Навчальний план Бакалавра

Освітній рівень БАКАЛАВР
Спеціальність: ЕКОНОМІКА
Освітня програма: ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА

КредитиГодини
1 курс601800
1 семестр31.5945
Українська мова390
Актуальні питанння історії та культури України5150
Економічна теорія5150
Вища математика6180
Інформатика6180
Іноземна мова260
Вибіркова навчальна дисципліна І390
Фіз виховання І / Вибіркова навчальна дисципліна ІІ1.545
2 семестр28.5855
Філософія4120
Мікроекономіка4120
Теорія ймовірності та мат. статистика5150
Іноземна мова260
Фіз виховання І / Вибіркова навчальна дисципліна ІІ1.545
Регіональна економіка4120
Гроші і кредит4120
Статистика4120
2 курс601800
3 семестр30900
Макроекономіка4120
Історія економіки та економічної думки5150
Економетрика5150
Іноземна мова260
Економіка підприємства5150
Менеджмент5150
Економіка праці та соц.-тр.відносини4120
4 семестр30900
Оптимізаційні методи та моделі4120
Навчальна практика390
Фіз виховання ІІ / Громадське здоров'я та медицина порятунку / Вибіркова навчальна дисципліна ІІІ 390
Міжнародна економіка5150
Бухгалтерський облік5150
Фінанси5150
Маркетинг5150
3 курс601800
5 семестр30900
Економічна кібернетика5150
Інформаційні системи і технології в управлінні390
Дослідження операцій4120
Алгоритмізація і програмування економічних процесів/
Об'єктно-орієнтоване програмування
4120
Обробка та аналіз великих даних/Прикладна економетрика390
Основи Web UI розробки/Мережеві технології в економіці4120
Дискретний аналіз в економіці/Моделювання стохастичних процесів в економіці4120
Моделі та структури даних/Історія кібернетики та інформатики390
6 семестр30900
Міждисциплінарна курсова робота390
Економічна кібернетика5150
Інформаційні системи і технології в управлінні 4120
Технології проектування та адміністрування БД і СД5150
Алгоритмізація і програмування економічних процесів/
Об'єктно-орієнтоване програмування
390
Моделювання бізнес-процесів/Візуальне моделювання390
Моделювання динамічних процесів в економіці/Стійкість динамічних економічних систем4120
Вибіркова факультетська дисципліна/Професійна іноземна мова390
4 курс601800
7 семестр30900
Міждисциплінарна курсова робота390
Прогнозування соціально-економічних процесів4120
Соціологія390
Моделювання економіки4120
Управління проектами інформатизації4120
Моделі економічної динаміки4120
Інтернет-технології в бізнесі/Системи управління контентом5150
Числові методи в економіці/Теорія ігор390
8 семестр30900
Написання та захист випускної роботи6180
Виробнича практика4120
Моделювання економіки390
Системи прийняття рішень390
Ризикологія/Логістика390
Фінансова математика/Моделювання фін.-кред. операцій4120
Електронна комерція і WEB технології/Інтернет-сервіси390
Імітаційне моделювання економічних процесів/Моделювання інформаційних систем4120