Практикум з математичного програмування: навчальний посібник

Практикум з математичного програмування: Учбовий посібник для студентів економічних спеціальностей вузів / В.С. Григорків, М.В. Бойчук. – Чернівці: Прут, 1995. – 244 с.

Мета даного посібника – допомогти тим, хто тільки починає знайомство із задачами й методами математичного програмування. Особливий акцент робиться на практичному розв’язуванні задач. На думку авторів, посібник може бути корисним як для самостійного вивчення математичного програмування, так і для проведення групових аудиторних (практичних або лабораторних) занять.
Посібник складається із вступу і трьох розділів : лінійного, нелінійного та динамічного програмування. Тематика кожного з цих розділів, а також завдання для самостійної роботи узгодженні з діючими програмами курсу “Математичне програмування” для студентів економічних ВУЗів.

Зміст книги

Передмова
Список основних позначень
Розділ 1. Вступ до математичного програмування
1.1. Поняття евклідового простору
1.2. Деякі факти з теорії множин і функцій
1.3. Предмет математичного програмування
Розділ 2. Лінійне програмування
2.1. Приклади задач лінійного програмування
2.2. Форми математичних моделей задач лінійного програмування та їх еквівалентність
2.3. Деякі властивості задач лінійного програмування
2.4. Графічний метод розв’ язування задач лінійного програмування
2.5. Розв’язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь методом Жордана-Гаусса
2.6. Знаходження базисних та опорних розв’язків систем лінійних алгебраїчних рівнянь
2.7. Симплексний метод
2.8. Двоїсті задачі лінійного програмування
2.9. Транспортні задачі та методи їх розв’язування
2.10. Цілочисельне лінійне програмування
Розділ 3. Нелінійне програмування
3.1. Постановка загальної задачі нелінійного програмування
3.2. Графічний метод
3.3. Задачі дробово-лінійного програмування
3.4. Задачі опуклого й квадратичного програмування
Розділ 4. Динамічне програмування
4.1. Постановка задачі управління дискретним процесом з скінченним числом кроків (етапів)
4.2. Алгоритм методу динамічного програмування
4.3.Приклади
Відповіді
Список літератури