Моделі ринкової економіки: вибрані завдання для тематичного контролю : метод. вказівки

Моделі ринкової економіки: вибрані завдання для тематичного контролю : метод. вказівки / уклад. : О.Ю. Вінничук, В.С. Григорків, Л.Л. Маханець. – Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021. – 40 с.

У методичних вказівках наведено практичні завдання для тематичного контролю та самостійної роботи студентів.
Для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 051 «Економіка» (освітньо-професійна програма «Інформаційні технології та моделювання в економіці»).

Зміст книги

ПЕРЕДМОВА
Розділ 1. Завдання для практичних занять і самостійної роботи студентів
1. Методи факторного аналізу для зниження розмірності багатовимірних ознак
2. Методи кластерного аналізу для класифікації економічних об’єктів
3. Методи дискримінантного аналізу для класифікації економічних об’єктів на основі навчаючої вибірки
4. Метод аналізу ієрархій для класифікації та ранжування економічних об’єктів
5. Моделювання системних характеристик планових рішень
Розділ 2. Контрольні запитання для самодіагностики до тем практичних занять
2.1. Перелік запитань до тем практичних занять
2.2. Перелік питань до іспиту