Моделювання економіки (Рекомендовано МОН України для студентів ВУЗів)

Моделювання економіки [Текст]: навчальний посібник / Григорків В.С. – Чернівці: ЧНУ, 2009. – 320 с.

Навчальний посібник є вступним курсом до теорії моделювання економічних систем та систем сталого розвитку і складається з трьох частин, присвячених відповідно моделям мікроекономіки, макроекономіки і еколого-економічної взаємодії.
В ньому викладено класичні результати з моделювання поведінки споживачів, виробників і ринкової рівноваги, балансових міжгалузевих зв’язків і економічного росту, економічних систем з урахуванням екологічної складової.
Для студентів економічних і математичних спеціальностей вузів, а також фахівців, що використовують методи моделювання в економічному аналізі.

Зміст книги

Передмова
Вступ
ЧАСТИНА І. МОДЕЛІ МІКРОЕКОНОМІКИ
Розділ 1. Моделі поведінки споживача
1.1. Простір товарів і відношення переваги
1.2. Поняття функції корисності. Теорема Дебре
1.3. Неокласичні функції корисності
1.4. Неокласична модель поведінки споживача
1.5. Функції попиту та граничної вартості грошей
1.6. Рівняння Слуцького
1.6.1.Зміна попиту залежно від зміни ціни одного із товарів
1.6.2.Зміна попиту залежно від зміни компенсованої ціни одного з товарів
1.6.3. Зміна попиту залежно від зміни доходу
1.6.4. Рівняння та матриця Слуцького
1.7. Класифікація товарів
1.8. Еластичність попиту й умови агрегації
Розділ 2. Виробничі функції
2.1. Поняття виробничої функції та основні підходи до її моделювання
2.2. Класифікація виробничих функцій
2.3. Сфера застосування виробничих функцій
2.4. Деякі загальні властивості та характеристики виробничих функцій
2.5. Типові функції випуску
2.5.1.Степеневі виробничі функції
2.5.2.Виробничі функції з постійною еластичністю заміщення ресурсів
2.5.3. Функції випуску з постійними пропорціями
2.5.4. Лінійні виробничі функції
2.6.Виробничі функції структурного типу
Розділ 3. Моделі поведінки виробників
3.1. Модель максимізації прибутку
3.2. Модель максимізації випуску
3.3. Функції попиту та пропозиції
3.4.Порівняльна статика фірми. Основне матричне рівняння теорії фірми
3.4.1. Реакція виробника на зміну ціни випуску
3.4.2. Реакція виробника на зміну цін ресурсів
3.4.3.Реакція виробника на одночасну зміну ціни випуску та цін ресурсів
3.4.4.Аналіз чутливості функцій попиту та пропозиції до змін цінових параметрів
3.5. Неокласичні моделі багатопродуктової фірми в умовах досконалої конкуренції
3.6. Моделі однопродуктової фірми в умовах недосконалої конкуренції
3.6.1. Монополія та монопсонія
3.6.2. Олігополія й олігопсонія
Розділ 4. Моделі взаємодії споживачів і виробників
4.1. Павутиноподібна модель установлення рівноважної ціни
4.2. Модель Еванса
4.3. Модель Самуельсона
4.4. Класична модель загальної економічної рівноваги
4.5. Модель Вальраса
ЧАСТИНА II. МОДЕЛІ МАКРОЕКОНОМІКИ
Розділ 5. Міжгалузеві балансові моделі та їх узагальнення
5.1. Схема міжгалузевого балансу
5.2. Формалізація моделі Леонтьева
5.3. Дослідження продуктивності моделі Леонтьева
5.4. Коефіцієнти трудових витрат і витрат виробничих фондів
5.5. Порівняльна статика моделі Леонтьева
5.6. Стохастичний аналог моделі Леонтьева
5.7. Динамічна модель міжгалузевого балансу
5.8. Аналіз оптимальних траєкторій динамічної моделі
Леонтьева засобами магістральної теорії
5.9. Модель Неймана
5.9.1. Опис моделі
5.9.2. Динамічна рівновага в моделі Неймана
5.9.3. Продуктивність і нерозкладність моделі Неймана
Розділ 6. Моделі економічного росту
6.1. Концептуальна модель одно секторної економіки
6.2. Неокласичні макровиробничі функції
6.3. Моделі економічного росту рамсеївського типу
6.3.1. Деякі варіанти моделі Рамсея
6.3.2. Модель Солоу
6.4.Якісний аналіз моделі економічного росту зі сталим керуванням
6.4.1. Існування рівноважних станів економіки
6.4.2. Оптимальний режим збалансованого росту
6.4.3. „Золоте правило” накопичення
6.5.Дослідження моделі оптимального економічного росту
6.5.1.Опис і аналіз моделі як задачі оптимального керування
6.5.2.Поведінка типових траєкторій
6.5.3.Термінальні оцінки руху вздовж типових траєкторій
6.5.4.Структура оптимального керування
6.6. Моделювання запізнення в процесі освоєння інвестицій
6.7. Моделювання науково-технічного прогресу
ЧАСТИНА III. МОДЕЛІ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ
Розділ 7. Моделі та ринкові механізми статичної міжгалузевої
еколого-економічної взаємодії
7.1. Модель Леонтьєва-Форда
7.2. Двоїста модель Леонтьєва-Форда відносно цін
7.3. Ціноутворення на основі моделі Леонтьєва-Форда
7.4. Моделювання екологічних податків
7.5. Деякі оптимізаційні моделі міжгалузевої еколого-економічної взаємодії
7.6. Модель нелінійного еколого-економічного міжгалузе¬вого балансу
7.7. Стохастичні моделі Леонтьєва-Форда та їх детерміновані еквіваленти
Розділ 8. Моделі еколого-економічної динаміки
8.1. Схема побудови повної динамічної моделі еколого-економічної системи
8.2. Динамічна міжгалузева модель Леонтьєва-Форда
8.3. Оптимізаційна агрегована модель контролю над забрудненням довкілля
8.3.1.Еколого-економічна функція суспільної корисності
8.3.2. Опис моделі
8.3.3. Дослідження моделі
8.4. Модель оптимального збору врожаю …
8.5. Оптимальний розподіл інвестицій в еколого-економічній системі
Список рекомендованої літератури