Навчальний план Бакалавра

Освітньо-професійна програма "ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА"
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Спеціальність: 051 "Економіка"
Галузь знань: 05 "Соціальні та поведінкові науки"

КредитиГодини
1 курс1800
1 семестр30900
Українська мова (за професійним спрямуванням)3.090
Актуальні питанння історії та культури України4.0120
Економічна теорія4.0120
Вища математика4.0120
Інформатика4.0120
Іноземна мова (за професійним спрямуванням)2.060
Історія економіки та економічної думки3.090
Основи Web UI розробки/Web-аналітика та технології консолідації даних/Мережеві технології в економіці6.0180
2 семестр30900
Іноземна мова (за професійним спрямуванням)2.060
Філософія4.0120
Мікроекономіка4.0120
Теорія ймовірності та математична статистика3.090
Статистика4.0120
Гроші і кредит5.0150
Фізичне виховання (вибір за видами спорту)3.090
Алгоритмізація та програмування економічних процесів/Об'єктно-орієнтоване програмування/Технології розробки мовою Python/Технології Back-End розробки5.0150
2 курс601800
3 семестр30900
Іноземна мова (за професійним спрямуванням)2.060
Алгоритмізація і програмування економічних процесів/ Об'єктно-орієнтоване програмування/ Технології розробки мовою Python/ Технології Back-End розробки3.090
Макроекономіка4.0120
Економетрика4.0120
Правознавство3.090
Менеджмент4.0120
Інтернет-технології в бізнесі/ Системи управління контентом/ Інформаційна архітектура підприємств/ Соціально-правові норми інформаційних систем4.0120
Вибіркова навчальна дисципліна 1 (з каталогу загальноуніверситетських вибіркових дисциплін)3.090
Підприємництво та власний бізнес/ Економічна психологія/ Економіка підприємства/ Командоутворення3.090
4 семестр30900
Оптимізаційні методи та моделі4120
Міжнародна економіка5150
Фінанси підприємств5150
Маркетинг5150
Технології проектування та адміністрування БД і СД/ Сучасні СУБД/ Організація баз даних та знань/ Основи проектування баз даних5150
Навчальна практика390
Вибіркова навчальна дисципліна 2 (з каталогу вибіркових дисциплін економічного факультету)390
3 курс601800
5 семестр30900
HR-технології5150
Облік і аудит5150
Економічна кібернетика5150
Інформаційні системи і технології в управлінні5150
Дослідження операцій5150
Пакети прикладних програм / Комп'ютерні технології обробки статистичних даних/ Статистична обробка економічних даних/ Методи статистичної обробки даних5150
6 семестр30900
Економічна кібернетика4120
Інформаційні системи і технології в управлінні4120
Економічний аналіз5150
Електронна комерція і Web технології/ Інтернет-сервіси/ Системи виробництва та логістики/ Мережеві технології в бізнесі4120
Тестування інформаційних систем/ Моделі структури даних/ Автоматизація тестування програмного забезпечення4120
Моделювання економічної динаміки/ Моделювання динамічних процесів в економіці/ Стійкість динамічних систем/ Диференціальні моделі в економіці390
Вибіркова навчальна дисципліна 3 (з каталогу вибіркових дисциплін економічного факультету)390
Міждисциплінарна курсова робота I390
4 курс601800
7 семестр28840
Інтернет-технології в бізнесі/ Системи управління контентом/ Інформаційна архітектура підприємств/ Соціально-правові норми інформаційних систем5150
Числові методи в економічних розрахунках/ Комп'ютерна обробка економічної інформації/ Методи розв'язування прикладних економічних задач/ Математичні методи у моделюванні економічних систем390
Ризикологія/ Логістика/ Моделювання економічної безпеки390
Військова підготовка
Прогнозування соціально-економічних процесів4120
Моделювання економіки4120
Управління проектами інформатизації4120
Моделі економічної динаміки4120
Міждисциплінарна курсова робота II390
8 семестр30900
Фінансова математика/ Моделювання фінансово-кредитних операцій/ Актуарна математика/ Інструментарій фінансово-економічного аналізу4120
Електронна комерція і Web технології/ Інтернет-сервіси/ Системи виробництва та логістики/ Мережеві технології в бізнесі390
Тестування інформаційних систем/ Моделі структури даних/ Автоматизація тестування програмного забезпечення4120
Військова підготовка
Моделювання економіки390
Системи прийняття рішень390
Професійна іноземна мова/ Англійська мова/ Німецька мова/ Французька мова390
Виробнича практика "Інформаційні системи і технології в бізнесі"4120
Випускова кваліфікаційна роботи6180