Статистика: основи теорії та практикум (Рекомендовано МОН України для студентів ВУЗів)

Статистика: основи теорії та практикум: навчальний посібник / Григорків В.С., Вінничук О.Ю., Кибич Г.П., Григорків М.В., Іванова Н.Я., Іщенко С.В. – Чернівці: ДрукАрт, 2011. – 282 с.

У посібнику викладено узгоджені з державними стандартами вищої економічної освіти та відповіднимим освітньо-кваліфікаційними вимогами основи базових знань із загальної теорії статистики. Кожний розділ посібника містить основні теоретичні відомості приклади виконання типових завдань, завдання для самостійної роботи та контрольні запитання, що дозволяє конструктивно поєднати теорію та практикум.
Для студентів економічних і математичних спеціальностей ВНЗ та широкого кола фахівців, які використовують статистичні методи у своїй професійній діяльності.

Зміст книги

ПЕРЕДМОВА
РОЗДІЛ 1. ВИЗНАЧЕННЯ СТАТИСТИКИ
1.1. Об’єкт, предмет і метод статистики
1.2. Вітчизняні та міжнародні інституції статистики
РОЗДІЛ 2. СТАТИСТИЧНЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ
2.1. Основні теоретичні відомості
2.1.1. Сутність та форми організації статистичного спостереження
2.1.2. Види і способи статистичного спостереження
2.1.3. Програмно-методологічні та організаційні питання спостереження
2.1.4. Помилки спостереження та способи їх контролю
2.2. Приклади типових завдань
2.3. Завдання для самостійної роботи
РОЗДІЛ 3. ЗВЕДЕННЯ І ГРУПУВАННЯ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ
3.1. Основні теоретичні відомості
3.1.1. Зведення і групування даних як самостійний етап статистичного дослідження
3.1.2. Ряди розподілу
3.3.3. Статистичні таблиці та графіки
3.2. Приклади типових завдань
3.3. Завдання для самостійної роботи
РОЗДІЛ 4. СТАТИСТИЧНІ ПОКАЗНИКИ
4.1. Основні теоретичні відомості
4.1.1. Абсолютні величини
4.1.2. Відносні величини
4.1.3. Середні величини
4.2. Приклади типових завдань
4.3. Завдання для самостійної роботи
РОЗДІЛ 5. АНАЛІЗ ВАРІАЦІЙНИХ РЯДІВ
5.1. Основні теоретичні відомості
5.1.1. Найпростіші показники варіації
5.1.2. Види дисперсій. Правило додавання дисперсій.
Емпіричний коефіцієнт детермінації та емпіричне кореляційне відношення
5.1.3. Показники форми розподілу
5.2. Приклади типових завдань
5.3. Завдання для самостійної роботи
РОЗДІЛ 6. ВИБІРКОВЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ
6.1. Основні теоретичні відомості
6.1.1. Поняття вибіркового спостереження
6.1.2. Методи формування вибірки
6.1.3. Середня (стандартна) та гранична помилки вибірки
6.1.4. Визначення необхідного обсягу вибірки
6.1.5. Мала вибірка
6.1.6. Поширення результатів вибіркового обстеження на генеральну сукупність
6.2. Приклади типових завдань
6.3. Завдання для самостійної роботи
РОЗДІЛ 7. СТАТИСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ КОРЕЛЯЦІЙНИХ ЗВ’ЯЗКІВ
7.1. Основні теоретичні відомості
7.1.1. Поняття кореляційного зв’язку
7.1.2. Методи виявлення кореляційного зв’язку
7.1.2.1. Вивчення зв’язку між кількісними ознаками
7.1.2.2. Вивчення зв’язку між якісними ознаками
7.1.3. Вимірювання тісноти кореляційного зв’язку
7.1.3.1. Показники тісноти зв’язку між двома кількісними ознаками
7.1.3.2. Показники тісноти зв’язку між двома якісними ознаками
7.1.4. Побудова рівняння парної регресії та перевірка його адекватності
7.1.5. Множинний корсляційно-регресійний аналіз
7.2. Приклади типових завдань
7.3. Завдання для самостійної роботи
РОЗДІЛ 8. РЯДИ ДИНАМІКИ
8.1. Основні теоретичні відомості
8.1.1. Поняття та класифікація рядів динаміки
8.1.2. Основні показники ряду динаміки
8.1.2.1. Показники зміни рівнів ряду динаміки
8.1.2.2. Середні показники динамічного ряду
8.1.3. Методи виявлення основної тенденції (тренду) в рядах динаміки
8.1.3.1. Метод укрупнення інтервалів
8.1.3.2. Метод ковзної (плинної) середньої
8.1.3.3. Метод аналітичного вирівнювання

РОЗДІЛ 9. ІНДЕКСИ У СТАТИСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ
9.1. Основні теоретичні відомості
9.1.1. Визначення та класифікація індексів
9.1.2. Індивідуальні індекси
9.1.3. Загальні (зведені) індекси
9.1.3.1. Агрегатні індекси
9.1.3.2. Середні з індивідуальних (середньозважені) індекси
9.1.3.3. Індекси середніх величин
9.2. Приклади типових завдань
9.3. Завдання для самостійної роботи
ДОДАТКИ
ДОДАТОК А. Значення інтеграла ймовірностей
ДОДАТОК Б. Розподіл Стьюдента
ДОДАТОК В. Розподіл Пірсона
ДОДАТОК Г. Розподіл Фішера
ДОДАТОК Д. Розподіл Дарбіна-Уотсона
ДОДАТОК Е. Критичні значення коефіцієнтів автокореляції
ДОДАТОК Є. Основні абетки
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ