Економетрика : тестові завдання : навч. посіб.

Економетрика : тестові завдання : навч. посіб. / О.Ю. Вінничук. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2023. 156 с.

Навчальний посібник містить тестові завдання для контролю знань з навчальної дисципліни «Економетрика».
Для студентів усіх економічних спеціальностей галузі знань 07 «Управління та адміністрування» та 05 «Соціальні та поведінкові науки» закладів вищої освіти, а також широкого кола фахівців, які використовують економетричні методи та моделі у своїй професійній діяльності.

Зміст книги

ПЕРЕДМОВА
ТЕМАТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМЕТРИКА»
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ВСТУП ДО ЕКОНОМЕТРИКИ. ПОБУДОВА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ЛІНІЙНИХ МОДЕЛЕЙ ПАРНОЇ РЕГРЕСІЇ
Тема 1. Вступ до економетрики. Методологія побудови економетричних моделей
Тема 2. Побудова та дослідження лінійних моделей парної регресії
Тема 3. Оцінювання надійності побудованої лінійної моделі парної регресії та застосування їх у прийнятті економічних рішень
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ПОБУДОВА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ЛІНІЙНИХ МОДЕЛЕЙ МНОЖИННОЇ РЕГРЕСІЇ
Тема 4. Побудова лінійних моделей множинної регресії
Тема 5. Оцінювання надійності побудованої лінійної моделі множинної регресії та застосування їх у прийнятті економічних рішень
Тема 6. Моделі з порушенням передумов використання звичайного методу найменших квадратів. Гетероскедастичність і автокреляція
Тема 7. Мультиколінеарність
Тема 8. Фіктивні змінні у лінійних моделях множинної регресії
Тема 9. Нелінійні регресійні моделі
Тема 10. Економетричне моделювання рядів динаміки
Тема 11. Системи економетричних рівнянь
КЛЮЧІ ДО ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ