Економічна кібернетика: навчальний посібник (Рекомендовано МОН України для студентів ВУЗів)

Економічна кібернетика : Навчальний посібник / Григорків В.С. – Чернівці: Рута, 2006. – 198 с.

Навчальний посібник є початковим курсом з економічної кібернетики, який умовно поділений на дві частини. У першій з них викладено базові поняття кібернетики, що складають концептуальну основу економічної кібернетики, її ідейний фундамент. Другу частину присвячено елементам методології дослідження економічних систем, зокрема основним принципам аналізу і синтезу систем та моделей.
Структура та матеріал посібника узгоджуються з навчальними програмами курсу “Економічна кібернетика” і допускають відповідні доповнення і розширення у разі реальних потреб.
Для студентів вищих навчальних закладів, що вивчають дисципліну “Економічна кібернетика”.

Зміст книги

Передмова
ЧАСТИНА І. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ КІБЕРНЕТИКИ
1.1. Система
1.1.1. Поняття системи та системного підходу при розв’язанні кібернетичних проблем
1.1.2. Основні принципи системного підходу
1.1.3. Первинна класифікація систем
1.1.4. Характерні властивості та особливості складних систем
1.1.5. Узгодженість відкритих систем із зовнішнім середовищем
1.1.6. Функціонування системи та характеристика її процесів
1.2.Моделювання як метод наукового пізнання
1.2.1. Поняття моделі й моделювання. Класифікація методів моделювання
1.2.2. Основні методи моделювання економіки
1.2.3. Етапи та принципи побудови економіко-математичної моделі
1.2.4. Класифікація економіко-математичних моделей
1.2.5. Модель “темної скриньки”
1.2.6. Проблема адекватності моделі оригіналу. Ізоморфізм. Гомоморфізм
1.3.Системи управління
1.3.1. Поняття управління та системи управління.
Типи зв’язків у системах управління
1.3.2. Класифікація типів управління та їх характеристики
1.3.3. Принципи і закони управління (регулювання)
1.3.4. Оптимальне управління
1.3.5. Етапи процесу прийняття управлінських рішень
1.4. Основні закони й принципи кібернетики, їх застосування
в управлінні економічними системами
1.4.1.Закон необхідної різноманітності
1.4.2. Принцип вибору рішення на основі відбору й перетворення інформації
1.4.3. Принцип обов’язкового зворотного зв’язку
1.4.4. Принцип зовнішнього доповнення
1.5. Інформаційні аспекти дослідження систем
1.5.1.Зміст інформації та її характеристика. Поняття інформаційної системи
1.5.2.Структурна схема процесу передачі інформації
1.5.3.Кількісне вимірювання невизначеності та інформації
1.5.4.Умовна ентропія однієї системи стосовно іншої.
Ентропія сукупності систем
1.5.5.Кількість інформації у випадку сукупності систем
1.5.6. Формули для визначення умовних ентропій та
кількості інформації у випадку неперервних множин станів систем
1.5.7. Економічна інформація та її класифікація
ЧАСТИНА II. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ
2.1. Економічна система
2.1.1. Поняття економічної системи та її основні характеристики
2.1.2. Сутність та основні етапи системного підходу
при дослідженні економічних систем
2.1.3. Концептуальна модель однопродуктової економічної
системи на виробничо-технологічному рівні
2.1.4. Інші концептуальні моделі економічних систем
2.2. Елементи аналізу й синтезу економічних систем і моделей
2.2.1. Сутність та основні задачі аналізу
2.2.2. Типові структури та особливості соціально-економічних систем
2.2.3. Сутність та основні задачі синтезу
2.2.4. Принципи аналізу і синтезу систем
2.2.5. Декомпозиція в моделюванні та аналізі економічних систем
2.2.6. Координація в ієрархічних системах управління
2.2.7. Класифікація алгоритмів і моделей декомпозиції
2.2.8. Схема вертикальної декомпозиції Данцига-Вулфа
2.2.9. Схема вертикальної декомпозиції Корнаї-Ліптака
2.2.10. Приклали інших схем міжрівневого узгодження
2.2.11. Проблема агрегування та її сутність
2.2.12. Ітераційне агрегування міжгалузевого балансу
2.2.13. Апроксимація виробничих можливостей
2.3. Оптимізація процесів управління в економічних системах
2.3.1. Оцінювання ефективності функціонування системи
2.3.2. Прийняття управлінських рішень
Варіанти контрольних тестів
Список літератури