Навчальний план Магістра

Освітньо-професійна програма "ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА МОДЕЛЮВАННЯ В ЕКОНОМІЦІ"
Другий (магістерський) рівень вищої освіти
Спеціальність: 051 "Економіка"
Галузь знань: 05 "Соціальні та поведінкові науки"

КредитиГодини
5 курс601800
9 семестр30900
Управління комунікаціями, конфліктами та бізнес етика4120
Стратегічний менеджмент4120
Моделі прийняття рішень в економіці5150
Глобальна економіка4120
Моделі ринкової економіки5150
Дисципліна вільного вибору 24120
Дисципліна вільного вибору 34120
10 семестр30900
Фінансовий менеджмент4120
Інновації та інноваційна економіка4120
Корпоративні інформаційні системи8240
Бізнес-аналітика6180
Дисципліна вільного вибору 14120
Дисципліна вільного вибору 44120
6 курс30900
11 семестр30900
Виробнича практика8240
Кваліфікаційна робота14420
Дисципліна вільного вибору 54120
Дисципліна вільного вибору 64120

До кожної навчальної дисципліни робочого навчального плану розроблена робоча програма навчальної дисципліни, яка визначає порядок і послідовність засвоєння змісту навчання, розподіл його за формами вивчення дисципліни (навчальні заняття, самостійна робота, виконання індивідуальних завдань, контрольні заходи), конкретизує критерії оцінювання рівня її засвоєння, а також форми та засоби поточного і семестрового контролю.

Всі робочі програми навчальних дисциплін складаються до відповідної освітньої програми та затверджуються щорічно першими протоколами засідання кафедри та схвалюється методичною радою факультету.