Кибич Галина Петрівна

Кибич Галина Петрівна
асистент кафедри економіко-математичного моделювання

Освіта: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, спеціальності “Економічна кібернетика” (2008 р.) та “Інформатика” (2012 р.)
Сфера наукових інтересів: моделювання соціально-економічних процесів і систем.
Викладає курси: “Статистика”, “Прогнозування соціально-економічних процесів”, “Ризикологія” та ін.
Автор і співавтор понад 40 наукових та навчально – методичних праць.

Наукові праці

 1. Верстюк Г.П. Роль і можливості моделювання цін в ринковій економіці // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наук. праць. Вип. 456. Економіка. – Чернівці: Рута, 2009. – С. 157-161.
 2. Кибич Г.П., Іванова Н.Я. Теоретичні аспекти понять ціна та ціноутворення // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2011. – Вип. І (41). Економічні науки. – С.31-36.
 3. Кибич Г.П. Класифікація сільськогосподарської продукції та особливості формування ціни на неї // Збірник наукових праць. Економічні науки. Випуск 8 (ПВНЗ “Буковинський університет”). – Чернівці: Книги – XXI, 2012. – С. 206-214.
 4. Кибич Г.П. Моделювання ціни сільськогосподарської продукції з урахуванням кредитних ресурсів // Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка». – №4’2013 [42]. – Тернопіль : ТАЙМ, 2013. – С. 218-225.
 5. Григорків М.В., Кибич Г.П. Заощадження як фінансові спроможності різних суспільних категорій // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2013. – Вип. І (49). Економічні науки. – С. 251-258.
 6. Григорків В.С., Ярошенко О.І., Кибич Г.П. Моделювання ціни продукції рослинництва з урахуванням кредитних ресурсів // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наук. праць. Вип. 650-652. Економіка. – Чернівці: Рута, 2013. – С. 316-322.
 7. Кибич Г.П. Моделювання ціни сільськогосподарської продукції з урахуванням регулярних лізингових платежів// Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць. – Львів, 2013. – Випуск 23.17. – С. 217-224.
 8. Григоркив В.С., Кибич Г.П. Концептуальные и методологические особенности ценообразования // Научно-теоретический и практический журнал: Современный научный вестник № 43 (182) 2013. Серия: Экономические науки. – Руснаучкнига, – С. 63-71.
 9. Кибич Г.П. Моделювання ціни сільськогосподарської продукції з урахуванням лізингових платежів / Г. П. Кибич // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: збірник наукових праць / ред. кол.: І. Д. Пасічник, О. І. Дем’янчук. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – Випуск 24. – С. 298-
 10. Кибич Г.П. Моделирование цены промышленной продукции с учетом кредитных ресурсов [Текст] / Г. П. Кибич // Молодой ученый. – – №3. – С. 427-432.
 11. Кибич Г.П. Моделювання ціни на продукцію харчової промисловості з урахуванням лізингових платежів / Г.П. Кибич // Збірник наукових праць: випуск 22 / Подільський державний аграрно-технічний університет; за редакцією доктора економічних наук, професора, Заслуженого працівника сільського господарства України, в.о. ректора університету (голова) В.В. Іванишина. – Кам’янець-Подільський: Подільський державний аграрно-технічний університет, 2014. – С. 312-319.
 12. Григоркив М.В., Кибич Г. П. Влияние экологического фактора на функционирование предприятия [Текст] / М.В. Григоркив, Г. П. Кибич // Молодой ученый. – – №5. – С. 427-432.
 13. Григорків В.С., Кибич Г.П. Моделі економіки з урахуванням процесів ціноутворення на сільськогосподарську продукцію / Науковий вісник Чернівецького університету : Збірник наук. праць. Вип. 717. Економіка. – Чернівці : ЧНУ, 2014. – С. 150-153.
 14. Кибич Г.П. Модель ціноутворення з урахуванням посередницької діяльності на ринку сільськогосподарської продукції // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2015. – Вип. І. Економічні науки. – С. 251-258.
 1. Верстюк Г.П. Концептуальний аналіз проблем і механізмів ціноутворення // Матеріали І Міжнародної науково-методичної конференції „Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці”, 1-4 квітня 2009 року. – Чернівці: ДрукАрт, 2009. – С. 49.
 2. Верстюк Г.П. Модель управління аграрним підприємством // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції „Dynamical system modelling and stability investigation”, 27-29 травня 2009 року. – К.: ДП „Інформаційно-аналітичне агенство”, 2009. – P. 120.
 3. Верстюк Г.П. Прийняття управлінських рішень у ціноутворенні // Праці V Міжнародної школи-семінару „Теорія прийняття рішень”. – Ужгород, УжНУ, 2010. – С. 34.
 4. Кибич Г.П. Моделювання як метод дослідження процесів ціноутворення // Збірник тез ІІ Міжнародної науково-методичної конференції “Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці”. – Чернівці: ДрукАрт, 2011. ‒ С. 123-124.
 5. Кибич Г.П. Модель вибору раціонального методу ціноутворення // XV International Conference “Dynamical system modeling and stability investigation”. – Kiev, 2011. – C. 184.
 6. Кибич Г.П. Методологічні засади ціноутворення // Сучасна економічна динаміка в контексті парадигми економічного розвитку Й.А. Шумпетера : Матеріали ХХ міжнародної науково-практичної конференції (14-15 жовтня 2011 р.). – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – С. 207-209.
 7. Кибич Г.П. Методологічні та методичні засади ціноутворення // Інформаційні технології, економіка та право: стан та перспективи розвитку (ІТЕП-2012): матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів, 28-31 березня 2012 р. / У 2 частинах. Ч.1 / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ПВНЗ «Буковинський університет». – Чернівці: Книги-ХХІ, 2012. – С. 86-87.
 8. Кибич Г.П. Принципи прийняття управлінських рішень у ціноутворенні // Праці VІ Міжнародної школи-семінару „Теорія прийняття рішень”. – Ужгород, УжНУ, 2012. – С. 102.
 9. Кибич Г.П. Аналіз динаміки індексу цін реалізації сільськогосподарської продукції // Збірник тез ІІІ Міжнародної науково-методичної конференції “Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці”. – Чернівці: АртДрук, 2013. ‒ С. 145-146.
 10. Кибич Г.П. Моделювання ціни насіння соняшнику з урахуванням лізингових платежів // Материалы ХІІ Международной научно-практической конференции. Гурзуф, 10-12 октября 2013 года. – Саки: ЧП «Предприятие Феникс», 2013. ‒ С. 52-53.
 11. Григорків В.С., Кибич Г.П. Особливості моделювання ціни на промислову продукцію з урахуванням лізингових платежів // Регіонально-кластерна політика у розвитку світової та української економіки: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Чернівці, 24-25 квітня 2014 р. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2014. – С. 347-349.
 12. Кибич Г.П. Моделювання індексу ціни реалізації сільськогосподарської продукції // Збірник тез ІV Міжнародної науково-методичної конференції “Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці”. – Чернівці: АртДрук, 2015. ‒ С. 145-146.