Моделирование процессов управления в информационной экономике

Григорків В.С., Буяк Л.М. Дослідження мультистабільності економічної системи в умовах нелінійної динаміки розвитку економіки. Моделирование процессов управления в информационной экономике: монография / Под ред. докт. экон. наук, проф. В.С. Пономаренко, докт. экон. наук, проф. Т.С. Клебановой. – Бердянск: Издатель Ткачук А.В., 2017. –  с. 363-387. 

В монографии рассматриваются современные подходы к моделированию процессов управления хозяйствующих субъектов в условиях информационной экономике. Определены особенности формирования модельного базиса этих субъектов на основе методов оценки, анализа и прогнозирования, синергетики, антикризного управления и интелектуального анализа данных, что дает возможность повысить качество принимаемых решений, направленных на формирование системы управленческих инноваций на основе современных средств экономико-математического моделирования и информационных технологий.

Содержание

Введение

ГЛАВА I. Системное моделирование развития экономики Украины

1.1. Дослідження концепції інформаційної стратегії України на основі економіко-математичного моделювання
1.2. Концептуальный подход к моделированию механизма оценки, анализа и прогнозирования развития регионов
1.3. Моделювання розвитку трудових ресурсів регіонів України
1.4. Типология регионов по характеру энергоэкономического развития и анализ динамических свойств группировки для оценки влияния структурных сдвигов на электроемкость территории (на примере регионов РФ за 2005-2014 гг.)
1.5. Инноционное развитие фармацевтической отрасли: возможности и проблемы
1.6. Концептуальні основи використання рекомендаційних систем у маркетингових стратегіях
1.7. Аналітична побудова і комп’ютерна реалізація комплексного показника праці для оцінювання стабільності ринку праці
1.8. Концепція моделювання динамічних процесів розвитку структури і властивостей малого підприємства на основі моделей часових параметрів логістичної системи
1.9. Найпростіша модель відтворення економіки і її застосування: досвід сталого розвитку економіки Сінгапуру

ГЛАВА 2. Моделирование процессов управления хозяйствующих субъектов
2.1. Особливості прогнозування інфляційних процесів за умов економічної нестабільності
2.2. Ринок ОВДП України: проблеми та перспективи розвитку
2.3. Модель формування попиту на фінансові продукти в умовах трансформаційної економіки
2.4. FIS-модель оцінки операційного ризику у системі економічної безпеки комерційного банку
2.5. Сучасні технології оцінки операційних ризиків банку та їх алокації за бізнес-одиницями
2.6. Использование алгоритмов парного трейдинга на рынке облигаций
2.7. Моделі оцінки та аналізу фінансового стану підприємств житлоко-комунального господарства
2.8. Багатопідходне імітаційне моделювання в управлінні збутовою діяльністю фармацевтичних підприємств
ГЛАВА 3. Информационные технологии в системах управления и их интеграции
3.1. От больших данных к большим знаниям
3.2. Методология построения модифицированной системы электронного документооборота в университете на основе электронной цифровой подписи стандарта Х.509
3.3. Моделювання професійного розвитку управлінського персоналу ВНЗ з урахуванням мультипроектного підходу до його діяльності
3.4. Інформаційно-математичні моделі ринку освітніх послуг
3.5. Стратегічне управління ІТ-компанією в умовах “сервісної економіки”
3.6. Задача оптимального управления для системы с интегрированной прогнозирующей моделью
3.7. Modeling of factors of production interaction and efficiency of their usage in enterprise competitiveness management
3.8. Модель класифікації та ранжування відкритих НПФ за рівнем стійкості і надійності
3.9. Дослідження мультистабільності економічної системи в умовах нелінійної динаміки розвитку економіки
3.10. Spatial autocorrelation and spatial regimes of the tax and fiscal power in the regions and districts in SR
ПРИЛОЖЕНИЯ