Економічна інформатика: навчальний посібник (Рекомендовано МОН України для студентів ВУЗів)

Економічна інформатика: Навчальний посібник / Григорків В.С., Маханець Л.Л., Білоскурський Р.Р., Якутова О.Ю., Верстяк А.В. – Чернівці: Книги – XXI, 2008. – 463 с.

Навчальний посібник написаний згідно з останніми освітньо-кваліфікаційними вимогами та програмами підготовки бакалаврів економічних спеціальностей. Він є початковим курсом з економічної інформатики і призначений для формування базових знань про комп’ютерно-інформаційні технології та можливості їх застосування при розв’язанні прикладних економічних задач і прийнятті економічних рішень.
У книзі викладено основні принципи та особливості алгоритмізації економічної інформації, апаратного та програмного забезпечення для її обробки, загальні тенденції розвитку і застосування операційних систем, технологій Microsoft Office, комп’ютерних мереж, захисту інформації, а також сучасних прогресивних інформаційних та цифрових технологій.
Для студентів всіх економічних спеціальностей вузів, а також для широкого кола фахівців, що працюють з економічною інформацією та інформаційними системами в економіці.

Зміст книги

ПЕРЕДМОВА
РОЗДІЛ І. ВСТУП ДО ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАТИКИ

1.1. Економічна інформація як об’єкт автоматизованої обробки
1.2. Алгоритмізація економічних процесів
1.2.1. Поняття алгоритму та алгоритмізації
1.2.2. Способи запису алгоритмів
1.2.3. Типи алгоритмів
1.2.4. Особливості алгоритмів обробки соціально-економічної інформації
1.3.Апаратне та програмне забезпечення електронно-обчислювальних машин
1.3.1. Апаратне забезпечення ЕОМ
1.3.2. Програмне забезпечення ЕОМ
РОЗДІЛ II. ОПЕРАЦІЙНІ СИСТЕМИ
2.1.Поняття операційної системи
2.1.1. Сутність операційних та файлових систем
2.1.2. Операційна система MS-DOS
2.1.3. Внутрішні та зовнішні команди MS-DOS
2.2.Операційні системи сімейства Windows
2.2.1. Історія розвитку ОС сімейства Windows
2.2.2. Використання технології вікон
2.2.3. Робочий стіл операційної системи Windows ХР
2.2.4. Технології роботи з файлами і папками
2.2.5. Довідкова система Windows
2.2.6. Налаштування середовища Windows
2.2.7. Стандартні програми Windows
2.3. Операційні системи сімейства UNIX
РОЗДІЛ IIІ. ТЕХНОЛОГІЯ ОБРОБКИ ТЕКСТОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
ЗАСОБАМИ MICROSOFT WORD
3.1. Основні відомості про текстовий процесор MS Word.
Основні елементи вікна MS Word
3.2. Створення та форматування документів MS Word
3.2.1. Створення документа
3.2.2. Збереження документа
3.2.3. Форматування документа
3.2.4. Перегляд документа
3.2.5.Друкування документа
3.3. Автоматизація роботи з таблицями,
графічними елементами та редактором формул MathType
3.3.1. Форматування таблиць
3.3.2. Вставка графічних елементів
3.3.3. Редактор формул MathType і вставка спеціальних символів
РОЗДІЛ IV. ЕКОНОМІЧНІ ТА ФІНАНСОВІ РОЗРАХУНКИ В ТАБЛИЧНОМУ ПРОЦЕСОРІ MICROSOFT EXCEL
4.1. Використання MS Excel для автоматизації економічних
розрахунків на підприємстві
4.2. Створення таблиць економічних даних і діаграм
4.2.1. Робота з файлами MS Excel
4.2.2. Виконання дій із комірками (діапазонами комірок)
4.2.3. Аналіз даних за допомогою діаграм
4.2.4. Робота з великими списками та базами економічних даних
4.3.Фінансові функції у MS Excel
4.3.1. Формули і функції MS Excel
4.3.2. Майстер побудови функцій
4.3.3. Фінансові функції та їх використання
4.3.4. Оцінка інвестицій на основі таблиці підстановки
4.4.Економічне прогнозування та планування за допомогою MS Excel
4.4.1. Прогнозування часових рядів
4.4.2. Статистичний аналіз за допомогою інструменту Пакета анализа
4.5. Економіко-математичне моделювання у MS Excel
4.5.1. Механізми Подбор параметра і Поиск решения
РОЗДІЛ V. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ БАЗАМИ ДАНИХ
5.1. Створення таблиць економічних даних
5.1.1. Основні поняття баз даних та систем управління базами даних
5.1.2. Організація баз даних
5.1.3. Фізична організація баз даних
5.1.4. Основні функції і особливості роботи СУБД
5.1.5. СУБД MS Access
5.2. Запити, форми і звіти. Оператори та вирази MS Access
РОЗДІЛ VI. ОФІСНЕ ПРОГРАМУВАННЯ ЗАСОБАМИ
VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS
6.1. Основні поняття про середовище програмування
VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS (VBA)
6.1.1. Передумови виникнення та сфера застосування VBA
6.1.2. Принципи візуального об’єктно-орієнтованого програмування:
об’єкти, властивості, методи, обробка подій
6.1.3. Структура редактора VBA
6.2. Засоби створення інтерфейсу користувача у VBA
6.2.1. Поняття про візуальні об’єкти VBA
6.2.2. Форма користувача UserForm
6.2.3. Елементи управління та їх основні властивості, методи події
6.2.4. Додаткові елементи управління
6.3. Основи програмування на мові VBA
6.3.1. Типи даних, змінні та константи VBA
6.3.2. Операції VBA
6.3.3. Вбудовані функції VBA
6.3.4. Вбудовані діалогові вікна введення та виведення інформації
6.3.5. Оператори VBA
6.3.5.1. Оператор присвоєння
6.3.5.2. Перенос рядка, розміщення декількох операторів в одному рядку
6.3.5.3. Коментар
6.3.5.4. Оператор умовного переходу If
6.3.5.5. Оператор Case
6.3.5.6. Організація циклів
6.3.6. Підпрограми
6.3.6.1. Процедури
6.3.6.2. Функції
6.4. Робота з масивами у VBA
6.4.1. Поняття про масиви та їх опис у VBA
6.4.2. Обробка масивів
6.4.2.1. Визначення максимального елемента масиву
6.4.2.2. Сортування масиву за зростанням
6.5. Основні об’єкти MS Excel у VBA
6.5.1. Об’єкти Application, Workbook, Worksheet
6.5.2. Об’єкт Range
6.5.3. Об’єкти Chart і ChartObject
6.6. Процедури обробки помилок та відладки програм
6.6.1. Типи помилок VBA
6.6.1.1. Синтаксичні помилки
6.6.1.2. Помилки виконання
6.6.1.3. Логічні помилки
6.6.2. Засоби відладки VBA
6.6.2.1. Покрокове виконання програми
6.6.2.2. Точка зупинки
6.6.2.3. Виведення значень властивостей і змінних
6.6.3. Програмна обробка помилок. Оператор On Error
РОЗДІЛ VII. МЕРЕЖЕВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ І БІЗНЕСІ
7.1. Вступ до комп’ютерних мереж
7.2. Глобальна мережа Інтернет
7.2.1. Історія розвитку Інтернет
7.2.2. Сервіси (можливості) Інтернет
7.2.3. Організаційна структура Інтернет
7.2.4. Навігація та пошук інформації в Інтернет
7.2.5. Спілкування в Інтернет
7.2.6. Основи електронної комерції
РОЗДІЛ VIII. БЕЗПЕКА ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
8.1. Захист економічної інформації від пошкоджень
8.2. Технології обробки архівів економічних даних
8.3. Захист економічної інформації від несанкціонованого доступу
РОЗДІЛ IX. ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ
ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАТИКИ
9.1. Глобальна інформатизація суспільства та її наслідки
9.2. Сучасні цифрові технології
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ