Маханець Любов Леонідівна

Маханець Любов Леонідівна
доцент кафедри економіко-математичного моделювання, кандидат економічних наук

Освіта: Чернівецький державний (тепер національний) університет імені Юрія Федьковича, спеціальність “Міжнародна економіка” (1997 р.)
Сфера наукових інтересів: моделювання економічних систем з урахуванням невизначеності та ризику.
Викладає курси: “Ризикологія”, “Прогнозування соціально-економічних процесів”, “Логістика” та ін.
Автор і співавтор понад 100 наукових та навчально – методичних праць.

Наукові праці

 1. Vitlinskyi V. Modeling the stability of the financial system of the country / V. Vitlinskyi, L. Makhanets // SHS Web of Conferences. –  2019. – Vol. 65. – P. 04015.
 2. Нurochkina, V., Nahaieva, O., Rymar, O., Chornyi, O., Makhanets, L., Shyshpanova, N. Foreign state economic policy in the context of economic security. Journal of Management Information and Decision Sciences. 2021. 24(3). Р. 1-14.  (https://www.abacademies.org/articles/Foreign-state-economic-policy-in-the-context-of-economic-security-1532-5806-24-3-259.pdf)

 1. Вітлінський В.В. Моделювання потоків інвестицій з використанням методів еконофізики / В.В. Вітлінський, Л.Л. Маханець, О.Ю. Вінничук // Бізнес Інформ. – № 5 (1). – 2011. – С. 48-51.
 2. Grygorkiv V. Research of economic growth in the context of sustainable development: neural network approach / V. Grygorkiv, O. Vinnychuk, L.Makhanets // Business Systems and Economics. – Vilnius, 2013.   Vol. 3 (2). – P. 153-166.
 3. Маханець Л.Л. Оцінювання стійкості фінансової системи країни / Л.Л. Маханець // Вісник Одеського національного університету. Серія «Економіка». – Т. 23. – Вип. 5(70). – 2018. – С. 185-190.
 4. Vitlinskyi V. Modeling situations in foreign economic activity / Vitlinskyi V., L. Makhanets // The USV Annals of Economics and Public Administration. – Vol 18. – No 1 (27). – 2018. – Р. 149-155.
 5. Бойчук М.В. Моделювання оптимального розвитку узагальненої динамічної міжгалузевої економіки з різними видами діяльності/ М.В. Бойчук, Л.Л. Маханець // Інфраструктура ринку. – 2018. – № 21. – С. 332-336.
 6. Бойчук М.В. Моделювання оптимального розвитку узагальненої динамічної міжгалузевої економіки типу Канторовича / М.В. Бойчук, Л.Л. Маханець // Причорноморські економічні студії: наук. журн. – 2019. – Вип. 39. – Ч. 2. – С. 113-115.
 7. Бойчук М.В. Моделювання оптимального розвитку узагальненої динамічної міжгалузевої економіки фоннейманівського типу / М.В. Бойчук, Л.Л. Маханець // Інфраструктура ринку. – 2019. – № 33. – С. 354-357.
 8. Моделювання раціональної структури державного боргу / Л.Л. Маханець // Причорноморські економічні студії: наук. журн. – 2020. – Вип. 49. – С. 205–209.
 9. Бойчук М.В., Маханець Л.Л. Стохастичне моделювання оптимальної статичної узагальненої моделі Леонтьєва з інвестиційним запізненням. Приазовський економічний вісник: Електронний науковий журнал. 2020. № 3(20). С. 269-274. DOI: https://doi.org/10.32840/2522-4263/2020-3-46

 10. Григорків М.В., Вінничук О.Ю., Маханець Л.Л., Ярошенко О.І. Модель еколого-економічної динаміки з лінійними функціями економічної поведінки // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ, 2021. – Вип. II(82). Економічні науки. – С. 79-89.
 1. Школа І.М. Інвестиційний ризик / І.М. Школа, Л.Л. Маханець // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. пр. Випуск 26. Економіка. – Чернівці: ЧДУ,1998. – С.15-25.
 2. Школа І.М. Інвестиції та економічна безпека країни / І.М. Школа, Л.Л. Маханець // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. пр. Випуск 44. Економіка. – Чернівці: ЧДУ. – 1999. – С.60-67.
 3. Маханець Л.Л. Зовнішній борг і політичний ризик / Л.Л. Маханець // Фінанси України. –2000. – №2. – С.64–68.
 4. Школа І.М. Ризики при міжнародних розрахунках / І.М. Школа, Л.Л. Маханець // Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ “Дослідження соціально-економічних проблем перехідного періоду”. – Чернівці, 2001.– Випуск І. – С.77–81.
 5. Вітлінський В.В. Політичний ризик, валовий внутрішній продукт та зовнішній борг / В.В. Вітлінський, Л.Л. Маханець // Стратегія економічного розвитку України: Наук. зб. – К: КНЕУ, 2002. –Вип. 1(8). С. 48–56.
 6. Маханець Л.Л. Ігрова модель вибору базисної умови постачання / Л.Л. Маханець // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць.–Дніпропетровськ: ДНУ, 2002. – Випуск 145. – С.86–96.
 7. Маханець Л.Л. Моделювання ризиків іноземного інвестора / Л.Л. Маханець // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наук. праць. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2002. – Випуск 151. – С.25–35.
 8. Маханець Л.Л. Ризик, економічна безпека та стійкість економіки країни / Л.Л. Маханець // Моделювання та інформаційні системи в економіці: Міжвідом. наук. зб. – К.: КНЕУ, 2002. – Вип.68. – С.152–161.
 9. Маханець Л.Л. Моделювання привабливості інвестиційного проекту з погляду іноземного інвестора / Л.Л. Маханець // Науковий вісник Чернівецького університету: Економіка. – 2005. – Вип. 233. – С.110-115.
 10. Бойчук М.В. Прийняття економічних рішень за умов ризику з використанням очікуваної корисності / М.В. Бойчук, Л.Л. Маханець // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 200: В. 4 т. Том І. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2005. – С.17-25.
 11. Маханець Л.Л. Проблеми оцінювання і аналізу економічної безпеки держави / Л.Л. Маханець, Л.В. Костинчук //Науковий вісник Чернівецького університету: Економіка. – 2007. – Вип. 328-329. – С. 153-157.
 12. Маханець Л.Л. Моделювання залежності валового внутрішнього продукту від іноземних інвестицій / Л.Л. Маханець, Г.П. Верстюк // Науковий вісник Чернівецького університету: Економіка. –Чернівці: Рута, 2007. – Вип. 366. – С. 101-105.
 13. Маханець Л.Л. Визначення оптимального рівня сервісу / Л.Л. Маханець // Науковий вісник Чернівецького університету: Економіка. – 2009. –Вип. 493. – С. 135-141.
 14. Вітлінський В.В. Застосування поняття прискорення для оцінювання рівня інфляції / В.В. Вітлінський, Л.Л. Маханець // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. праць / від. ред. В.К. Галіцин. – № 85. – 2011. – С. 5-12.
 15. Вітлінський В.В. Еконофізичні підходи до визначення обсягу інвестицій з урахуванням ступеня політичного ризику / В.В. Вітлінський, Л.Л. Маханець, О.М. Маханець // Культура народов Причерноморья : научный журнал. – № 256. – 2013. – С. 212-216.
 16. Бойчук М.В. Стохастичне моделювання оптимального збору врожаю / М.В. Бойчук, Л.Л. Маханець // Причорноморські економічні студії: наук. журн.– 2016. – Вип. 12. – Ч. 2. – С. 185–190.
 17. Маханець Л.Л. Оцінювання швидкості розвитку економіки після залучення інвестицій / Л.Л. Маханець // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. праць. – № 92. – 2016. – С. 124-132.
 18. Бойчук М.В. Стохастична модель оптимального розподілу інвестицій у багатосекторній економіці / М.В. Бойчук, Л.Л. Маханець // Моделювання та інформаційні системи в економіці: зб. наук. пр. – Київ : КНЕУ, 2017. – Вип. 94. – С. 28–47.
 19.  Маханець. Л.Л. Стохастичне моделювання оптимального динамічного розвитку узагальненої статичної міжгалузевої економіки з різними видами діяльності при міжгалузевому інвестуванні та інвестиційному запізненні / М.В. Бойчук, Л.Л. Маханець //  Науковий вісник Чернівецького університету. Серія Економіка. – Чернівці: Чернівецький нац. університет, 2021. Вип. 834. С. 61-75.
 1. Солончук (Маханець) Л.Л. Проблеми заборгованості країн та шляхи їх подолання / Л.Л. Солончук (Маханець), В.М. Козменко // Наукова конференція викладачів, співробітників та студентів, присвяченої 120–річчю заснування Чернівецького університету: матеріали. – Чернівці, 1995. – С. 232–233.
 2. Козменко В.М. Від матричного набору локальних ВЕЗ в регіоні до регіональної комплексної вільної економічної зони / В.М. Козменко, Л.Л. Солончук (Маханець) // Організаційно–економічне забезпечення функціонування локальних (точкових) вільних економічних зон в Україні: наукові доповіді. – Чернівці, 1996. – С. 65–66.
 3. Маханець Л.Л. Зовнішній борг та інвестиції / Л.Л. Маханець, І.М. Школа // Інвестиційна діяльність в Україні: проблеми розвитку та регулювання: наукові доповіді міжнародної науково–практичної конференції. – Чернівці, 1997. – С. 29–31.
 4. Вітлінський В.В. Маркетинг і економіко-математичне моделювання / В.В. Вітлінський, Л.Л. Маханець // Маркетинг: теорія і практика: матеріали другої міжнародної науково–практичної конференції. – Київ, 1998. – С. 36.
 5. Вітлінський В.В. Інвестиції та ризик / В.В. Вітлінський, Л.Л. Маханець, І.М. Школа // Реструктуризація економіки та інвестиції в Україні : наукові доповіді міжнародної науково-практичної конференції. – Чернівці, 1998. – С. 3–7.
 6. Маханець Л.Л. Зовнішній борг країни та ризик / Л.Л. Маханець // Проблеми економічного ризику: аналіз та управління : матеріали першої Всеукраїнська науково-практичної конференції. – Київ, 1998. – С.44–45.
 7. Вітлінський В.В. Методика оцінки ризиків інноваційних проектів при негативному впливі несприятливих факторів на основні економічні показники / В.В. Вітлінський, Л.Л. Маханець, І.М. Школа // Сучасна інноваційно-промислова політика України: інвестиційні пріоритети та інфраструктура : доповіді десятої міжнародної науково-практична конференції. – Чернівці, 1999. – С. 3–6.
 8. Вітлінський В.В Концептуальні аспекти та інструментарій урахування ризику у ЗЕД / В.В. Вітлінський, Л.Л. Маханець // Стратегія економічного розвитку в умовах глобалізації : матеріали одинадцятої міжнародної науково-практичної конференції. – Чернівці, 2000. –Т.ІІ. – С. 88–91.
 9. Вітлінський В.В. Місце інвестиційних ризиків в економіці / В.В. Вітлінський, Л.Л. Маханець, І.М. Школа // Стратегія економічного розвитку в умовах глобалізації : матеріали одинадцятої міжнародної науково-практичної конференції. – Чернівці, 2000. – Т.І. – С. 5–9.
 10. Маханець Л.Л. До питання про модель зовнішньоекономічної діяльності України / Л.Л. Маханець // Україна в ХХІ столітті: концепції та моделі економічного розвитку : матеріали доповідей пʼятого міжнародного конгресу українських економістів. – Львів, 2000. – Ч.ІІ. – С. 491–494.
 11. Школа І.М. Вплив політичного ризику на прийняття управлінських рішень щодо зовнішньоекономічної діяльності підприємства / І.М. Школа, Л.Л. Маханець // Стратегічні пріоритети розвитку регіонів у системі економічної політики в Україні : матеріали дванадцятої міжнародної науково-практичної конференції. – Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. – Чернівці, 2001. – Випуск ІІ. – С. 38–40.
 12. Вітлінський В.В. Вплив політичного ризику на рівень заборгованості / В.В. Вітлінський, Л.Л. Маханець // Ризикологія в економіці та підприємництві: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Київ, 2001. – С. 76–77.
 13. Маханець Л.Л. Підприємництво та невизначеність / Л.Л. Маханець, Н.Й. Ходаковська // Творча спадщина Йозефа Шумпетера та трансформація сучасної економіки України: матеріали міжнародної науково–практичної конференції. – Чернівці: Рута, 2003. – С. 360-362.
 14. Маханець Л.Л. Політичний ризик іноземних інвестицій в Україну / Л.Л. Маханець // Економіко–математичні методи прийняття управлінських рішень на сучасному етапі: матеріали всеукраїнської науково–практичної конференції молодих вчених. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2003. – С. 151-154.
 15. Витлинский В.В. Риск выбора инструментов реализации внешнеэкономической политики государства / В.В. Витлинский, Л.Л. Маханец // Моделирование и анализ безопасности в сложных системах : труды международной научной школы. – СПб: ГОУ ВПО «СПбГУАП», 2004. – С. 134-138.
 16. Вітлінський В.В. Політичний ризик і макроекономічна рівновага / В.В. Вітлінський, Л.Л. Маханець // Dynamical systems modeling and stability investigation. Modeling & stability: Proceedings of International Conference.– Kyiv. – 2005. – P.
 17. Витлинский В.В. Учет риска в формировании портфеля реальных инвестиций / В.В. Витлинский, Л.Л. Маханец // Моделирование и анализ безопасности в сложных системах : труды международной научной школы. – СПб: ГОУ ВПО «СПбГУАП», 2005. – С. 158-163.
 18. Маханець Л.Л. Урахування та моделювання політичного ризику / Л.Л. Маханець // Економічна система України: минуле, сучасне, майбутнє: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Львів, 21-22 жовтня 2005р. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – С. 225-226.
 19. Маханець Л.Л. Аналіз та розрахунок кредитних ризиків банку / Л.Л. Маханець, А.В. Вестяк // Фінансово–економічні та інституційні чинники розвитку регіону: матеріали XVI міжнародної науково практичної конференції. – Чернівці: Рута, 2005. – С. 434–435.
 20. Маханець Л.Л. Економіко-математичне моделювання інвестиційних процесів економічної діяльності / Л.Л. Маханець, Г.П Верстюк // Інтелектуальні системи прийняття рішень та інформаційні технології: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Чернівці: Рута, 2006. – С. 147-149.
 21. Витлинский В.В. Многофакторная оценка политического риска / В.В. Витлинский, Л.Л. Маханец // Моделирование и анализ безопасности в сложных системах : труды международной научной школы. – СПб: ГОУ ВПО «СПбГУАП», 2006. – С. 170-174.
 22. Маханець Л.Л. Оцінка впливу політичного ризику на інвестування / Л.Л. Маханець // Актуальные проблемы и перспективы развития экономики Украины: материалы V международной научно-практической конференции, Алушта, 28-30 сентября 2006. – Симферополь, 2006. – С. 145.
 23. Маханець Л.Л. Моделювання процесу гнучкого інвестиційного планування / Л.Л. Маханець, Г.П Верстюк // Генезис інституційної системи сучасної економіки України: матеріали XVII міжнародної науково-практичної конференції. – Чернівці: Рута, 2007. – С. 92-94.
 24. Маханець Л.Л. Моделювання впливу політичного ризику банкрутство компаній / Л.Л. Маханець // Інноваційні проблеми автоматизації управління бізнесом: матеріали І-ої Міжнародної науково-практичної конференції (20-21 квітня 2007 року). – Житомир: Інститут підприємництва та сучасних технологій, 2007. – С. 22-25.
 25. Маханець Л.Л. Моделювання впливу політичного ризику на прямі іноземні інвестиції / Л.Л. Маханець // Dynamical systems modeling and stability investigation. Modeling & stability: Proceedings of International Conference.– Kyiv. – 2007. – P.
 26. Витлинский В.В. Некоторые подходы к оцениванию странового риска / В.В. Витлинский, Л.Л. Маханец // Моделирование и анализ безопасности в сложных системах : труды международной научной школы. – СПб: ГУАП, 2007. – С. 363-365.
 27. Маханець Л.Л. Аналіз економічної безпеки країни на основі економічних індикаторів / Л.Л. Маханець // Анализ, моделирование, управление, развитие экономических систем (АМУР-2007): труды международной школы–симпозиума. – Севастополь: ОО “ДЭН”, 2007. – С. 124-129.
 28. Маханець Л.Л. Застосування нейронних мереж до моделювання факторів ризику в іпотечному кредитуванні/ Л.Л. Маханець, О.І. Ярошенко // Анализ, моделирование, управление, развитие экономических систем (АМУР-2007): труды международной школы–симпозиума. – Севастополь: ОО “ДЭН”, 2007. – С. 129-133.
 29. Маханець Л.Л. Оцінювання країнного ризику / Л.Л. Маханець // Сучасні інформаційні технології в економіці та досвід їх використання в навчальному процесі: матеріали Всеукраїнської школи-семінару. – Чернівці: ТОВ “ДрукАрт”, 2008. – С. 98-101.
 30. Маханець Л.Л. Інформаційна безпека як складова національної безпеки України / Л.Л. Маханець, Л.В. Атаманюк // Сучасні інформаційні технології в економіці та досвід їх використання в навчальному процесі: матеріали Всеукраїнської школи-семінару. – Чернівці: ТОВ “ДрукАрт”, 2008. – С. 101-103.
 31. Маханець Л.Л. Internet-технології в освіті / Л.Л. Маханець, Л.Л. Мінасян // Сучасні інформаційні технології в економіці та досвід їх використання в навчальному процесі: матеріали Всеукраїнської школи-семінару. – Чернівці: ТОВ “ДрукАрт”, 2008. – С. 103-105.
 32. Маханець Л.Л. Оцінка ефективності інвестиційного клімату / Л.Л. Маханець, Г.П. Верстюк // Транскордонне співробітництво як фактор активізації євроінтеграційних процесів: матеріали XVII міжнародної науково-практичної конференції (7-8 травня 2008 року). – Чернівці, ЧТЕІ КНТЕУ, 2008. – С. 137-140.
 33. Витлинский В.В. Экономическая безопасность государства как условие устойчивого развития / В.В. Витлинский, Л.Л. Маханец // Моделирование и анализ безопасности в сложных системах : труды международной научной школы. – СПб: ГУАП, 2008. – С. 141-145.
 34. Вітлінський В.В. Моделювання залежності ступеня країнного ризику від основних індикаторів розвитку економіки / В.В. Вітлінський, Л.Л. Маханець// Анализ, моделирование, управление, развитие экономических систем (АМУР-2008): труды международной школы–симпозиума – Севастополь: ОО “ДЭН”, 2008. – С. 30-32.
 35. Маханець Л.Л. Деякі підходи до моделювання ступеня політичного ризику в умовах світової фінансової кризи / Л.Л. Маханець // Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці: матеріали І міжнародної науково-методичної конференції. – Чернівці: ДрукАрк, 2009. – С 260-262.
 36. Маханець Л.Л. Нові підходи до аналізу економічних систем / Л.Л. Маханець, І.Я. Солончук // Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці: матеріали І міжнародної науково-методичної конференції. – Чернівці: ДрукАрк, 2009. – С 262-263.
 37. Маханець Л.Л. Оцінювання політичного ризику з позиції втрат / Л.Л. Маханець // Dynamical systems modeling and stability investigation. Modeling & stability: Proceedings of International Conference. – Kyiv. – 2009. – P.76.
 38. Витлинский В.В. Эконофизические методы анализа риска / В.В. Витлинский, Л.Л. Маханец // Моделирование и анализ безопасности в сложных системах : труды международной научной школы. – СПб: ГУАП, 2009. – С. 326-328.
 39. Вітлінський В.В. Оцінка ризику ліквідності методами еконофізики / В.В. Вітлінський, Л.Л. Маханець // Анализ, моделирование, управление, развитие экономических систем (АМУР-2009): научные труды ІІІ международной школы–симпозиума. – Симферополь: ТНУ им. В.И. Вернадского, 2009. – С. 58-60.
 40. Витлинский В.В. Применение эконофизики к снижению степени риска прогнозирования инвестиционных потоков / В.В. Витлинский, Л.Л. Маханец // Моделирование и анализ безопасности в сложных системах : труды международной научной школы. – СПб: ГУАП, 2010. – С. 346-349.
 41. Вітлінський В.В. Прогнозування інвестиційних потоків за допомогою еконофізики / В.В. Вітлінський, Л.Л. Маханець // Моніторинг, моделювання та менеджмент емерджентної економіки: зб.наук.пр. другої міжнародної науково-практичної конференції, Черкаси-Одеса, 8-10 вересня 2010. Черкаси: Брама-Україна, 2010. – С. 46.
 42. Вітлінський В.В. Використання тензорного аналізу при оцінюванні ступеня ризику / В.В. Вітлінський, Л.Л. Маханець // Анализ, моделирование, управление, развитие экономических систем (АМУР-2010): научные труды ІV Международной школы–симпозиума. – Симферополь: ТНУ им.В.И.Вернадского, 2010. – С.83-85.
 43. Вітлінський В.В. Моделювання потоків інвестицій з використанням методів еконофізики / В.В. Вітлінський, Л.Л. Маханець, О.Ю. Вінничук // Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем: тези доповідей ІІІ міжнародної науково-практичної конференції. – Х.: ФОП Александрова К. ВД “ІНЖЕК”, 2011. – С. 140-141.
 44. Маханець Л.Л. Тензорний аналіз ризику / Л.Л. Маханець // Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці: матеріали ІІ Міжнародної науково-методичної конференції. – Чернівці: ДрукАрт, 2011. – С. 189-190.
 45. Маханець Л.Л. Бізнес-переваги систем ERP / Л.Л. Маханець, І.Я.Солончук // Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці: матеріали ІІ Міжнародної науково-методичної конференції. – Чернівці: ДрукАрт, 2011. – С. 190-192.
 46. Маханець Л.Л. Нові підходи в прийнятті рішень в умовах невизначеності / Л.Л. Маханець, А.В Сорохан // Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці: матеріали ІІ Міжнародної науково-методичної конференції. – Чернівці: ДрукАрт, 2011. – С. 192-193.
 47. Маханець Л.Л. Оцінка політичного ризику методами еконофізики / Л.Л. Маханець // Dynamical systems modeling and stability investigation. Modeling & stability: Proceedings of XV International Conference.– Kyiv. – 2011. – P.368.
 48. Витлинский В.В. Оценка риска инвестиций с помощью тензорного анализа / В.В. Витлинский, Л.Л. Маханец // Моделирование и анализ безопасности в сложных системах : труды международной научной школы. – СПб: ГУАП, 2011. – С. 188-191.
 49. Маханець Л.Л. Оцінка інфляційних процесів методами еконофізики / Л.Л. Маханець // Анализ, моделирование, управление, развитие экономических систем (АМУР-2011): научные труды V Международной школы–симпозиума. – Симферополь: ТНУ им. В.И. Вернадского, 2011. – С.231-232.
 50. Маханець Л.Л. Використання поняття енергії при оцінці віддачі від інвестицій / Л.Л. Маханець // Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем: матеріали доповідей ІV міжнародної науково-практичної конференції. – Х.: ФОП Александрова К.М., ВД “ІНЖЕК”, 2012. – С. 168-170.
 51. Маханець Л.Л. Оцінювання взаємодії грошових потоків методами еконофізики / Л.Л. Маханець // Інформаційні технології та моделювання в економіці: Зб. наук. пр. ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції / ред. кол. : Соловйов В.М. (відп. за випуск) та ін. – Черкаси: Брама-Україна, 2012. – С. 151-152.
 52. Маханець Л.Л. Моделювання процесу збалансованого розвитку економічної системи / Л.Л. Маханець // Анализ, моделирование, управление, развитие экономических систем (АМУР-2012): сборник научных трудов VІ Международной школы–симпозиума. – Симферополь: ТНУ им. В.И. Вернадского, 2012. – С.251-253.
 53. Маханець Л.Л. Еконофізичні підходи до оцінювання фінансового ризику / Л.Л. Маханець // Теорія прийняття рішень: праці VІ міжнародної школи-семінару. – Ужгород: УжНУ, 2012. – С.135-136.
 54. Маханець Л.Л. Еконофізика: можливості застосування та проблеми / Л.Л. Маханець // Маркетинг та брендинг територій: проблеми регіонального розвитку: матеріали ХХІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – С.133-135.
 55. Маханець Л.Л. Визначення впливу політичного ризику на обсяги господарської діяльності / Л.Л. Маханець // Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем: матеріали доповідей V міжнародної науково-практичної конференції. – Х.: ФОП Александрова К.М., ВД “ІНЖЕК”, 2013. – С. 208-210.
 56. Grygorkiv V. Research of economic growth in the context of sustainable development / V. Grygorkiv, O. Vinnychuk, Makhanets // Practice and research in private and public sector: Proceedings of the 3-rd International Scientific Conference, (Vilnius, Lithuania, 11 – 12 April 2013). – Mykolas Romeris Univeristy, 2013. – P. 484-494. – [Electronic resource]. – Access mode : http://prpps.mruni.eu/wp-content/uploads/2013/04/PRPPS-2013-PROCEEDINGS.pdf. Назва з екрану (ISSN 2029-7378).
 57. Маханець Л.Л. Прогнозування швидкості грошового обігу / Л.Л. Маханець // Інформаційні технології та моделювання в економіці: Зб. наук. пр. ІV Міжнародної науково-практичної конференції / редкол. : Соловйов В.М. (відп. за випуск) та ін. – Черкаси: Брама-Україна, 2013. – С. 118-119.
 58. Маханець Л.Л. Моделювання рівня політичного ризику з врахуванням обсягу інвестицій та ВВП / Л.Л. Маханець // Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці: матеріали ІІІ Міжнародної науково-методичної конференції. – Чернівці: ДрукАрт, 2013. – С. 187-189.
 59. Маханець Л.Л. Моделювання залежності рівня економічної безпеки від обсягу зовнішнього боргу / Л.Л. Маханець, Н.А. Трішкіу // Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці: матеріали ІІІ Міжнародної науково-методичної конференції. – Чернівці: ДрукАрт, 2013. – С. 189-191.
 60. Маханець Л.Л. Еконофізичні підходи до визначення ступеня політичного ризику / Л.Л. Маханець // Dynamical systems modeling and stability investigation: XVІ International Conference Modeling and stability: Abstracts of conf. reports.– Kiev, 2013. – P.426.
 61. Маханець Л.Л. Використання методу самоузгодженого поля для визначення показника системного ризику інвестування / Л.Л. Маханець // Моніторинг, моделювання та менеджмент емерджентної економіки: Зб.наук.пр. третьої Міжнародної науково-практичної конференції, Черкаси-Одеса, 10-12 вересня 2013. – Черкаси: Видавець Вовчок О.Ю., 2013. – С. 63.
 62. Вітлінський В.В. Визначення допустимого обсягу інвестицій методами еконофізики / В.В. Вітлінський, Л.Л. Маханець // Анализ, моделирование, управление, развитие экономических систем (АМУР-2013): сборник научных трудов VII Международной школы–симпозиума. – Симферополь: ТНУ им. В.И. Вернадского, 2013. – С.95-97.
 63. Маханець Л.Л. Рівноважний розподіл інвестицій / Л.Л. Маханець // Інформаційні технології та моделювання в економіці: Зб. наук. пр. V Міжнародної науково-практичної конференції / редкол. : Соловйов В.М. (відп. за випуск) та ін. – Черкаси: Брама-Україна, 2014. – С. 122-123.
 64. Маханець Л.Л. Еконофізичні підходи до визначення інвестиційного потенціалу країни / Л.Л. Маханець // Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем: матеріали VІ міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції. – Бердянськ: ФОП Ткачук О.В., 2014. – С. 42-45.
 65. Маханець Л.Л. Визначення економічного ефекту діяльності господарських одиниць / Л.Л. Маханець // Моніторинг, моделювання та менеджмент емерджентної економіки: Зб.наук.пр. четвертої Міжнародної науково-практичної конференції, Одеса-Черкаси, 10-12 вересня 2014. – Черкаси: Брама-Україна, 2014. – С. 133-134.
 66. Маханець Л.Л. Оцінювання ризику виходу на новий ринок методами еконофізики/ Л.Л. Маханець // Теорія прийняття рішень: праці VІІ міжнародної школи-семінару. – Ужгород: УжНУ, 2014. – С.173.
 67. Витлинский В.В. Новые подходы к анализу политического риска / В.В. Витлинский, Л.Л. Маханец // Моделирование и анализ безопасности в сложных системах : труды международной научной школы. – СПб: ГОУ ВПО «СПбГУАП», 2014.- С. 129-132.
 68. Маханець Л.Л. Оцінювання ризику коливних процесів функціонування фінансових ринків / Л.Л. Маханець // Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці: матеріали IV Міжнародної науково-методичної конференції. – Чернівці: ДрукАрт, 2015. – С. 113-115.
 69. Маханець Л.Л. Моделювання процесів управління економічною безпекою / Л.Л. Маханець, Н.А. Трішкіу // Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці: матеріали IV Міжнародної науково-методичної конференції. – Чернівці: ДрукАрт, 2015. – С. 115-117.
 70. Застосування методики Value-At-Risk в аналізі фінансових ризиків / Л.Л. Маханець, Н.О. Шалева // Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці: матеріали IV Міжнародної науково-методичної конференції. – Чернівці: ДрукАрт, 2015. – С. 117-119.
 71. Маханець Л.Л. Визначення міри маневреності обсягу зовнішнього боргу України / Л.Л. Маханець // Економіко-математичне моделювання: Зб. матеріалів Першої національної науково-методичної конференції. – К.: КНЕУ, 2016. – С. 225-228.
 72. Маханець Л.Л. Управління борговою безпекою держави / Л.Л. Маханець // Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність: погляд із минуло-го в майбутнє: матеріали ІІІ Міжнародної Шумпетерівської конференції. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2016. – С. 223-227.
 73. Маханець Л.Л. Моделювання залежності рівня економічної безпеки від основних показників фінансової стійкості держави / Л.Л. Маханець, А.Я. Марунчик // Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці: матеріали V Міжнародної науково-методичної конференції. – Чернівці: ДрукАрт, 2017. – С. 107-108.
 74. Маханець Л.Л. Прогнозування динаміки валютних курсів / Л.Л. Маханець // Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці: матеріали V Міжнародної науково-методичної конференції. – Чернівці: ДрукАрт, 2017. – С. 109-110.
 75. Маханець Л.Л. Моделювання раціонального обсягу інвестицій в інформаційну безпеку підприємств / Л.Л. Маханець // Сучасні інформаційні технології у бізнесі та досвід їх використання: матеріали Всеукраїнської школи-семінару. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2017. – С. 44-45.
 76. Вітлінський В.В. Ризик цифрової економіки у зовнішньоекономічній діяльності / В.В. Вітлінський, Л.Л. Маханець // Матеріали Міжнародної науково-практичної “Стратегії та політика розвитку територій : міжнародні, національні, регіональні та локальні виклики”, 10-12 травня 2018 р., Чернівці (Україна) – Сучава (Румунія). – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2018. – С. 79-81.
 77. Маханець Л.Л. Специфічні ризики цифрової економіки // Л.Л. Маханець, Б.О. Маханець // Матеріали Національної науково-методичної конференції “Цифрова економіка”, 4–5 жовтня 2018 р., м. Київ. – К.: КНЕУ, 2018. – С. 263-265.
 78. Вітлінський В.В. Ризики цифрової економіки у зовнішньоекономічній діяльності / В.В. Вітлінський, Л.Л. Маханець // Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці : матеріали VI Міжнародної науково-методичної конференції (Чернівці, 18-19 квітня 2019 р.). – Чернівці : Друк Арт, 2019. – С. 74-75.
 79. Маханець Л.Л. Моделювання обсягів надходження прямих іноземних інвестицій в Україну/  Л.Л. Маханець, Б.О. Маханець // Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці : матеріали VI Міжнародної науково-методичної конференції (Чернівці, 18-19 квітня 2019 р.). – Чернівці : Друк Арт, 2019. – С. 123-124.
 80. Маханець Л.Л. Оптимізація обсягу зовнішнього боргу / Л.Л. Маханець, В.Р. Бігус // Матеріали VІ Міжнародної науково-методичної конференції “Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці”. – Чернівці: ДрукАрт, 2019. – С. 119-120.
 81. Маханець Л.Л. Визначення оптимальної структури валютного портфеля / Л.Л. Маханець, В.В. Гавриляк // Матеріали VІ Міжнародної науково-методичної конференції “Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці”. – Чернівці: ДрукАрт, 2019. – С. 121-122.
 82. Vitlinskyi V. Modeling the Stability of the Country’s Financial System / V. Vitlinskyi, L. Makhanets Proceedings of the Selected Papers of the 8th International Conference on Monitoring, Modeling & Management of Emergent Economy. Experimental Economics and Machine Learning for Prediction of Emergent Economy Dynamics.  (M3E2-EEMLPEED 2019) Odessa, Ukraine May 22-24, 2019. – CEUR Workshop Proceedings, 2019. – Vol-2422. – P. 335-344.
 83. Маханець Л.Л. Економічна безпека у цифровій економіці / Л.Л. Маханець, Б.О. Маханець         // Матеріали ІІ Національної науково-методичної конференції “Цифрова економіка”, м. Київ 17–18 жовтня 2019 р., Київ 2019. – С. 452-454.
 84. Вітлінський В.В. Ризик онлайн-кредитування / В.В. Вітлінський, Л.Л. Маханець // Трансформація системи міжнародних, національних та локальних ринків = Transformation of System of International, National, and Local Markets : Мат. міжн. наук.-практ. конференції, 29-30 квітня, 1 травня 2020 року, Чернівці (Україна) – Сучава (Румунія). – Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. – С. 42-44.
 85. Маханець Л.Л. Прогнозування якості життя населення України / Л.Л. Маханець, В.В. Гавриляк, Б.О. Маханець // Трансформація системи міжнародних, національних та локальних ринків = Transformation of System of International, National, and Local Markets : Мат. міжн. наук.-практ. конференції, 29-30 квітня, 1 травня 2020 року, Чернівці (Україна) – Сучава (Румунія). – Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. – С. 119-120.
 86. Маханець Л.Л. Оцінювання впливу показників сталого розвитку на політичний ризик країни. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в  економіці. Матеріали VII Міжнародної науково-методичної конференції. Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021. С. 57-58.
 87. Маханець Л.Л., Гавриляк В.В. Моделювання якості життя населення. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в  економіці. Матеріали VII Міжнародної науково-методичної конференції. Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021. С. 59-60.