Методологія наукових досліджень в інформаційній економіці: методичні вказівки

Методологія наукових досліджень в інформаційній економіці : метод. вказівки / уклад. : Л.Л. Маханець, О.Ю. Вінничук. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2015. – 48 с.

У методичних вказівках подано загальні методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни за темами, питання для самостійного опрацювання та самодіагностики, рекомендації до написання індивідуального науково-дослідного завдання, а також тестові завдання для самостійного виконання.

Для студентів напряму підготовки “Економічна кібернетика”.

Зміст книги

Вступ

Загальні рекомендації до організації самостійної роботи з дисципліни

Тема 1. Наука як сфера діяльності та продуктивна сила суспільства

Тема 2. Теоретичні засади методології та логіки наукових досліджень

Тема 3. Наукова проблема, гіпотеза, парадигма

Тема 4. Інформаційне забезпечення наукового пошуку

Тема 5. Організація наукового дослідження

Тема 6. Особливості методології та структури економічного дослідження

Тема 7. Інструментарій економічного дослідження

Тема 8. Опрацювання й оформлення результатів наукового дослідження

Тема 9. Використання методології наукових досліджень у процесі підготовки кваліфікаційної роботи

Індивідуальне завдання

Ключі до тестів

Список літератури