Ярошенко Олена Іванівна

Ярошенко Олена Іванівна
доцент кафедри економіко-математичного моделювання,кандидат економічних наук

Освіта: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, спеціальності “Математика” (2004 р.) та “Маркетинг” (2008 р.).
Сфера наукових інтересів: 
Методи і моделі організації та фінансування системи охорони здоров’я як специфічної галузі економіки регіону.

Викладає курси: “Оптимізаційні методи та моделі”,  “Фінансова математика”, “Дослідження операцій”, “Моделі економічної динаміки”, “Дискретний аналіз в економіці”,  “Числові методи в економіці”, “Комп’ютерна обробка економічної інформації”, “Аналіз даних та візуалізація в R”  та ін.

 
Автор і співавтор понад 50 наукових та навчально-методичних праць.

Наукові праці

 1. Ярошенко О.І. Моделювання іпотечного кредитування. Монографія. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 176 с.
 1. Григорків В.С., Ярошенко О.І. Моделювання оптимальної кредитної стратегії ріелтера // Міжнародний науковий журнал „Економічна кібернетика”. – Донецьк, ДонНУ, 2007. – №1-2(43-44). – С. 4-9.
 2. Григорків В. С., Ярошенко О. І. Моделі інвестування об’єктів ринку нерухомості з урахуванням кредитних ресурсів та оподаткування // Міжнародний науковий журнал «Економічна кібернетика». – 2008. – №5-6 (53-54). – С. 48-57.
 3. Бойчук М. Стохастичне моделювання оптимальної кредитної стратегії компанії-дистриб’ютора на ринку фармацевтичної продукції / М.В. Бойчук, О.І. Ярошенко // Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine. Economics, 2015; 11(176): 49-54
 4. Бойчук М.В. Стохастичне моделювання оптимальної кредитної стратегії фармацевтичного дистриб’ютора із запізненням доставки продукції / М. В. Бойчук, О. І. Ярошенко// Електронне наукове видання «Глобальні та національні проблеми економіки» Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. – Випуск №14. – Грудень 2016. – С. 1027-1032.
 5. Boychuk, M., & Yaroshenko, O. (2017, July 15). Modeling of optimal credit strategy of a pharmaceutical product distributor with delay. (Z. Čekerevac, Ed.) MEST Journal, 5(2), 1-6. doi:10.12709/mest.05.05.02.01
 6. Olena Yaroshenko, Taras Lukashiv (2019), Stochastic modeling of the optimal credit strategy for the enterprise with  income limitations, The USV Annals of Economics and Public Administration, vol.19, issue 2(30), pp. 210-215. http://annals.seap.usv.ro/index.php/annals/article/view/1170/997
 7. Ярошенко Е. И., Бойчук М. В. Моделирование оптимального поведения компании с учетом кусочно-постоянной процентной ставки по кредиту и опозданием доставки товара // Проблемы современной экономики: глобальный, национальный и региональный контекст: сб. науч. ст. / ГрГУ им. Я. Купалы; редкол.: М. Е. Карпицкая (гл. ред.), С. Е. Витун (зам. гл. ред.) [и др.]. – Гродно: ГрГУ, 2019. – С. 230-238.
 8. Бойчук, М. В. Технология использования теории оптимального управления для распределения ресурсов торгового предприятия / М. В. Бойчук, Е. И. Ярошенко // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 5. Эканоміка. Сацыялогія. Біялогія. – 2020. – Том 10, № 3. – С. 65–74.
 9. Григорків М.В., Вінничук О.Ю., Маханець Л.Л., Ярошенко О.І. Модель еколого-економічної динаміки з лінійними функціями економічної поведінки // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ, 2021. – Вип. II(82). Економічні науки. – С. 79-89.
 1. Ярошенко О.І.  Математичне моделювання процесу передачі деформації у ємнісному дилатометрі / О.І. Ярошенко, П.М. Шпатар, В.В. Брайловський,  О.М. Станіцька, Г.І. Ластівка // Наук. вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 157: Фізика. Електроніка. — Чернівці: ЧНУ, 2003. – С. 104-103.
 2. Ярошенко О.І. Моделювання іпотечного кредитування / О.І. Ярошенко // Наук. вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 281: Економіка. – Чернівці: Рута, 2006. – С. 137-141.
 3. Ярошенко О.І. Економетричне моделювання вартості нерухомості / О.І. Ярошенко, Н.Я. Скрипник // Наук. вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 366: Економіка. – Чернівці: Рута, 2007. – С. 110-113.
 4. Ярошенко О.І. Моделі іпотечного кредитування з достроковим погашенням / О.І. Ярошенко // Збірник наукових праць. Економічні науки (ПВНЗ «Буковинський університет»). – 2009. Вип. 5. – С. 154-163.
 5. Ярошенко О.І. Моделювання іпотечного кредитування з пільговим періодом / О.І. Ярошенко // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наук. праць. Вип. 368-369. Економіка. – Чернівці: Рута, 2009. – С. 150-156.
 6. Ярошенко О.І. Модель динаміки іпотечної кризи / О.І. Ярошенко, Л.М. Буяк, В.К. Паучок // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наук. праць. Вип. 493. Економіка. – Чернівці: Рута, 2009. – С. 141-147.
 7. Ярошенко О.І. Автоматизація процесу іпотечного кредитування у фінансово-кредитних установах засобами системи Акцент  / О.І. Ярошенко, С. В. Зюков // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наук. праць. Вип. 494. Економіка. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2009. – С. 162-167.
 8. Григорків В.С. Математичні моделі оподаткування доходів від іпотечних банківських операцій / В.С. Григорків, О.І. Ярошенко // Галицький економічний вісник. – Тернопіль: Тернопільський національний університет імені Івана Пулюя. – 2012. – №3(36). – С. 116-127.
 9. Григорків В.С. Нейронні мережі та їхнє використання для прогнозування тенденцій ринку нерухомості / В.С. Григорків, О.І. Ярошенко, Н.В. Філіпчук // Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.05. – С. 324-330.
 10. Григорків В.С. Моделювання ціни продукції рослинництва з урахуванням кредитних ресурсів / В.С. Григорків, О.І. Ярошенко, Г.П. Кибич // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наук. праць. Вип. 650-652. Економіка. – Чернівці: Рута, 2013. – С. 316-322.
 11. Бойчук М.В. Оптимізація кредитної стратегії компанії – дистриб’ютора на ринку фармацевтичної продукції / М.В. Бойчук, О.І. Ярошенко // Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету: Вип. 28. Економічні науки. – Чернівці: БДФЕУ, 2015. – С.258-263.
 12. Бойчук М.В. Моделювання оптимальної кредитної стратегії дистриб’ютора фармацевтичної продукції у випадку кусково-сталої відсоткової ставки за кредитом / М.В. Бойчук, О.І. Ярошенко // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 790. Економіка. – Чернівці: ЧНУ, 2017. – С. 56-61.
 13. Бойчук М.В. Багатокрокова модель оптимальної стратегії компанії-дистриб’ютора на ринку фармацевтичної продукції / М.В. Бойчук, О.І. Ярошенко // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. праць / відп. ред. В.К. Галіцин. – № 95. – 2018. – С. 5-12.
 14. Ярошенко Е. И., Бойчук М. В. Моделирование оптимального поведения компании с учетом кусочно-постоянной процентной ставки по кредиту и опозданием доставки товара // Проблемы современной экономики: глобальный, национальный и региональный контекст: сб. науч. ст. / ГрГУ им. Я. Купалы; редкол.: М. Е. Карпицкая (гл. ред.), С. Е. Витун (зам. гл. ред.) [и др.]. – Гродно: ГрГУ, 2019. – С. 230-238.
 15. Ярошенко О.І. Моделювання багатопродуктових товарних потоків дистриб’юторських компаній з урахуванням оптимальних кредитних платежів / М.В. Бойчук, О.І. Ярошенко// Збірник наукових праць. Економічні науки. – Чернівці : Книги – XXI, 2020. – Вип. 16. – С. 118-124.
 1. Ярошенко О.І. Задача Коші для деяких параболічних рівнянь з оператором Бесселя і зростаючими коефіцієнтами / О.І. Ярошенко // Десята міжнародна наук. конф. ім. академіка М. Кравчука, 13-15 трав. 2004 р., Київ: Матеріали конф. – К.: Задруга, 2004. – С. 290.
 2. О. Ярошенко. Про нелінійні моделі Леонтьєва–Форда / О. Ярошенко // Восьма міжнародна науково-технічна конференція м. Вінниця. 24-27 жовтня 2005 р. – Вінниця: „УНІВЕРСУМ – Вінниця”, 2005. – С. 219.
 3. О.І. Ярошенко Нелінійні моделі виробничих систем / О.І. Ярошенко, С.В. Іщенко// Інтелектуальні системи прийняття рішень та інформаційні технології. Матеріали Міжнародної науково–практичної конференції. –Чернівці: Рута, 2006. – С. 154-155.
 4. Ярошенко О.І. Нелінійна модель формування податків та можливості її застосування в прийнятті економічних рішень / О.І. Ярошенко // Праці ІІІ-ї міжнародної школи семінару “Теорія прийняття рішень”, Ужгород, УжНУ, 2006. – С. 96-97.
 5. Маханець Л.Л. Застосування нейронних мереж до моделювання факторів ризику в іпотечному кредитуванні / Л.Л. Маханець, О.І. Ярошенко // Труды международной школы-симпозиума “Анализ, моделирование, управление, развитие экономических систем”, Севастополь, 2007. – С. 129-133.
 6. Ярошенко О.І. Про деякі підходи до моделювання іпотечного кредитування / О.І. Ярошенко // Thesis of conference reports „Dynamical system modeling and stability investigation”, Kyiv, 2007. – С. 256.
 7. Ярошенко О.І. Оптимізація кредитної політики ріелтера / О.І. Ярошенко, С.В. Іщенко // Thesis of conference reports „Dynamical system modeling and stability investigation”, Kyiv, 2007. – С. 257.
 8. Ярошенко О.І. Сумісний аналіз в моделюванні діяльності малого підприємства / О.І. Ярошенко, І.В. Ґудзик // Матеріали ІІ міжнародної (VI Всеукраїнської) науково–практично конференції „Маркетинг у сферах і галузях економіки регіону”, Чернівці, 2007. – С. 114-115.
 9. Ярошенко О.І. Моделювання вартості іпотечного кредиту / О.І. Ярошенко, С.В. Іщенко // Матеріали ІІ міжнародної (VI Всеукраїнської) науково–практично конференції „Маркетинг у сферах і галузях економіки регіону”, Чернівці, 2007. – С. 115-117.
 10. Ярошенко О.І. Нелінійна динамічна модель іпотечного кредитування / О.І. Ярошенко // Матеріали XVII міжнародної науково–практичної конференції „Генезис інституційної системи сучасної економіки України”, Чернівці, 2007. – С. 264-265.
 11. Ярошенко О.І. Використання сучасних інформаційних технологій для прогнозування ринку нерухомості / О.І. Ярошенко // Сучасні інформаційні технології та досвід їх використання в навчальному процесі. Матеріали Всеукраїнської школи-семінару. – Чернівці: ТОВ „ДрукАрт”, 2008. – С. 157-159.
 12. Ярошенко О.І. Моделювання кредитного ризику в іпотечному кредитуванні / О.І. Ярошенко // Труды ІІ международной школы-симпозиума „Анализ, моделирование, управление, развитие экономических систем”, Севастополь, 2008. – С. 249-252.
 13. Ярошенко О.І. Моделі іпотечного кредитування в умовах інфляції / О.І. Ярошенко // Праці ІV-ї міжнародної школи семінару „Теорія прийняття рішень”. – Ужгород, УжНУ, 2008. – С. 168-170.
 14. Ярошенко О.І. Моделювання оптимальної кредитної ставки / О.І. Ярошенко // Дванадцята міжнародна наукова конференція імені академіка М. Кравчука, 15-17 трав. 2008 р., Київ: Матеріали конф. – К.: ТОВ „За друга”, 2008. – С. 475.
 15. Ярошенко О.І. Моделі інвестування об’єктів ринку нерухомості / О.І. Ярошенко //  І Міжнародна науково-методична конференція «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці». – Матеріали. – Чернівці. – 2009. – С. 441-442.
 16. Ярошенко О.І. Імітаційна модель керування запасами / О.І. Ярошенко, К.В. Іценко // Міжнародна науково-методична конференція «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці». – Матеріали. – Чернівці. – 2009. – С. 443-444.
 17. Ярошенко О.І. Економетричне моделювання вартості земельних ділянок / О.І. Ярошенко, Н.О. Чернова // І Міжнародна науково-методична конференція «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці». – Матеріали. – Чернівці. – 2009. – С. 445-447.
 18. Ярошенко О.І. Оптимізація маршруту інкасації / О.І. Ярошенко // ІІ Міжнародна науково-методична конференція «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці». – Матеріали. – Чернівці. – 2011. – С. 316-318.
 19. Ярошенко О.І. Моделювання ринку банківських інкасаційних послуг / О.І. Ярошенко, Л.І. Гой // ІІ Міжнародна науково-методична конференція «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці». – Матеріали. – Чернівці. – 2011. – С. 318-320.
 20. Ярошенко О.І. Особливості лізингового кредитування на малому підприємстві / Ярошенко О.І., Завадовська І.В. // Матеріали ІІ Міжнародної науково-методичної конференції. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. – Чернівці : ДрукАрт, 2011. – С. 320-322.
 21. Ярошенко О.І. Моделювання ціни кукурудзи з урахуванням кредитних платежів / Ярошенко О.І., Кибич Г.П. // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-методичної конференції. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. – Чернівці : ДрукАрт, 2013. – С. 278-279 с.
 22. Ярошенко О.І. Проектування та розробка інтернет-магазину продажу товарів народного декоративного мистецтва / Ярошенко О.І., Петришак М.В. // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-методичної конференції. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. – Чернівці : ДрукАрт, 2013. – С. 280-281 с.
 23. Ярошенко О.І. Багатокритеріальна оптимізація плану виробництва підприємства хлібопекарської промисловості / Ярошенко О.І., Пилипчук А.І. // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-методичної конференції. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. – Чернівці : ДрукАрт, 2013. – С. 282-283 с.
 24. Ярошенко О.І. Оцінка кредитоспроможності підприємств малого бізнесу / О.І. Ярошенко // Теорія і практика економіки та підприємництва / / Матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції. Гурзуф. 25-2 8 квітня 2013 року. – Саки ПП «Підприємство Фєнікс». 2013. – С. 24-25.
 25. Ярошенко О.І. Оптимізація кредитної стратегії компанії-дистриб’ютора на ринку фармацевтичної продукції / О.І. Ярошенко // Матеріали ІV Міжнародної науково-методичної конференції. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. – Чернівці : ДрукАрт, 2015. – С. 182-183 с.
 26. Ярошенко О.І. Моделювання впливу економічних факторів на тривалість життя населення України / Ярошенко О.І., Максимчук К.І. // Матеріали ІV Міжнародної науково-методичної конференції. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. – Чернівці : ДрукАрт, 2015. – С. 184-186 с.
 27. Ярошенко О.І. Моделювання оптимальної кредитної стратегії дистриб’ютора із запізненням доставки товару / О.І. Ярошенко // Транскордонне співробітництво: ключові ідеї та перспективи. Матеріали ХХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2016. – С. 170-171 с.
 28. Ярошенко О.І. Моделювання позичкового фінансування галузі охорони здоров’я / О.І. Ярошенко // Матеріали V Міжнародної науково-методичної конференції. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. – Чернівці : ДрукАрт, 2017. – С. 174-176 с.
 29. Ярошенко О.І. Автоматизація управління багатономенклатурними запасами фармацевтичного підприємства / О.І. Ярошенко, С.І. Бурячок // Матеріали VМіжнародної науково-методичної конференції. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. – Чернівці : ДрукАрт, 2017. – С. 172-173 с.
 30. Ярошенко О.І. Автоматизована система управління медичними закладами/ О.І. Ярошенко // Сучасні інформаційні технології у бізнесі та досвід їх використання : матеріали Всеукраїнської школи-семінару. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2017. – С. 61-62.
 31. Ярошенко О.І. Проблеми та перспективи формування національної стратегії сталого розвитку / О.І. Ярошенко // Матеріали науково-практичної конференції. Сталий розвиток місцевих громад: роль економічної освіти та науки. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2017. – С. 14-15 с.
 32. Ярошенко О.І. Моделювання позичкового фінансування галузі охорони здоров’я / Ярошенко О.І. // Матеріали V Міжнародної науково-методичної конференції. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. – Чернівці : ДрукАрт, 2017. – С. 174-176 с.
 33. Ярошенко О.І. Автоматизація управління багатономенклатурними запасами фармацевтичного підприємства / Ярошенко О.І., Бурячок С.І. // Матеріали V Міжнародної науково-методичної конференції. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. – Чернівці : ДрукАрт, 2017. – С. 172-173 с.
 34. Автоматизована система управління медичними закладами/ О. І. Ярошенко // Сучасні інформаційні технології у бізнесі та досвід їх використання : матеріали Всеукраїнської школи-семінару. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2017. – С. 61-62.
 35. Ярошенко О.І. Проблеми та перспективи формування національної стратегії сталого розвитку / Ярошенко О.І. // Матеріали науково-практичної конференції. Сталий розвиток місцевих громад: роль економічної освіти та науки. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2017. – С. 14-15 с.
 36. Ярошенко О.І. Застосування принципів lean managment у медицині / Ярошенко О.І. // Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці : матеріали VI Міжнародної науково-методичної конференції (Чернівці, 18-19 квітня 2019 р.). – Чернівці : Друк Арт, 2019. – С. 158-159.
 37.   Ярошенко О.І. Взаємозв’язок деяких економічних та демографічних факторів України: економетричний підхід / О.І. Ярошенко, І.Б. Гайовська // Матеріали VІ Міжнародної науково-методичної конференції. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. – Чернівці : ДрукАрт, 2019. – С. 160-161 с.
 38. Ярошенко О.І. Аналіз та візуалізація економічних даних у Р / Ярошенко О.І., Лукашів Т.О. // Матеріали VІІ Міжнародної науково-методичної конференції. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. – Чернівці: Чернівець. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021. – С. 71-72 с.
 39. Ярошенко О.І. Використання технології Big Data у системі охорони здоров’я / Ярошенко О.І., Мелащенко А.О. // Потенціал сталого розвитку в умовах регіональних та глобальних викликів: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 11- 13 травня 2022 року, Чернівці (Україна) – Сучава (Румунія). – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2022. – С. 129-131.