Економічна інформатика та комп’ютерна техніка (Затверджено МОН України для студентів ВУЗів)

Економічна інформатика та комп’ютерна техніка: Підручник / Григоріків В.С., Маханець Л.Л., Білоскурський Р.Р., Якутова О.Ю., Верстяк А.В, Вінничук І.С. – Чернівці: Золоті литаври, 2009. – 419 с.

У підручнику викладено узгоджені з державними стандартами вищої економічної освіти та відповідними освітньо-кваліфікаційними вимогами основи базових знань з економічної інформатики та комп’ютерної техніки, а також можливості їх застосування в прийнятті економічних рішень. Книга відображає специфіку економічної інформації як об’єкта автоматизації. Особлива увага приділяється основним принципам та особливостям алгоритмізації економічної інформації, апаратному та програмному забезпеченню для її обробки, загальним тенденціям розвитку і застосування операційних систем, технологіям Microsoft office, комп’ютерним мережам та захисту інформації.
Для студентів всіх економічних спеціальностей ВУЗів та широкого кола фахівців, що працюють з економічною інформацією та інформаційними технологіями.

Зміст книги

ПЕРЕДМОВА
РОЗДІЛ І. ВСТУП ДО ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАТИКИ ТА КОМП’ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ
1.1. Економічна інформація як об’єкт автоматизованої обробки
1. 2. Алгоритмізація економічних процесів
1.2.1. Поняття алгоритму та алгоритмізації
1.2.2. Способи запису алгоритмів
1.2.3. Типи алгоритмів
1.2.4. Особливості алгоритмів обробки соціально-економічної інформації
1.3. Апаратне та програмне забезпечення ПК
1.3.1. Апаратне забезпечення ПК
1. 3.2. Програмне забезпечення ПК
РОЗДІЛ II. ОПЕРАЦІЙНІ СИСТЕМИ
2. 1. Сутність операційних та файлових систем
2.2. Операційна система Windows ХР
2.2.1. Історія розвитку ОС сімейства Windows
2.2.2. Використання технології вікон
2.2.3. Робочий стіл операційної системи Windows ХР
2.2.4. Технології роботи з файлами і папками
2.2.5. Довідкова система Windows
2.2.6. Настройка середовища Windows
2.2.7. Стандартні програми Windows
2.3. Операційна система Windows Vista
2.3.1. Історія випуску Windows Vista
2.3.2. Центр початкової настройки Windows Vista
2.3.3. Інтерфейс Windows Vista
2.3.4. Індексний пошук в ОС Windows Vista
2.3.5. Vista Explorer
2.3.6. Бічна панель Windows Vista
2.3.7. Функції зв’язку і мережі у Windows Vista
2.3.8. Контроль облікових записів користувачів у Windows Vista
2.3.9. Функції енергозбереження у Windows Vista
2.3.10. Технології SuperFetch та ReadyBoost
2.3.11. Додаткові можливості ОС Windows Vista
РОЗДІЛ III. ТЕХНОЛОГІЯ ОБРОБКИ ТЕКСТОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЗАСОБАМИ MICROSOFT WORD
3.1. Основні відомості про текстовий процесор Microsoft Word. Елементи вікна Microsoft Word
3.2. Створення та форматування документів Microsoft Word
3.2.1. Створення документа
3.2.2. Збереження документа
3.2.3. Форматування документа
3.2.4. Перегляд документа
3.2.5. Друкування документа
3.3. Автоматизація роботи з таблицями,
графічними елементами та редактором формул MathType
3.3.1. Форматування таблиць
3.3.2. Вставка графічних елементів
3. 3.3. Редактор формул MathType і вставка спеціальних символів
РОЗДІЛ IV. ЕКОНОМІЧНІ ТА ФІНАНСОВІ РОЗРАХУНКИ В MICROSOFT EXCEL
4.1. Використання MS Excel для автоматизації економічних розрахунків на підприємстві
4. 2. Створення таблиць економічних даних і діаграм
4.2.1. Робота з файлами MS Excel
4.2.2. Виконання дій із комірками (діапазонами комірок)
4.2.3. Аналіз даних за допомогою діаграм
4.2.4. Робота з великими списками та таблицями економічних даних
4.3. Функції у MS Excel
4.3.1. Основні поняття про формули і функції MS Excel
4.3.2. Майстер вставки функцій
4.3.3. Фінансові функції та їх використання
4.3.4. Оцінка інвестицій на основі таблиці підстановки
4.4. Економічне прогнозування за допомогою MS Excel
4.4.1. Прогнозування часових рядів
4.4.2. Статистичний аналіз за допомогою інструменту Data analysis (Пакет аналізу)
4. 5. Елементи економіко-математичного моделювання у MS Excel
РОЗДІЛ V. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ БАЗАМИ ДАНИХ
5. 1. Створення таблиць економічних даних
5.1.1. Основні поняття баз даних та систем управління базами даних
5.1.2. Логічна організація баз даних
5.1.3. Фізична організація баз даних
5.2. СУБД MS Access
5.3. Запити, форми і звіти. Оператори та вирази MS Access 2003
5.3.1. Запити
5.3.2. Форми
5.3.3. Звіти
РОЗДІЛ VI. СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОБРОБКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
ЗАСОБАМИ MICROSOFT OFFICE 2007
6.1. Інтерфейс Microsoft Office 2007
6.2. Microsoft Word 2007
6.2.1. Формат файлів Microsoft Word 2007
6.2.2. Операції з документами
6.2.3. Відображення документів
6.2.4. Робота з текстом
6.2.4.1. Створення тексту
6.2.4.2. Редагування та оформлення тексту
6.2.5. Графічні можливості
6.2.6. Встановлення параметрів сторінки, робота з колонтитулами
6.3. Microsoft Excel 2007
6.3.1. Інтерфейс Microsoft Excel 2007
6.3.2. Робота з документами
6.3.2.1. Особливості формату файлів та операції з ними
6.3.2.2. Перегляд книг та робота з ними
6.3.3. Можливості редагування та форматування даних
6.3.3.1. Умовне форматування
6.3.3.2 Використання стилів
6.3.3.3. Застосування тем
6.3.3.4. Задання параметрів сторінки та колонтитулів
6.3.4. Функції
6.3.5. Діаграми та об’єкти SmartArt
6.3.6. Таблиці
6.3.7. Зведені таблиці
6.3.8. Надбудови Microsoft Excel 2007
6.4. Microsoft Access 2007
6.4.1. Інтерфейс MS Access 2007
6.4.2. Робота з базами даних
6.5. Microsoft PowerPoint 2007
6.5.1. Інтерфейс MS PowerPoint 2007
6.5.2. Робота з презентаціями
6.5.3. Створення слайдів та робота з ними
6.5.4. Робота з текстом та таблицями у слайдах
6.5.5. Робота із зображеннями
6.5.6. Анімація в Microsoft PowerPoint 2007 …
6.5.7. Управління ходом презентації
РОЗДІЛ VII. ОФІСНЕ ПРОГРАМУВАННЯ ЗАСОБАМИ VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS
7.1. Основні поняття про середовище програмування VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS (VBA)
7.1. 1. Передумови виникнення та сфера застосування VBA
7.1.2. Принципи візуального об’єктно-орієнтованого програмування:
об’єкти, властивості, методи, обробка подій
7.1.3. Структура редактора VBA
7. 2. Засоби створення інтерфейсу користувача у VBA
7.2.1. Поняття про візуальні об’єкти VBA
7.2.2. Форма користувача UserForm
7.2.3. Елементи керування та їх основні властивості, методи події
7.2.4. Додаткові елементи керування
7.3. Основи програмування на мові VBA
7.3.1. Типи даних, змінні та константи VBA
7.3.2. Операції VBA
7.3.3. Вбудовані функції VBA
7.3.4. Вбудовані діалогові вікна введення та виведення інформації
7.3.5. Оператори VBA
7.3.6. Підпрограми
7.4. Робота з масивами у VBA
7.4.1. Поняття про масиви та їх опис у VBA
7.4.2. Обробка масивів
7.5. Основні об’єкти MS Excel у VBA
7.5.1. Об’єкти Application, Workbook, Worksheet
7.5.2. Об’єкт Range
7.5.3. Об’єкти Chart і ChartObject
7.6. Процедури обробки помилок та відладки програм
7.6.1. Типи помилок VBA
7.6.2. Засоби відладки VBA
7. 6.3. Програмна обробка помилок. Оператор On Error
РОЗДІЛ VIII. МЕРЕЖЕВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ І БІЗНЕСІ
8. 1. Вступ до комп’ютерних мереж
8.2. Глобальна мережа Інтернет
8.2.1. Історія розвитку Інтернет
8.2.2. Сервіси (служби) Інтернет
8.2.3. Організаційна структура Інтернет
8.2.4. Навігація та пошук інформації в Інтернет
8.2.5. Спілкування в Інтернет
8. 2.6. Основи електронної комерції
РОЗДІЛ IX. БЕЗПЕКА ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
9. 1. Захист економічної інформації від пошкоджень
9.2. Технології обробки архівів економічних даних
9.3. Захист економічної інформації від несанкціонованого доступу
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ