Економічна кібернетика: практикум : навч. посіб.

Григорків В.С., Григорків М.В. Економічна кібернетика: практикум : навч. посіб. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. 2024. 200 с.

Навчальний посібник містить типові завдання для практичних і лабораторних занять, самостійної та індивідуальної роботи, контролю і самоконтролю базових знань із економічної кібернетики та приклади їх виконання. Тематика запропонованих завдань охоплює елементи теорії систем, системного аналізу та систем управління, основи методу моделювання та проблематику адекватності моделей, елементи теорії інформації та її кількісного вимірювання, аналізу та синтезу економічних систем тощо.
Для студентів економічних і інших прикладних спеціальностей.

Зміст книги

ПЕРЕДМОВА
Тема 1. Абстрактні структури систем і способи їх задання
Тема 2. Метричні характеристики та топологічний аналіз структур систем, заданих графами
Тема 3. Оптимальні маршрути та шляхи у мережних системах
Тема 4. Оптимальні потоки у мережних системах
Тема 5. Ізоморфні, гомеоморфні та гомоморфні системи. Зв’язок між системою-оригіналом і системою-моделлю
Тема 6. Кібернетичний підхід до моделювання систем типу «чорний ящик»
Тема 7. Відтворення (імітація) поведінки систем як окремий підхід до їх моделювання: диференціальні моделі неперервних динамічних систем
Тема 8. Відтворення (імітація) поведінки систем як окремий підхід до їх моделювання: різницеві моделі дискретних динамічних систем
Тема 9. Системи управління. Оптимальне управління динамічними системами
Тема 10. Ентропія систем зі скінченними кількостями можливих станів і кількісна міра інформації про них
Тема 11. Кількісне вимірювання невизначеності та інформації у випадку систем із неперервними множинами можливих станів
Тема 12. Вертикальна декомпозиція лінійних моделей оптимального планування виробництва методом Данцига-Вулфа
Тема 13. Вертикальна декомпозиція лінійних моделей оптимального планування діяльності виробничої системи методом Корнаї-Ліптака
Тема 14. Агрегування у моделях міжгалузевих балансів
Тема 15. Агрегування результатів функціонування багатопродуктового виробництва за допомогою методу апроксимації виробничих можливостей
Список використаних джерел