Скращук Лариса Вікторівна

Скращук Лариса Вікторівна
асистент кафедри економіко-математичного моделювання, кандидат економічних наук

Освіта: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, спеціальності “Математика” (2005 р.) та “Облік та аудит” (2011 р.)
Сфера наукових інтересів: моделювання економічних та еколого-економічних систем.
Викладає курси: “Моделювання динамічних процесів в економіці”, “Інформаційні системи та технології в управлінні”, “Інформаційні системи в аналізі і аудиті”, “Економетрика”, “Оптимізаційні методи і моделі” та ін.
Автор і співавтор понад 30 наукових та навчально-методичних праць.

Наукові праці

 1. Бойчук М.В., Скращук Л.В., Григорків М.В. Стохастична модель мінімізації терміну досяжності заданого рівня утилізації забруднювачів у багатокрокових еколого-економічних системах. Електронний науковий журнал Приазовський економічний вісник. 2021. №2 (25).
 2. Cкращук Л.В. Бізнес-аналітика як основа прийняття управлінських рішень в умовах використання інформаційних систем / Л.В. Скращук, Р.Р. Білоскурський // Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор».– Випуск 1 (68).–  2022, С. 151-154.
 1. Костинчук Л.В. Диагностика экономической безопасности на региональном уровне // Труды Международной Научной Школы «Моделирование и анализ безопасности в сложных системах». – СПб.: ГУАП, 2008. – С. 301-306.
 2. Скращук Л. В. Динамічні моделі оптимальної структури виробництва в екологічно зблансованій економіці / В. С. Григорків, Л. В. Скращук // Економічна кібернетика : міжнародний науковий журнал. – Донецьк : Донецький нац. ун-т. – 2009. – № 3–4 (57–58). – С. 22–28.
 3. Скращук Л. В. Процеси сталого розвитку та екологічна безпека як актуальні об’єкти наукових досліджень / Л. В. Скращук // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. – Чернівці: Книги-ХХІ, 2009. – Вип. IV (36). Економічні науки. – С. 156-166.
 4. Скращук Л. В. Моделювання оптимальних траєкторій динаміки виробничих еколого-економічних систем / В. С. Григорків, Л. В. Скращук // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т. – 2009. –Вип. 494. Економіка. –С. 133–138.
 5. Скращук Л. В. Моделювання економічної безпеки регіону / Л. В. Скращук, Б. Д. Сторощук // Науковий вісник Чернівецького національного університету : зб. наук. праць. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т. – 2009. – Вип. 456. Економіка. – С. 145-149.
 6. Скращук Л. В. Сучасний стан еколого-економічних систем у контексті переходу України на засади сталого розвитку / Л. В. Скращук // Науковий вісник Буковинського фінансово-юридичного університету. – Чернівці : Книги – ХХІ, 2010. – Економічні науки. – С. 296-305.
 7. Скращук Л. В. Побудова та дослідження розв’язків динамічної міжгалузевої моделі Леонтьєва-Форда / Л. В. Скращук // Науковий вісник Чернівецького національного університету : зб. наук. праць. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т. – 2013. – Вип. 650-652. Економіка. – С. 338-343.
 8. Скращук Л. В. Проблемы и особенности принятия решений в эколого-экономических системах / Л. В. Скращук // Современный научный вестник. Научно-теоретический и практический журнал. – Белгород: Руснаучкнига. – 2014.– Серия №27 (223). Экономические науки. Государственное управление. – С. 33 -41.
 9. Skraschuk L. Research of economic growth in the context of knowledge economy / L. Skraschuk, O. Vinnychuk, I. Vinnychuk // INTELLECTUAL ECONOMICS. – Vilnius, 2014. ‑ 8, No. 1(19), p. 116–127.
 10. Скращук Л. В. Моделювання процесів функціонування основного та допоміжного виробництв в еколого-економічних системах / В. С. Григорків, Л. В. Скращук // Науковий вісник Чернівецького університету : Збірник наук. Праць. Вип. 730-731. Економіка. – Чернівці : ЧНУ, 2015. – С. 168-174.
 11. Скращук Л.В. Агрегована модель оптимального керування динамікою кінцевої продукції в екологічно збалансованій економіці / Науковий вісник Чернівецького університету : Економіка : зб. наук. пр. – Вип. 789. – Чернівці, Чернівецький національний університет 2017. – С. 77-86.
 12. Скращук Л.В. Стохастична модель оптимального керування динамікою випуску агрегованої еколого-економічної продукції при обмеженні на мінімальну величину незворотності капіталовкладень / Бойчук М.В., Скращук Л.В. // Збірник наукових праць. Економічні науки. – Чернівці : Книги – XXI, 2020. – Вип. 16. – С. 81-97.
 1. Костинчук Л.В. Оцінювання економічної безпеки / Генезис інституційної системи сучасної економіки України. Матеріали XVII міжнародної науково-практичної конференції. – Чернівці: Рута, 2007. – C.190-191.
 2. Костинчук Л.В. Математичне моделювання економічної безпеки на регіональному рівні // Матеріали дванадцятої міжнародної наукової конференції імені академіка М. Кравчука (15-17 травня 2008 року). – К:. ТОВ “Задруга”, 2008. – С. 212.
 3. Скращук Л. В. Визначення рівня економічної безпеки Чернівецької області / Л. В. Скращук // Матеріали XXVIII міжнародної науково-практичної конференції [«Генезис інституційної системи транзитивних економік»], (Чернівці, 7-8 травня 2008 р.). – Чернівці : Рута, 2008. – С. 76-78.
 4. Скращук Л. В. Підтримка управлінських рішень по забезпеченні економічної безпеки регіону / Л. В. Скращук // Праці ІV-ї міжнародної школи семінару [«Теорія прийняття рішень»], (Ужгород, 2008 р.). – Ужгород : УжНУ, 2008. – С. 155-156.
 5. Скращук Л. В. Економіко-математичний аналіз змінних динамічної моделі еколого-економічної взаємодії / Л. В. Скращук // Матеріали І Міжнародної науково-методичної конференції [«Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці»], (Чернівці, 1-4 квітня 2009 р.). – Чернівці : ДрукАрт, 2009. –С. 368-370.
 6. Скращук Л. В. Проблеми математичного моделювання еколого-економічної динаміки / Л. В. Скращук // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [«Dynamical system modelling and stability investigation»], (Київ, 27-29 травня 2009 р.). – К. : ДП «Інформаційно-аналітичне агенство», 2009. – С. 155.
 7. Скращук Л. В. Проблеми та методи дослідження сталого еколого-економічного розвитку / Л. В. Скращук // Матеріали ХІХ міжнародної науково-практичної конференції [«Інституційна природа ринкових трансформацій»], (Чернівці, 15-16 жовтня 2009 р.). – Чернівці : ДрукАрт, 2009. – С. 295-297.
 8. Скращук Л. В. Моделювання оптимальної структури виробництва в екологічно збалансованій економіці у / Л. В. Скращук // Матеріали ІІ Міжнародної науково-методичної конференції [«Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці»], (Чернівці, 4-6 травня, 2011). – Чернівці : ДрукАрт, 2011. – С. 269-271.
 9. Скращук Л. В Методологічні підходи до моделювання еколого-економічних систем / Л. В. Скращук // Матеріали ХХ Міжнародної науково-практичної конференції [«Сучасна економічна динаміка в контексті парадигми економічного розвитку Й.А. Шумпетера»], (Чернівці, 14-15 жовтня 2011 р.). – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – С. 312-313.
 10. Skraschuk L. V. Decision making problems in ecological-economic system / L. V. Skraschuk // Праці VI Міжнародної школи-семінару [«Теорія прийняття рішень»], (Ужгород, 1 – 6 жовтня 2012 р.). – Ужгород : УжНУ, 2012. – С. 12.
 11. Скращук Л. В До проблеми розв’язання динамічної міжгалезувої моделі Леонтьєва-Форда / Л. В. Скращук // Матеріали ХХІ Міжнародної науково-практичної конференції [Маркетинг та брейдинг територій: проблеми регіонального розвитку], (Чернівці, 5-6 жовтня 2012 р.). – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2012. – С. 163-165.
 12. Скращук Л. В. Проблеми та особливості прийняття рішень в еколого-економічних системах / Л. В. Скращук // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-методичної конференції [«Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці»], (Чернівці, 14-17 травня 2013 р.). – Чернівці : ДрукАрт, 2013. – С. 248-249.
 13. Скращук Л. В Моделювання економічного зростання в умовах еколого-економічної рівноваги / Л. В. Скращук // Матеріали ІІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (IC YESS 2014) [Детермінанти сучасного розвитку соціально-економічних систем в умовах глобальної нестабільності]. – Ч.2. – Чернівці: ЧНУ, 2014. – С. 182-185.
 14. Skrashchuk L. Research of economic growth in the context of knowledge economy / Vinnychuk, I. Vinnychuk, L. Skrashchuk // In Proceedings of the 4-rd International Scientific Conference «Practice and research in private and public sector – 2014», (Vilnius, Lithuania, 14-15 May 2014). – Mykolas Romeris Univeristy, 2014. – P. 75-84.
 15. Скращук Л. В. Модель оптимальної швидкодії зростання допоміжного виробництва в еколого-економічних системах / Л. В. Скращук // Матеріали ІV Міжнародної науково-методичної конференції [«Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці»], (Чернівці, 23-25 квітня 2015 р.). – Чернівці : ДрукАрт, 2015.– С. 156-157.
 16. Скращук Л.В. Інформаційна система «МОКДЕЕС» для моделювання процесів оптимального керування динамікою еколого-економічних систем / Збірник матеріалів Першої національної науково-методичної конференції «Економіко-математичне моделювання» (Київ, 30 вересня-1 жовтня 2016 р.). – К.: КНЕУ, 2016. – С. 319-322.
 17. Скращук Л.В. Модель оптимального керування динамікою агрегованої еколого-економічної кінцевої продукції / Матеріали ІІІ Міжнародної Шумпетерівської конференції [Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє] (Чернівці, 21-22 жовтня 2016 р.). – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2016 – С. 243-246.
 18. Скращук Л.В. Моделювання процесів функціонування основного та допоміжного виробництв в розрізі видів економічної діяльності // Матеріали V Міжнародної науково-методичної конференції [«Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці»], (Чернівці, 18-19 травня 2017 р.). – Чернівці : ДрукАрт, 2017.– С. 141-142.
 19. Скращук Л.В., Лисенко А-К.С. Прогнозування рівня фінансового стану страхової компанії // Матеріали V Міжнародної науково-методичної конференції [«Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці»], (Чернівці, 18-19 травня 2017 р.). – Чернівці : ДрукАрт, 2017. – С. 138-139.
 20. Скращук Л.В. Комп’ютерне моделювання економічних процесів // Матеріали Всеукраїнської школи-семінару [«Сучасні інформаційні технології у бізнесі та досвід їх використання»], (Чернівці, 23-24 жовтня 2017 р.). – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2017.– С. 53-54.
 21. Скращук Л.В., Лисенко А-К.С. Автоматизація процесу прийняття рішень для страхових компаній // Матеріали Всеукраїнської школи-семінару [«Сучасні інформаційні технології у бізнесі та досвід їх використання»], (Чернівці, 23-24 жовтня 2017 р.). – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2017. – С. 40-41.
 22. Григорків В.С., Ходаковська Н.Й., Скращук Л.В, Савко О.Я. Автоматизація фінансового обліку в інформаційній системі Акцент 7.4 // Матеріали V міжнародної науково-практичної інтернет-конференції [«Фінансова система країни: тенеденції та перспективи розвитку»], (Острог, 11-12 жовтня 2018 р.). – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2018.– С. 55-58.
 23. Скращук Л.В. Агрегована модель оптимального керування збалансованими еколого-економічними системами / Л.В. Скращук // Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці : матеріали VI Міжнародної науково-методичної конференції (Чернівці, 18-19 квітня 2019 р.). – Чернівці : Друк Арт, 2019. – С. 143-144.
 24. Скращук Л.В. Стохастична термінальна модель оптимального керування еколого-економічною системою / Трансформація системи міжнародних, національних та локальних ринків = Transformation of System of International, National, and Local Markets : Мат. міжн. наук.-практ. конференції, 29-30 квітня, 1 травня 2020 року, Чернівці (Україна) – Сучава (Румунія). – Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. – С.155-156.
 25. Скращук Л.В. Сталий розвиток в Україні: проблеми та перспективи забезпечення / Потенціал сталого розвитку в умовах регіональних та глобальних викликів = Potential for sustainable development in the context of regional and global challenges. Мат. міжн. наук.-практ. конференції, 11-13 травня 2022 року Чернівці (Україна) – Сучава (Румунія). – Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. – С. 111-112.