Атестація бакалаврів 2022

Форма та порядок проведення атестаційного іспиту та захисту випускних кваліфікаційних робіт з використанням дистанційних технологій навчання

 1. Загальні положення
  • До комплексного іспиту допускаються лише ті студенти, які виконали навчальний план;
  • Проведення іспиту здійснюється з використанням сервісу Google Meet. Для належного проходження атестаційного іспиту та захисту бакалаврських робіт здобувачу необхідно використовувати комп’ютер/ноутбук або смартфон оснащений камерою, технічні можливості якого дозволяють підтримувати режим відеоконференції;
  • Під час іспиту в on-line режимі одночасно під’єднуються члени екзаменаційної комісії та здобувачі освіти, які заздалегідь поділені на підгрупи та сесійно (хвилями) здаватимуть даний іспит;
  • Перед початком іспиту за допомогою генератора випадкових чисел https://uk.piliapp.com/random/number/ здійснюється рандомний вибір білету, після чого секретар ЕК надсилає білет на електронну пошту студента;
  • Екзаменаційний білет складається із двох теоретичних питань (по 15 балів), одного практичного завдання (20 балів) та 25 тестових завдань (50 балів).
  • Під час тестування та підготовки до відповіді здобувач повинен постійно перебувати в полі зору камери та при ввімкненому мікрофоні, щоб члени екзаменаційної комісії могли впевнитись, що студент самостійно здійснює підготовку до відповіді на обраний білет.
 1. Порядок проведення комплексного фахового іспиту:
  • Реєстрація і фіксація студентів, запрошених за графіком складання комплексного фахового іспиту на платформі Google Meet за відповідним посиланням;
  • Ознайомлення студентів із Головою та членами Екзаменаційної комісії, уточнення порядку та процедури складання іспиту;
  • Проходження 25 тестових завдань у системі Moodle протягом 50 хвилин за посиланням https://moodle.chnu.edu.ua/. Тести оцінюються по 2 бали за кожне вірно розв’язане завдання;
  • У режимі реального часу на платформі Google Meet вирішення завдань білету, який містить два теоретичних питання (по 15 балів) і одне практичне завдання (20 балів);
  • Оголошення результатів іспиту головою ЕК.

3. Порядок захисту кваліфікаційної роботи

  • Усний виступ студента, який розпочинається із слів: “Шановний голово, члени державної екзаменаційної комісії, присутні. На захист виноситься дипломна робота на тему … “. Далі в доповіді, студент має розкрити:
   • мету роботи;
   • об’єкт та предмет дослідження;
   • актуальність теми;
   • структуру роботи;
   • висновки з аналізу, зміст запропонованих заходів та обґрунтування їх ефективності (на останнє рекомендується витратити не менше 70% часу, відведеного для доповіді).
  • Доповідь студента не повинна перевищувати 10-15 хвилин. Після доповіді, члени ДЕК, присутні на захисті, можуть ставити випускнику запитання з метою визначення рівня його спеціальної підготовки та ерудиції, на які він повинен відповісти стисло, чітко і по суті;
  • Завершальний виступ студента, у якому відзначити: які його дослідження та висновки впроваджені або можливо впровадити; де ще слід, на його думку, застосувати результати наукового дослідження; яка фактична чи очікувана економічна ефективність запропонованих ним заходів. Доповідь закінчується словами: “Доповідь закінчена, дякую за увагу”.
  • Після обговорення підсумків захисту на закритому засіданні ДЕК виноситься його рішення.

 Програма комплексного екзамену

 

Схвалено на засіданні кафедри економіко-математичного моделювання

Протокол № 8 від 22.03.2022 р.