Ризикологія в зовнішньоекономічній діяльності (Рекомендовано МОН України для студентів ВУЗів)

Ризикологія в зовнішньоекономічній діяльності. Навч. посіб / В.В. Вітлінський, Л.Л. Маханець. – К.: КНЕУ, 2008 р. – 432 с.

Курс «Ризикологія» — один із системотворних у процесі формування сучасного економіста. У навчальному посібнику викладено методологічні, методичні підходи та інструментарій, що дають змогу здійснити аналіз, моделювання й керування ризиком у зовнішньоекономічній діяльності.
Розглядаються засади якісного та кількісного аналізу ризиків, їх кількісного оцінювання в спектрі проблем зовнішньоекономічної діяльності, а також низка математичних моделей щодо врахування та методів зниження ступеня ризику.
Наведений матеріал значною мірою має практичний характер, а всі теоретичні питання ілюструються простими прикладами.
Для студентів, аспірантів і викладачів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, менеджерів та фахівців економічного профілю.

Зміст книги

Вступ
РОЗДІЛ І. Загальні засади, принципи та форми
зовнішньоекономічної діяльності
1.1. Сутність, фюрми та види зовнішньоекономічної діяльності
1.2. Принципи зовнішньоекономічної діяльності
1.3. Зовнішньоекономічна політика та її цілі
1.4. Інструментарій зовнішньої економічної політики
1.5. Глобалізація
Контрольні питання та теми для обговорення
Завдання для самостійного дослідження
Теми рефератів
РОЗДІЛ2. Деякі аспекти здійснення зовнішньоекономічної політики
2.1. Політика проникнення на зарубіжні ринки
2.2. Аспекти щодо зовнішньої заборгованості країн
2.3. Економічна безпека держави
Контрольні питання та теми для обговорення
Завдання для самостійного дослідження
Теми рефератів
РОЗДІЛ3. Математичне моделювання основних аспектів
зовнішньоекономічної діяльності
3.1. Сутність моделювання
3.2. Модель державного боргу
3.3. Стабілізація зовнішнього боргу
3.4. Теорія імпортних мит
3.5. Модель ціноутворення на валютному ринку
3.6. Модель зовнішнього сектора економіки України
3.7. Модель міжнародної торгівлі
Контрольні питання та теми для обговорення
Завдання для самостійного дослідження
Теми рефератів
РОЗДІЛ 4. Невизначеність, конфліктність та ризик у зовнішньоекономічній діяльності
4.1. Концептуальні аспекти ризикології
4.2. Види і причини невизначеності та конфліктності у ЗЕД і зумовлений цим ризик
4.3. Основні підходи до якісного аналізу ризику
4.4. Ставлення до ризику суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності
Контрольні питання та теми для обговорення
Завдання для самостійного дослідження
Теми рефератів
РОЗДІЛ 5. Класифікація ризиків зовнішньоекономічної діяльності
5.1. Принципи та підходи щодо класифікації ризиків зовнішньо-економічної діяльності
5.2. Політичний ризик
5.3. Валютний ризик
5.4. Інвестиційний ризик
Контрольні питання та теми для обговорення
Завдання для самостійного дослідження
Теми рефератів
РОЗДІЛ 6. Кількісний аналіз та оцінювання ризику в зовнішньоекономічній діяльності
6.1. Кількісний аналіз
6.2. Кількісне оцінювання ступеня ризику
Контрольні запитання та теми для обговорення
Завдання для самостійного дослідження
Теми рефератів
РОЗДІЛ 7. Політичний ризик, валовий внутрішній продукт та зовнішній борг
7.1. Аналіз методів та моделей оцінювання політичного ризику
7.2. Політичний ризик та зовнішній борг
7.3. Модель залежності політичного ризику від валового внут-рішнього продукту
та зовнішньої заборгованості
Контрольні питання та теми для обговорення
Завдання для самостійного дослідження
Теми рефератів
РОЗДІЛ 8. Управління валютним ризиком
8.1. Сутність валютного ризику
8.2. Ігровий підхід до управління валютним ризиком
Контрольні питання та теми для обговорення
Завдання для самостійного дослідження
Теми рефератів
РОЗДІЛ 9. Урахування ризику в оцінюванні міжнародних інвестиційних проектів
9.1. Економічна сутність інвестицій
9.2. Інвестиційний проект, його зміст та форми
9.3. Кількісне оцінювання ризику інвестиційного проекту
9.4. Прості моделі аналізу проектних ризиків
9.5. Моделі оптимізації інтегральних ризикових витрат
9.6. Моделювання привабливості інвестиційного проекту з погляду іноземного інвестора
9.7.Підбір оптимального інвестиційного проекту за допомогою багатокрокового алгоритму
Контрольні питання та теми для обговорення
Завдання для самостійного дослідження
Теми рефератів
РОЗДІЛ 10. Моделювання та управління транспортними ризиками
10.1. Сутність ІНКОТЕРМС
10.2. Ігровий підхід до вибору базисної умови постачання
Контрольні питання та теми для обговорення
Завдання для самостійного дослідження
Теми рефератів
РОЗДІЛ 11. Управління ризиком економічної безпеки
11.1. Державна стратегія та механізми економічної безпеки
11.2. Оцінювання економічної безпеки
11.3. Забезпечення економічної безпеки країни
Контрольні питання та теми для обговорення
Завдання для самостійного дослідження
Теми рефератів
Додатки
Додаток 1. Види зовнішньоекономічної діяльності, дозволені в Україні
Додаток 2. Лізингові операції в зовнішньоекономічній діяльності
Додаток 3. Принципи зовнішньоекономічної діяльності, регламентовані в Україні
Додаток 4. Тест: Чи любите Ви ризикувати?
Додаток 5. Методологія побудови індексу BERI
Додаток 6. Методологія побудови рейтингу ризику ICRG
Додаток 7. Методологія побудови рейтингу S&P
Додаток 8. Методологія фірми «Юніверс»