Білоскурський Руслан Романович
доцент кафедри економіко-математичного моделювання, доктор економічних наук, декан економічного факультету

Освіта: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, спеціальності “Інформатика” (2000 р.) та “Менеджмент” (2003 р.).
Сфера наукових інтересів: моделювання еколого-економічного розвитку.
Викладає курси: “Інформатика”, “Інформаційний менеджмент”, “Математичні методи та моделі ринкової економіки”.
Автор і співавтор понад 90 наукових та навчально-методичних праць.

Наукові праці

 1. Grygorkiv V.S., Biloskurskii R.R. Some stochastic Leontief-Ford models and their deterministic equivalents / Grygorkiv V.S., Biloskurskii R.R. // Journal of Cybernetics and Systems Analysis. – Volume 43, Issue 3. – 2007. – pp. 315-320.
 2. Holubka S.М. Financing actions of environmental and economic development in Ukraine / S.М. Holubka, I.Y. Shtuler, R.R. Biloskurskyy // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 2(23)/2017. – С. 437-445.
 3. Biloskurskyy R., Verstiak A., Vinnychuk I. Sectoral Analysis of Environmental Economics: The View from Ukraine. Scientific Annals of Economics and Business. 2019. №66(3). P. 321-334.
 4. Halushka Z., Biloskurskyy R., Kravets V., Gruntkovskyi V., Stromilova K. Managing the development of microeconomic systems in the face of global challenge. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. 2022. Vol. 12 (1). Special Issue XXV. P. 47-52.
 1. Білоскурська О. В. Динамічна модель управління запасами із заданою функцією витрат / О. В. Білоскурська, О. Ю. Вінничук, Р. Р. Білоскурський // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. – 2014. – Вип. 2. – С. 262-269.
 2. Vinnychuk О. The dynamic model of optimal economic growth in terms of ecological balance: models construction and results analysis / O. Vinnychuk, V. Grigorkiv, R. Biloskurskii // Verslo Sistemos ir Ekonomika – Mykolas Romeris Univeristy, 2015. – P. 36-45.
 3. Голубка С.М. Українська наукова школа вивчення еколого-економічного розвитку: основні течії ХХ-ХХІ ст. / С.М. Голубка, Р.Р. Білоскурський // Економічний форум. – 2016. – № 3. – С. 5-13.
 4. Білоскурський Р.Р. Екологізація та природокористування в системі суспільно-економічного розвитку / Р.Р. Білоскурський // Економіка і фінанси. – 2016. – Спецвипуск. – С. 24-33.
 5. Білоскурський Р.Р. Державне регулювання еколого-економічного розвитку: сутність, принципи, завдання / Р.Р. Білоскурський // Аналітично-інформаційний журнал «Схід». – 2016. – № 6 (146). – С. 5-11.
 6. Білоскурський Р.Р. Понятійно-термінологічна основа вивчення еколого-економічного розвитку / Р.Р. Білоскурський // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – 2016. – Вип. IІI–IV (63–64). – C. 214-220.
 7. Білоскурський Р.Р. Нормативно-правове забезпечення еколого-економічного розвитку України / Р.Р. Білоскурський // Економічний вісник Національного гірничого університету. – 2016. – № 4 (56). – С. 140-147.
 8. Білоскурський Р.Р. Галузева структура економіки України: аналіз у контексті впливу на еколого-економічний розвиток / Р.Р. Білоскурський // Вісник Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. Серія «Економіка».  – Том 22, Вип. 5(58). – 2017.– С. 51-57.
 9. Голубка С.М. Баланси в системі державного регулювання еколого-економічного розвитку України та критерії їх формування / С.М.Голубка, Р.Р. Білоскурський // Економіст. – 2017. – №9. – С. 26-30.
 10. Білоскурський Р.Р. Моделювання еколого-економічних систем: теоретична сутність та практичне значення для України / Р.Р. Білоскурський // Економічний форум. – 2017. – № 4. – С. 108-116.
 11. Білоскурський Р.Р. Природно-ресурсний потенціал України у фокусі аналізу стану та перспективи використання / Р.Р. Білоскурський // Український соціум. – 2017. – № 3 (62). – С. 87-99.
 12. Білоскурський Р. Р. Інституційна основа державного регулювання еколого-економічного розвитку України / Р.Р. Білоскурський // Економіка і фінанси. – 2017. – № 8. – С. 12-22.
 13. Піцур Я.С. Сталий соціально-економічний розвиток: еволюція поглядів та теоретичний аналіз / Я.С. Піцур, О.Л. Черченко, Р.Р. Білоскурський  // Економічний вісник Національного гірничого університету. – 2017. – № 1 (57). – С.28-35.
 14. Білоскурський Р.Р. Інституційні взаємодії в системі регулювання еколого-економічного розвитку України / Р.Р. Білоскурський // Економіка і фінанси. – 2017. – № 7. – С. 42-47.
 15. Білоскурський Р.Р. Стратегічне планування в системі державного регулювання еколого-економічного розвитку України / Р.Р. Білоскурський // Економічний вісник. – 2017. – Вип. 34 (1). – С. 23-31.
 16. Білоскурський Р.Р. Політика та шляхи еколого-економічного розвитку України в умовах глобальних змін / Р.Р. Білоскурський // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. – 2017. – Вип. 45, Ч.І. – С. 76.
 17. Білоскурський Р.Р. Механізми державного регулювання в системі еколого-економічного розвитку України / Р.Р. Білоскурський // Український журнал прикладної економіки. – 2017. – Том 2, Вип. 1. – С. 14.
 18. Biloskurskyy R. Strategic objectives for eco-economy development of Ukraine / Biloskurskyy // Development strategy of science and education : Collection of scientific articles. – Fidelite editions, Namur, Belgique, 2017. – P. 7-9.
 19. Білоскурський Р.Р. Механізми державного регулювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення. Актуальні проблеми економіки. 2018. №10(208). С. 17-24.
 20. Білоскурський Р.Р., Верстяк А.В. Особливості формування інформаційного забезпечення алгоритмів машинного навчання в задачах економіки. Вісник Одеського національного університету. Економіка. 2020. Том 25. Вип. 3(82). С. 133-137.
 21. Білоскурський Р.Р. Цифрова економіка: державне регулювання та стратегія розвитку. Причорноморські економічні студії. 2020. №53. С. 223-227.
 22. Білоскурський Р.Р., Вінничук О.Ю., Вінничук І.С. Моделювання ухилення від сплати податків: економетричний підхід. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент». 2020. №43. С. 232-236.
 23. Biloskurskyi R., Yevchuk K.-I. Strategic analysis of agricultural waste management mechanisms. Проблеми системного підходу в економіці. 2021. № 6(86). С. 14-19.
 24. Білоскурський Р.Р., Скращук Л.В. Бізнес-аналітика як основа прийняття управлінських рішень в умовах використання інформаційних систем. Бізнес-навігатор. 2022. Вип. 1 (68). С. 151-154.
 25. Білоскурський Р.Р. Agile методологія впровадження інформаційних систем ERP-класу. Науковий погляд: економіка та управління. 2022. Випуск 1 (77). С. 94-98.
 26. Вінничук О.Ю., Вінничук І.С., Білоскурський Р.Р. Концептуальні основи практичного застосування бізнес-аналітики. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». 2022. Випуск 45. С. 69-75.
 27. Білоскурський Р.Р. Концептуальні основи гнучкого управління проєктами розробки та впровадження інформаційних систем. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». 2022. Вип. 41. С. 10-13.
 1. Григорків В.С. Імітаційне моделювання як основа прийняття економічних рішень / В.С. Григорків, Р.Р. Білоскурський // Науковий вісник Чернівецького університету. Вип. 162. Економіка. – Чернівці: Рута, 2002. – С. 77-80.
 2. Григорків В.С. Деякі оптимізаційні моделі стохастичного еколого-економічного міжгалузевого балансу / В.С. Григорків, Р.Р. Білоскурський // Економічна кібернетика, № 5 – 6 (23 – 24), 2003. – С. 18 – 24.
 3. Григорків В.С. Деякі узагальнення економіко-математичної моделі міжгалузевого еколого-економічного балансу / В.С. Григорків, Р.Р. Білоскурський // Науковий вісник Чернівецького університету. Вип. 195-196. Економіка. – Чернівці: Рута, 2004. – С. 164 – 170.
 4. Білоскурський Р.Р. Проблеми та засоби дослідження збалансованого еколого-економічного розвитку // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. – Чернівці: АНТ Лтд, 2004. – Вип. ІV. – С. 486 – 495.
 5. Білоскурський Р.Р. Стохастичний підхід до розв’язування системи міжгалузевого еколого-економічного балансу // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. – Випуск 194: Том IV. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2004. – С. 1083 – 1089.
 6. Григорків В.С. Стохастичні аналоги еколого-економічних функцій структурного типу та їх детерміновані еквіваленти / В.С. Григорків, Р.Р. Білоскурський // Економічна кібернетика, № 1 – 2 (31 – 32), 2005. – С. 22 – 27.
 7. Білоскурський Р.Р. Фактор невизначеності при побудові та дослідженні міжгалузевих балансових моделей еколого-економічного розвитку / Р.Р. Білоскурський // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ: Вип. І. Економічні науки – Чернівці: АНТ Лтд, 2005. – С. 510 – 520.
 8. Білоскурський Р.Р. Стохастичні аналоги моделі міжгалузевого еколого-економічного балансу та їх детерміновані еквіваленти / Р.Р. Білоскурський // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ.– Вип. ІV. Економічні науки. Ч.1. – Чернівці: АНТ Лтд, 2005. – С. 513 – 518.
 9. Григорків В.С. Стохастичні моделі оптимізації еколого-економічних балансів / В.С. Григорків, Р.Р. Білоскурський // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ.– Вип. І. Економічні науки. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2007. – С. 441 – 446.
 10. Білоскурський Р.Р. Проблеми інформаційного забезпечення еколого-економічних балансових моделей / Р.Р. Білоскурський // Економіка: проблеми теорії та практики. – Вип. 231. – 2007. – С. 1163-1169.
 11. Бойчук М.В. Прийняття економічних рішень за допомогою календарного планування реалізації запасів сільськогосподарської продукції за умов ризику / М.В. Бойчук, Р.Р. Білоскурський // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ.– Вип. ІІ. Економічні науки. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2007. – С. 355 – 361.
 12. Бойчук М.В. Прийняття економічних рішень за умов ризику на основі детермінованого еквівалента майбутнього доходу / М.В. Бойчук, Р.Р. Білоскурський // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ.– Чернівці: Книги-ХХІ, 2008. – Вип. І. Економічні науки. – С. 423 – 429.
 13. Білоскурський Р.Р. Проблеми та перспективи автоматизації українських підприємств / Р.Р. Білоскурський // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Випуск 368 – 369. Економіка.– Чернівці: Рута, 2008. – С. 154–165.
 14. Білоскурський Р.Р. Нечітке моделювання еколого-економічного міжгалузевого балансу / Р.Р. Білоскурський, Ю.Г. Кілей // Науковий вісник Чернівецького національного університету. – 2010. – Вип. 495. – С. 191-196.
 15. Білоскурський Р.Р. Концептуальні підходи до політики реалізації екологічного моніторингу / Р.Р. Білоскурський // Економіка: проблеми теорії та практики. – 2010. – Вип. 265, Т. VI.– С. 1576-1582.
 16. Білоскурський Р.Р. Натуральні міжгалузеві баланси з урахуванням економічних факторів: історія розвитку, принципи розробки та застосування / Р.Р. Білоскурський // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – 2011. – Вип. ІІІ (43). – С. 10-15.
 17. Білоскурський Р.Р. Моделювання балансових систем «витрати-випуск» з урахуванням переробки відходів виробництва / Р.Р. Білоскурський // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Економіка. – 2012. – Вип. 623 – 626. – С. 306-310.
 18. Білоскурський Р.Р. Оптимізаційні моделі діяльності аграрних підприємств в умовах стохастичної невизначеності з урахуванням інституційних факторів / Р.Р. Білоскурський, В.І. Кифяк // Науковий вісник Чернівецького національного університету. – Випуск 650 – 652. Економіка.– Чернівці: Рута, 2013. – С. 323–329.
 19. Білоскурський Р.Р. Еколого-економічний розвиток: сутність, функції, ознаки / Р.Р. Білоскурський // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Економіка. – 2016. – Вип. 773 – 774. – С. 21-27.
 20. Білоскурський Р.Р. Парадигмальні засади національного еколого-економічного розвитку в умовах глобальних змін [Електронний ресурс] / С.М. Голубка, Р.Р. Білоскурський  // Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». – 2017. – Режим доступу до ресурсу: http://www.economy.nayka.com.ua /?op=1&z=5787.
 1. Григорків В.С. Побудова еколого-економічних функцій структурного типу у випадку багатокритеріального виробництва / В.С. Григорків, Р.Р. Білоскурський // Теорія прийняття рішень: Праці міжнародної школи-семінару. – Ужгород: УжНУ, 2002. – С. 30.
 2. Григорків В.С. Імітаційне моделювання розв’язку системи міжгалузевого еколого–економічного балансу / В.С. Григорків, Р.Р. Білоскурський // Всеукраїнська науково–практична конференція молодих вчених “Економіко–математичні методи прийняття управлінських рішень на сучасному етапі”: Матеріали.– Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2003.– С. 169-170.
 3. Білоскурський Р.Р. Дослідження проблем перехідної економіки методами імітаційного моделювання / Р.Р. Білоскурський // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Dynamical system modelling and stability investigation”. – К, 2003. – С. 154.
 4. Білоскурський Р.Р. Розв’язок системи міжгалузевого балансу методами імітаційного моделювання / Р.Р. Білоскурський // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Динаміка наукових досліджень ‘2003”. Том 25. Економіка. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2003. – С. 5.
 5. Білоскурський Р.Р. Деякі стохастичні підходи до еколого-економічного моделювання сталого розвитку регіонів на базі міжгалузевого балансу / Р.Р. Білоскурський // Стратегія регіонального розвитку: методологія формування, муніципальна специфіка, механізм реалізації: Матеріали XV міжнародної науково-практичної конференції. В двох частинах. – Чернівці: Рута, 2004. – С. 453 – 455.
 6. Білоскурський Р.Р. Про реалізацію концепції сталого розвитку та прийняття управлінських рішень з урахуванням екологічного фактору / Р.Р. Білоскурський // Праці ІІ-ї міжнародної школи-семінару “Теорія прийняття рішень”, Ужгород, УжНУ, 2004. – С. 9.
 7. Білоскурський Р.Р. Про деякі стохастичні моделі еколого-економічного міжгалузевого балансу / Р.Р. Білоскурський // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ: Матеріали XIV Міжнародної науково-практичної конференції. – Вип. 1. Економічні науки. Ч. 2. – Чернівці: АНТ Лтд, 2004. – С. 372–376.
 8. Білоскурський Р.Р. Про стохастичні аналоги еколого-економічних функцій структурного типу / Р.Р. Білоскурський // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Dynamical system modelling and stability investigation”. – К, 2005. – С. 174.
 9. Білоскурський Р.Р. Проблеми інформаційного забезпеченя балансових еколого-економічних моделей / Р.Р. Білоскурський // Інтелектуальні системи прийняття рішень та інформаційні технології: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Чернівці. – С. 152-153.
 10. Білоскурський Р.Р. Державне регулювання і еколого-економічний розвиток / Р.Р. Білоскурський // Проблеми сталого розвитку суспільства: погляд очима різних поколінь: матеріали ІІ між нар. наук. форуму. – Черкаси. – С. 125-127.
 11. Білоскурський Р.Р. Деякі стохастичні та нечіткі еколого-економічні балансові моделі / Р.Р. Білоскурський // Генезис інституційної системи сучасної економіки України: матеріали XVII міжнар. наук.-практ. конференції. – Чернівці. – С. 33-34.
 12. Білоскурський Р.Р. Нечіткі балансові моделі еколого-економічної взаємодії / Р.Р. Білоскурський // Dynamical systems modelling and stability investigation. Modelling & stability: International Conference. – Kyiv. – 2007. – P. 28-30.
 13. Білоскурський Р.Р. Забезпечення еколого-економічного моніторингу в корпоративних інформаційних системах / Р.Р. Білоскурський // Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці: матеріали І Міжнар. наук.-метод.конф. – Чернівці. – С. 29-30.
 14. Білоскурський Р. Р. Сценарний підхід до моделювання еколого-економічних систем / Р.Р. Білоскурський // Теорія прийняття рішень: праці ІV міжнародної школи–семінару. – Ужгород. – С. 21-22.
 15. Білоскурський Р.Р. Стохастичні М- та Р- постановки оптимізаційних еколого-економічних моделей / Р.Р. Білоскурський // Дванадцята міжнародна наукова конференція імені академіка М. Кравчука, 15-17 трав., 2008 р., Київ: Матеріали конф. – К.: ТОВ “Задруга”, 2008. – С. 29
 16. Biloskurskyy R. Economic-mathematical modeling of ecologic-economic interaction / R. Biloskurskyy// Dynamical system modelling and stability investigation: матеріали міжнар. наук.-практ. конференції. – 2009. – С. 109-111.
 17. Білоскурський Р.Р. Стохастичні аналоги моделі «витрати-випуск» з уразуванням екологічних факторів / Р.Р. Білоскурський // Інформаційні технології та моделювання в економіці: ІІІ міжнар. наук.-прак. конф. – Черкаси. – С. 33-34.
 18. Білоскурський Р.Р. Моделювання систем «витрати-випуск» з урахуванням допоміжних секторів переробки забруднення / Р. Р. Білоскурський // Маркетинг та брендинг територій: проблеми регіонального розвитку: матеріали ХХІ міжнар. наук.-практ. конф. – Чернівці. – С. 27-29.
 19. Білоскурський Р.Р. Моделі натуральних балансів «витрати-випуск» з урахуванням екологічних факторів / Р.Р. Білоскурський // Теорія прийняття рішень: праці VI міжнародної школи-семінару. – Ужгород. – С. 33-35.
 20. Білоскурський Р.Р. Використання вартісних та натуральних балансів в еколого-економічному аналізі / Р.Р. Білоскурський // Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці: матеріали ІІ Міжнар. наук.-метод. конф. – Чернівці. – С. 15-16.
 21. Білоскурський Р.Р. Моделювання впливу цін на енергоносії на основні макропоказники розвитку України/ Р.Р. Білоскурський // Праці V міжнародної школи–семінару „Теорія прийняття рішень”. –Ужгород: УжНУ, 2010. – С. 24.
 22. Biloskurskyy R. Environmental stochastic input-output model and its deterministic equivalent / R. Biloskurskyy, Grigorkiv // Input Output 2012. Book of abstracts 20th IIOA conference in Bratislava, 2012. – P. 17.
 23. Білоскурський Р.Р. Метод «витрати-випуск» у моделюванні еколого-економічної взаємодії: історія розвитку, концепції та практичне застосування / Р.Р.Білоскурський // Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці: матеріали ІІІ міжнар. наук.-метод. конф. – Чернівці. – С. 17-18.
 24. Буднікевич І.М. Модель управління динамічною системою розвитку міста / І.М. Буднікевич, Р.Р. Білоскурський // Матеріали ІІІ міжнародної науково-методичної конференції „Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці”, – Чернівці: ДрукАрт, 2013. – С. 27-29.
 25. Білоскурський Р.Р. Інституційна рівневість забезпечення еколого- економічного розвитку / Р.Р. Білоскурський, Я.С. Піцур // The scientific potential of the present: Proceedings of the International Scientific Conference December 1, 2016. – Andrews, Scotland, UK. – Р. 94-96.
 26. Білоскурський Р.Р. Еколого-економічне вчення – актуальний концепт стратегічного розвитку України / Р.Р. Білоскурський // Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє: матеріали ІІІ міжнар. Шумпетерівської конференції. – Чернівці. – 2016. – С. 78-81.
 27. Білоскурський Р.Р. Академічна наукова основа дослідження еколого-економічного розвитку в Україні / Р.Р. Білоскурський // International Scientific-Practical Conference Economic Development Strategy in Terms of European Integration: Conference Proceedings, May 27, 2016. Kaunas: Baltija Publishing. – Р. 1-4.
 28. Білоскурський Р.Р. Глобальні моделі «витрати-випуск» з урахуванням екологічної складової /  Р.Р. Білоскурський // Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці: матеріали ІV міжнар. наук.-метод. конф. – Чернівці. – С. 40-41.
 29. Білоскурський Р.Р. Метод оцінки життєвого циклу продукції як елемент дослідження соціально-економічного розвитку регіону / Р.Р. Білоскурський // Детермінанти конкурентоспроможності соціально-економічного розвитку регіону: матеріали науково-практичного столу. – Чернівці. – С. 28-29.
 30. Білоскурський Р.Р. Моделювання сталого розвитку регіону з використанням таблиць «витрати-випуск» / Р.Р. Білоскурський // Економіка в умовах сталого розвитку: контекст підприємств, регіонів, країн: матеріали міжнар. наук. конф. – Дніпропетровськ. – С. 109-110.
 31. Білоскурський Р.Р. Державне регулювання і еколого-економічний розвиток / Р.Р. Білоскурський // Проблеми сталого розвитку суспільства: погляд очима різних поколінь: матеріали ІІ між нар. наук. форуму. – Черкаси. – С. 125-127.
 32. Білоскурський Р.Р. Фінансові аспекти національного економіко-екологічного розвитку / С.М. Голубка, Р.Р. Білоскурський // Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: зб. матер. наук.-практ. конференції, 28-29 вересня 2017 р. – С. 54-57.
 33. Білоскурський Р.Р. Інвестиційний чинник у стимулюванні еколого-економічного розвитку України / Р.Р. Білоскурський // International Scientific Conference Modern Economic Research: Co-operation, Banking, Public Administrationin a Decentralized Environment: Conference Proceedings, September 26th, 2017. Kielce, Poland: Baltija Publishing. – P. 21-24.
 34. Білоскурський Р.Р. Еколого-економічне балансування: сутність і інституційний вимір здійснення / Р.Р. Білоскурський // Модернізація економіки та фінансової системи країни: Актуальні проблеми та перспективи: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Запоріжжя, 2017. – С. 13-17.
 35. Білоскурський Р.Р. Моделювання як метод наукових досліджень еколого-економічного розвитку країни / Р.Р. Білоскурський // Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці: матеріали V міжнар. наук.-метод. конф. – Чернівці. – 2017. – С. 23-24.
 36. Білоскурський Р.Р. Цифрові інноваційні технології управління екологічно безпечним землекористуванням. Маркетинг та менеджмент у фокусі викликів нової економіки: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2018. С. 427-429.
 37. Білоскурський Р.Р. Перспективи розвитку альтернативної енергетики в Україні. Стратегії та політика розвитку територій: міжнародні, національні, регіональні та локальні виклики: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018. С. 132-133.
 38. Білоскурський Р.Р., Вінничук О.Ю. Екологічне підприємництво в контексті теорії інновацій Шумпетера. Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє: матеріали ІV Міжнародної Шумпетерівської конференції. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018. С. 17 –18.
 39. Білоскурський Р.Р. Механізми реалізації політики збалансованого еколого-економічного розвитку України/ Р.Р. Білоскурський, Х.-І.В. Євчук // Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці : матеріали VI Міжнародної науково-методичної конференції (Чернівці, 18-19 квітня 2019 р.). – Чернівці : Друк Арт, 2019. – С. 28-29.
 40. Білоскурський Р.Р. Фінансово-економічні механізми державного регулювання розвитку цифрової економіки України. Цифрова економіка: зб. мат. ІІ Національної наук.-метод. конф., 17–18 жовтня 2019 р., м. Київ. К.: КНЕУ, 2019. С. 170 – 172.
 41. Білоскурський Р.Р. Аналіз великих даних в еколого-економічних системах / Трансформація системи міжнародних, національних та локальних ринків = Transformation of System of International, National, and Local Markets : Мат. міжн. наук.-практ. конференції, 29-30 квітня, 1 травня 2020 року, Чернівці (Україна) – Сучава (Румунія). – Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. – С. 22-23.
 42. Білоскурський Р.Р., Євчук Х.-І.В. Моделі інноваційного еколого-економічного розвитку. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання економіки, обліку, фінансів та управління персоналом», Ужгород,  2021. С. 11-12.
 43. Білоскурський Р.Р. Бізнес-аналітика як фундамент прийняття управлінських рішень в інформаційному суспільстві. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці: Матеріали VII Міжнародної  науково-методичної конференції. Чернівці: Чернівец. нац. ун-ті м. Ю. Федьковича, 2021. C. 23-24.
 44. Білоскурський Р.Р. Scrum метод управління проєктами розробки програмного забезпечення. Міжнародна науково-практична конференція «Реформування економіки в контексті міжнародного співробітництва: механізми та стратегії», Запоріжжя, 2022. С. 87-89.