Еколого-економічні актуалітети в системі розвитку інституціонального середовища України

Білоскурський Р.Р. Еколого-економічні актуалітети в системі розвитку інституціонального середовища України: Монографія. – К.: ВНЗ “Національна академія управління”, 2017. – 324 с.

У монографії сформульовано теоретико-методологічні основи дослідження еколого-екномічного розвитку як  актуального об’єкта державного регулювання. Розкрито механізми та інституціональну основу державного регулювання еколого-економічного розвитку України. Здійснено аналіз різних аспектів забезпечення еколого-економічного розвитку України та її регіонів, зокрема з погляду ефективності використання природно-ресурсного потенціалу, структурних змін економіки, фінансування заходів еколого-економічного характеру. Обґрунтовано актуальність використання балансів як способу еколого-економічного розвитку країни, а також моделювання як основи створення еколого-економічних систем. У рамках практичних рекомендацій визначено роль стратегічного планування в системі державного регулювання еколого-економічного рзвитку України.

Для фахівців, науковців, працівників органів державної влади й місцевого самоврядування, викладачів, студентів вищих навчальних закладів, а також для всіх, хто цікавиться проблематикою державного регулювання національного еколого-економічного розвитку.

Зміст книги

ПЕРЕДМОВА

РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В СИСТЕМІ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
1.1. Еколого-економічний розвиток як об’єкт наукових досліджень
1.2. Понятійно-термінологічний апарат вивчення екологічних аспектів господарського розвитку
1.3. Сучасні наукові школи та напрямки еколого-економічного розвитку в Україні
1.4. Нормативно-правове забезпечення національного еколого-економічного розвитку

РОЗДІЛ 2. ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
2.1. Державне регулювання національного еколого-економічного розвитку: сутність, принципи, завдання
2.2. Механізми державного регулювання еколого-економічного розвитку України
2.3. Стратегічне планування в системі національного еколого-економічного поступу
2.4. Інституціональна основа державного регулювання еколого-економічного розвитку України

РОЗДІЛ 3. МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
3.1. Галузева структура економіки України та її вплив на процеси еколого-економічного розвитку
3.2. Використання балансів як способу еколого-економічного розвитку країни
3.3. Моделювання як метод наукового пізнання еколого-економічних систем

РОЗДІЛ 4. ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ ТА ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ
4.1. Сучасний стан і проблеми використання природно-ресурсного потенціалу України
4.2. Інвестиційні засади національного еколого-економічного розвитку
4.3. Інноваційні підходи розвитку екологічного підприємництва в Україні
4.4. Зарубіжний досвід забезпечення еколого-економічного розвитку та можливості його адаптації до українських реалій

ПІСЛЯМОВА