Економетрика: Лабораторний практикум

Економетрика : лаб. практикум. – Ч. 1. – вид. 2-ге, перероб. та доп. / уклад.: В.С. Григорків, О.Ю. Вінничук. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2015. – 96 с.

Лабораторний практикум присвячено побудові та дослідженню лінійних моделей парної та множинної регресії. У ньому наведено допоміжний теоретичний матеріал, завдання до лабораторних робіт і рекомендації до їх виконання, контрольні запитання та завдання, варінти вибіркових даних до лабораторних робіт.

Для студентів економічних напрямів підготовки.

Зміст книги

Лабораторний практикум №1. Лінійні моделі парної регресії зі стандартними відхиленнями

Лабораторний практикум №2. Лінійні моделі множинної регресії зі стандартними відхиленнями

Лабораторний практикум №3. Лінійні моделі множинної регресії з фіктивними пояснюючими змінними

Лабораторний практикум №4. Лінійні регресійні моделі з нестандартними відхиленнями

Лабораторний практикум №5. Лінійні регресійні моделі у випадку мультиколінеарності пояснюючих змінних

Список літератури