Економетрія: методичні рекомендації до лабораторних робіт

Економетрія: методичні вказівки до лабораторних робіт / Маханець Л.Л. – Чернівці: ЧНУ, 2002. – 48 с.

До методичних вказівок увійшли основні теоретичні положення для виконання лабораторних робіт, спрямованих на розкриття змісту економетричних залежностей та можливостей їх застосування під час роз’вязування економічних задач. До кожної роботи подані методичні рекомендації побудови економетричної моделі за допомогою ПЕОМ. Видання містить приклади задач, докладно розв’язаних відповідними методами з економічною інтерпретацією розв’язків; завдання для самостійної роботи та питання для контролю знань, а також таблиці основних статистичних критеріїв.

Для студентів усіх економічних спеціальностей, які вивчають економетрію.

Зміст книги

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1. ПАРНА ЛІНІЙНА РЕГРЕСІЯ

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №2. БАГАТОФАКТОРНА МОДЕЛЬ

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №3. d-ТЕСТ ДАРБІНА-УОТСОНА НА НАЯВНІСТЬ АВТОКОРЕЛЯЦІЇ ЗБУРЕНЬ

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 4. МУЛЬТИКОЛІНЕАРНІСТЬ

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 5. ПОБУДОВА ЕКОНОМЕТРИЧНОЇ МОДЕЛІ НА ОСНОВІ СИСТЕМИ ОДНОЧАСНИХ СТРУКТУРНИХ РІВНЯНЬ

Процентилі t-розподілу

Процентилі -розподілу

F-розподіл, 5%-ні точки (F0,95)

Критерій Дарбіна-Уотсона (d).

Значення dL і  dH при 5 %-му рівні значимості

Література