Моделювання економіки: підручник

Моделювання економіки: підручник / В.С. Григорків. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2019. – 360 с.

Підручник містить базовий матеріал з теорії моделей економічних і еколого-економічних систем і складається з трьох частин, присвячених відповідно моделям мікроекономіки, макроекономіки і еколого-економічної взаємодії. Викладено класичні результати з моделювання поведінки споживачів, виробників і ринкової рівноваги, балансових міжгалузевих зв’язків і економічного зростання, економічних систем з урахуванням екологічної складової.

Для студентів економічних і математичних спеціальностей та спеціалізацій, а також аспірантів, викладачів і фахівців, які використовують методи математичного моделювання економіки у своїй професійній діяльності.

Зміст книги

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА

ВСТУП

ЧАСТИНА I. МОДЕЛІ МІКРОЕКОНОМІКИ

Розділ 1. Моделі поведінки споживачів

1.1. Простір товарів і відношення переваги

1.2. Поняття функції корисності. Теорема Дебре

1.3. Неокласичні функції корисності

1.4. Неокласична модель поведінки споживачів

1.5. Функції попиту на товари та граничної вартості грошей

1.6. Рівняння Слуцького

1.6.1. Зміна попиту залежно від зміни ціни одного із з товарів

1.6.2. Зміна попиту залежно від зміни компенсованої ціни одного з товарів

1.6.3. Зміна попиту залежно від зміни доходу

1.6.4. Рівняння та матриця Слуцького

1.7. Класифікація товарів

1.8. Еластичність попиту й умови агрегації

Розділ 2. Виробничі функції

2.1. Поняття виробничої функції та основні підходи до її моделювання

2.2. Класифікація виробничих функцій

2.3. Сфера застосування виробничих функцій

2.4. Деякі загальні властивості та характеристики виробничих функцій

2.5. Типові функції випуску

2.5.1. Степеневі виробничі функції

2.5.2. Виробничі функції з постійною еластичністю заміщення ресурсів

2.5.3. Функції випуску з постійними пропорціями

2.5.4. Лінійні виробничі функції

2.6. Виробничі функції структурного типу

Розділ 3. Моделі поведінки виробників

3.1. Модель максимізації прибутку

3.2. Модель максимізації випуску

3.3. Функції попиту на виробничі ресурси та пропозиції випуску продукції

3.4. Порівняльна статика фірми. Основне матричне рівняння теорії фірми

3.4.1. Реакція виробника на зміну ціни випуску

3.4.2. Реакція виробника на зміну цін ресурсів

3.4.3. Реакція виробника на одночасну зміну ціни випуску та цін ресурсів

3.4.4. Аналіз чутливості функцій попиту та пропозиції до змін цінових параметрів

3.5. Неокласичні моделі багатопродуктової фірми в умовах досконалої конкуренції

3.5.1. Модель максимізації прибутку у випадку явно заданих частинних виробничих функцій

3.5.2. Модель максимізації прибутку у випадку неявно заданих частинних виробничих функцій

3.6. Моделі однопродуктової фірми в умовах недосконалої конкуренції

3.6.1. Монополія та монопсонія

3.6.2. Олігополія й олігопсонія

3.6.3. Приклад найпростішої моделі однопродуктової фірми-дуополіста. Точки рівноваги та нерівноваги

Розділ 4. Моделі загальної рівноваги та ринкової економіки

4.1. Павутиноподібна модель установлення рівноважної ціни

4.2. Модель Еванса

4.3. Модель Самуельсона

4.4. Дезагрегована модель загальної економічної рівноваги

4.5. Модель Вальраса (модель загальної економічної рівноваги по сукупності товарів)

4.6. Класична модель ринкової економіки

4.7. Модель Кейнса

ЧАСТИНА II. МОДЕЛІ МАКРОЕКОНОМІКИ

Розділ 5. Міжгалузеві балансові моделі та їх узагальнення

5.1. Схема міжгалузевого балансу

5.2. Формалізація моделі Леонтьєва

5.3. Дослідження продуктивності моделі Леонтьєва

5.4. Коефіцієнти трудових витрат і витрат виробничих фондів

5.5. Порівняльна статика моделі Леонтьєва

5.6. Стохастичний аналог моделі Леонтьєва

5.7. Динамічна модель міжгалузевого балансу

5.8. Аналіз оптимальних траєкторій  оптимізаційної динамічної моделі Леонтьєва засобами магістральної теорії

5.9. Модель Неймана

5.9.1. Опис моделі

5.9.2. Динамічна рівновага в моделі Неймана

5.9.3. Продуктивність і нерозкладність моделі і Неймана

Розділ 6. Моделі економічного зростання

6.1. Концептуальна модель односекторної економіки

6.2. Неокласичні макровиробничі функції

6.3. Моделі економічного зростання рамсеївського типу

6.3.1. Деякі варіанти моделі Рамсея

6.3.2. Модель Солоу

6.4. Якісний аналіз моделі економічного зростання зі сталим керуванням

6.4.1. Існування рівноважних станів економіки

6.4.2. Оптимальний режим збалансованого зростання

6.4.3. «Золоте правило» накопичення

6.5. Дослідження моделі оптимального економічного зростання

6.5.1. Опис і аналіз моделі як задачі оптимального керування

6.5.2. Поведінка типових траєкторій

6.5.3. Термінальні оцінки руху вздовж типових траєкторій

6.5.4. Структура оптимального керування

6.6. Моделювання запізнення у процесі освоєння інвестицій

6.7. Моделювання науково-технічного прогресу

ЧАСТИНА III. МОДЕЛІ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ

Розділ 7. Моделі та ринкові механізми статичної міжгалузевої еколого-економічної взаємодії

7.1. Модель Леонтьєва-Форда

7.2. Двоїста модель Леонтьєва-Форда відносно цін

7.3. Ціноутворення на основі моделі Леонтьєва-Форда

7.4. Моделювання екологічних податків

7.5. Деякі оптимізаційні моделі міжгалузевої еколого-економічної взаємодії

7.6. Модель нелінійного еколого-економічного міжгалузевого балансу

7.7. Стохастичні моделі Леонтьєва-Форда та їх детерміновані еквіваленти

Розділ 8. Моделі еколого-економічної динаміки

8.1. Схема побудови загальної динамічної моделі еколого-економічної системи

8.2. Динамічна міжгалузева модель Леонтьєва-Форда

8.3. Оптимізаційна агрегована модель контролю над забрудненням довкілля

8.3.1. Еколого-економічна функція суспільної корисності

8.3.2. Опис моделі

8.3.3. Дослідження моделі

8.4. Модель оптимального збору врожаю

8.5. Оптимальний розподіл інвестицій в еколого-економічній системі

Список рекомендованої літератури