Моделі прийняття рішень в економіці: методичні вказівки

Моделі прийняття рішень в економіці: метод. вказівки / уклад. В.С. Григорків, М.В. Григорків. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2021. – 44 с.

У методичних вказівках викладено рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Моделі прийняття рішень в економіці».

Для студентів спеціальності 051 Економіка (освітньо-професійна програма «Інформаційні технології та моделювання в економіці»).

Зміст книги

ВСТУП

Тема 1. Базові поняття прийняття рішень в економіці.

Тема 2. Моделі прийняття рішень в умовах визначеності із скалярною цільовою функцією

Тема 3. Моделі прийняття рішень в умовах визначеності із векторною цільовою функцією

Тема 4. Багатокритеріальні лінійні оптимізаційні моделі прийняття рішень в умовах визначеності

Тема 5. Прийняття рішень в умовах повної невизначеності

Тема 6. Прийняття рішень в умовах ризику у випадку скінченних множин альтернатив і станів середовища

Тема 7. Моделі матричних ігор у прийнятті рішень

Тема 8. Методи розв’язування моделей матричних ігор у змішаних стратегіях і приклади формування управлінських рішень на основі цих моделей

Тема 9. Моделі біматричних безкоаліційних ігор у прийнятті рішень

Тема 10. Моделі біматричних коаліційних ігор у прийнятті рішень

Тема 11. Прийняття рішень на основі позиційних і нескінченних ігор

Тема 12. Прийняття рішень в умовах нечіткої інформації

Перелік питань до іспиту

Список літератури