80-89 В 4(добре)
70-79 70-79 С 4(добре)
60-69 60-69 D 3 (задовільно)
50-59 50-59 Е 3 (задовільно)
35-49 35-49 FX 2 (незадовільно) з можливістю перескласти
1-34 1-34 F 2 (незадовільно) з обов’язковим повторним курсом

Схвалено на засіданні кафедри економіко-математичного моделювання
Протокол № 9 від 27.03.2020 р.14