Ярошенко Олена Іванівна

Ярошенко Олена Іванівна
доцент кафедри економіко-математичного моделювання,кандидат економічних наук

Освіта: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, спеціальності “Математика” (2004 р.) та “Маркетинг” (2008 р.).
Сфера наукових інтересів: 
Методи і моделі організації та фінансування системи охорони здоров’я як специфічної галузі економіки регіону.

Викладає курси: “Оптимізаційні методи та моделі”,  “Фінансова математика”,  “Економетрика”, “Статистика”, “Дослідження операцій”, “Моделі економічної динаміки”, “Дискретний аналіз в економіці”,  “Числові методи в економіці”  та ін.

 
Автор і співавтор понад 50 наукових та навчально-методичних праць.

Наукові праці

 1. Ярошенко О.І. Моделювання іпотечного кредитування. Монографія. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 176 с.
 1. Григорків В.С., Ярошенко О.І. Моделювання оптимальної кредитної стратегії ріелтера // Міжнародний науковий журнал „Економічна кібернетика”. – Донецьк, ДонНУ, 2007. – №1-2(43-44). – С. 4-9.
 2. Григорків В. С., Ярошенко О. І. Моделі інвестування об’єктів ринку нерухомості з урахуванням кредитних ресурсів та оподаткування // Міжнародний науковий журнал «Економічна кібернетика». – 2008. – №5-6 (53-54). – С. 48-57.
 3. Бойчук М. Стохастичне моделювання оптимальної кредитної стратегії компанії-дистриб’ютора на ринку фармацевтичної продукції / М.В. Бойчук, О.І. Ярошенко // Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine. Economics, 2015; 11(176): 49-54
 4. Бойчук М.В. Стохастичне моделювання оптимальної кредитної стратегії фармацевтичного дистриб’ютора із запізненням доставки продукції / М. В. Бойчук, О. І. Ярошенко// Електронне наукове видання «Глобальні та національні проблеми економіки» Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. – Випуск №14. – Грудень 2016. – С. 1027-1032.
 5. Boychuk, M., & Yaroshenko, O. (2017, July 15). Modeling of optimal credit strategy of a pharmaceutical product distributor with delay. (Z. Čekerevac, Ed.) MEST Journal, 5(2), 1-6. doi:10.12709/mest.05.05.02.01
 1. Ярошенко О.І.  Математичне моделювання процесу передачі деформації у ємнісному дилатометрі / О.І. Ярошенко, П.М. Шпатар, В.В. Брайловський,  О.М. Станіцька, Г.І. Ластівка // Наук. вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 157: Фізика. Електроніка. — Чернівці: ЧНУ, 2003. – С. 104-103.
 2. Ярошенко О.І. Моделювання іпотечного кредитування / О.І. Ярошенко // Наук. вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 281: Економіка. – Чернівці: Рута, 2006. – С. 137-141.
 3. Ярошенко О.І. Економетричне моделювання вартості нерухомості / О.І. Ярошенко, Н.Я. Скрипник // Наук. вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 366: Економіка. – Чернівці: Рута, 2007. – С. 110-113.
 4. Ярошенко О.І. Моделі іпотечного кредитування з достроковим погашенням / О.І. Ярошенко // Збірник наукових праць. Економічні науки (ПВНЗ «Буковинський університет»). – 2009. Вип. 5. – С. 154-163.
 5. Ярошенко О.І. Моделювання іпотечного кредитування з пільговим періодом / О.І. Ярошенко // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наук. праць. Вип. 368-369. Економіка. – Чернівці: Рута, 2009. – С. 150-156.
 6. Ярошенко О.І. Модель динаміки іпотечної кризи / О.І. Ярошенко, Л.М. Буяк, В.К. Паучок // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наук. праць. Вип. 493. Економіка. – Чернівці: Рута, 2009. – С. 141-147.
 7. Ярошенко О.І. Автоматизація процесу іпотечного кредитування у фінансово-кредитних установах засобами системи Акцент  / О.І. Ярошенко, С. В. Зюков // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наук. праць. Вип. 494. Економіка. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2009. – С. 162-167.
 8. Григорків В.С. Математичні моделі оподаткування доходів від іпотечних банківських операцій / В.С. Григорків, О.І. Ярошенко // Галицький економічний вісник. – Тернопіль: Тернопільський національний університет імені Івана Пулюя. – 2012. – №3(36). – С. 116-127.
 9. Григорків В.С. Нейронні мережі та їхнє використання для прогнозування тенденцій ринку нерухомості / В.С. Григорків, О.І. Ярошенко, Н.В. Філіпчук // Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.05. – С. 324-330.
 10. Григорків В.С. Моделювання ціни продукції рослинництва з урахуванням кредитних ресурсів / В.С. Григорків, О.І. Ярошенко, Г.П. Кибич // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наук. праць. Вип. 650-652. Економіка. – Чернівці: Рута, 2013. – С. 316-322.
 11. Бойчук М.В. Оптимізація кредитної стратегії компанії – дистриб’ютора на ринку фармацевтичної продукції / М.В. Бойчук, О.І. Ярошенко // Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету: Вип. 28. Економічні науки. – Чернівці: БДФЕУ, 2015. – С.258-263.
 12. Бойчук М.В. Моделювання оптимальної кредитної стратегії дистриб’ютора фармацевтичної продукції у випадку кусково-сталої відсоткової ставки за кредитом / М.В. Бойчук, О.І. Ярошенко // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 790. Економіка. – Чернівці: ЧНУ, 2017. – С. 56-61.
 13. Бойчук М.В. Багатокрокова модель оптимальної стратегії компанії-дистриб’ютора на ринку фармацевтичної продукції / М.В. Бойчук, О.І. Ярошенко // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. праць / відп. ред. В.К. Галіцин. – № 95. – 2018. – С. 5-12.
 1. Ярошенко О.І. Задача Коші для деяких параболічних рівнянь з оператором Бесселя і зростаючими коефіцієнтами / О.І. Ярошенко // Десята міжнародна наук. конф. ім. академіка М. Кравчука, 13-15 трав. 2004 р., Київ: Матеріали конф. – К.: Задруга, 2004. – С. 290.
 2. О. Ярошенко. Про нелінійні моделі Леонтьєва–Форда / О. Ярошенко // Восьма міжнародна науково-технічна конференція м. Вінниця. 24-27 жовтня 2005 р. – Вінниця: „УНІВЕРСУМ – Вінниця”, 2005. – С. 219.
 3. О.І. Ярошенко Нелінійні моделі виробничих систем / О.І. Ярошенко, С.В. Іщенко// Інтелектуальні системи прийняття рішень та інформаційні технології. Матеріали Міжнародної науково–практичної конференції. –Чернівці: Рута, 2006. – С. 154-155.
 4. Ярошенко О.І. Нелінійна модель формування податків та можливості її застосування в прийнятті економічних рішень / О.І. Ярошенко // Праці ІІІ-ї міжнародної школи семінару “Теорія прийняття рішень”, Ужгород, УжНУ, 2006. – С. 96-97.
 5. Маханець Л.Л. Застосування нейронних мереж до моделювання факторів ризику в іпотечному кредитуванні / Л.Л. Маханець, О.І. Ярошенко // Труды международной школы-симпозиума “Анализ, моделирование, управление, развитие экономических систем”, Севастополь, 2007. – С. 129-133.
 6. Ярошенко О.І. Про деякі підходи до моделювання іпотечного кредитування / О.І. Ярошенко // Thesis of conference reports „Dynamical system modeling and stability investigation”, Kyiv, 2007. – С. 256.
 7. Ярошенко О.І. Оптимізація кредитної політики ріелтера / О.І. Ярошенко, С.В. Іщенко // Thesis of conference reports „Dynamical system modeling and stability investigation”, Kyiv, 2007. – С. 257.
 8. Ярошенко О.І. Сумісний аналіз в моделюванні діяльності малого підприємства / О.І. Ярошенко, І.В. Ґудзик // Матеріали ІІ міжнародної (VI Всеукраїнської) науково–практично конференції „Маркетинг у сферах і галузях економіки регіону”, Чернівці, 2007. – С. 114-115.
 9. Ярошенко О.І. Моделювання вартості іпотечного кредиту / О.І. Ярошенко, С.В. Іщенко // Матеріали ІІ міжнародної (VI Всеукраїнської) науково–практично конференції „Маркетинг у сферах і галузях економіки регіону”, Чернівці, 2007. – С. 115-117.
 10. Ярошенко О.І. Нелінійна динамічна модель іпотечного кредитування / О.І. Ярошенко // Матеріали XVII міжнародної науково–практичної конференції „Генезис інституційної системи сучасної економіки України”, Чернівці, 2007. – С. 264-265.
 11. Ярошенко О.І. Використання сучасних інформаційних технологій для прогнозування ринку нерухомості / О.І. Ярошенко // Сучасні інформаційні технології та досвід їх використання в навчальному процесі. Матеріали Всеукраїнської школи-семінару. – Чернівці: ТОВ „ДрукАрт”, 2008. – С. 157-159.
 12. Ярошенко О.І. Моделювання кредитного ризику в іпотечному кредитуванні / О.І. Ярошенко // Труды ІІ международной школы-симпозиума „Анализ, моделирование, управление, развитие экономических систем”, Севастополь, 2008. – С. 249-252.
 13. Ярошенко О.І. Моделі іпотечного кредитування в умовах інфляції / О.І. Ярошенко // Праці ІV-ї міжнародної школи семінару „Теорія прийняття рішень”. – Ужгород, УжНУ, 2008. – С. 168-170.
 14. Ярошенко О.І. Моделювання оптимальної кредитної ставки / О.І. Ярошенко // Дванадцята міжнародна наукова конференція імені академіка М. Кравчука, 15-17 трав. 2008 р., Київ: Матеріали конф. – К.: ТОВ „За друга”, 2008. – С. 475.
 15. Ярошенко О.І. Моделі інвестування об’єктів ринку нерухомості / О.І. Ярошенко //  І Міжнародна науково-методична конференція «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці». – Матеріали. – Чернівці. – 2009. – С. 441-442.
 16. Ярошенко О.І. Імітаційна модель керування запасами / О.І. Ярошенко, К.В. Іценко // Міжнародна науково-методична конференція «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці». – Матеріали. – Чернівці. – 2009. – С. 443-444.
 17. Ярошенко О.І. Економетричне моделювання вартості земельних ділянок / О.І. Ярошенко, Н.О. Чернова // І Міжнародна науково-методична конференція «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці». – Матеріали. – Чернівці. – 2009. – С. 445-447.
 18. Ярошенко О.І. Оптимізація маршруту інкасації / О.І. Ярошенко // ІІ Міжнародна науково-методична конференція «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці». – Матеріали. – Чернівці. – 2011. – С. 316-318.
 19. Ярошенко О.І. Моделювання ринку банківських інкасаційних послуг / О.І. Ярошенко, Л.І. Гой // ІІ Міжнародна науково-методична конференція «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці». – Матеріали. – Чернівці. – 2011. – С. 318-320.
 20. Ярошенко О.І. Особливості лізингового кредитування на малому підприємстві / Ярошенко О.І., Завадовська І.В. // Матеріали ІІ Міжнародної науково-методичної конференції. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. – Чернівці : ДрукАрт, 2011. – С. 320-322.
 21. Ярошенко О.І. Моделювання ціни кукурудзи з урахуванням кредитних платежів / Ярошенко О.І., Кибич Г.П. // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-методичної конференції. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. – Чернівці : ДрукАрт, 2013. – С. 278-279 с.
 22. Ярошенко О.І. Проектування та розробка інтернет-магазину продажу товарів народного декоративного мистецтва / Ярошенко О.І., Петришак М.В. // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-методичної конференції. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. – Чернівці : ДрукАрт, 2013. – С. 280-281 с.
 23. Ярошенко О.І. Багатокритеріальна оптимізація плану виробництва підприємства хлібопекарської промисловості / Ярошенко О.І., Пилипчук А.І. // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-методичної конференції. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. – Чернівці : ДрукАрт, 2013. – С. 282-283 с.
 24. Ярошенко О.І. Оцінка кредитоспроможності підприємств малого бізнесу / О.І. Ярошенко // Теорія і практика економіки та підприємництва / / Матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції. Гурзуф. 25-2 8 квітня 2013 року. – Саки ПП «Підприємство Фєнікс». 2013. – С. 24-25.
 25. Ярошенко О.І. Оптимізація кредитної стратегії компанії-дистриб’ютора на ринку фармацевтичної продукції / О.І. Ярошенко // Матеріали ІV Міжнародної науково-методичної конференції. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. – Чернівці : ДрукАрт, 2015. – С. 182-183 с.
 26. Ярошенко О.І. Моделювання впливу економічних факторів на тривалість життя населення України / Ярошенко О.І., Максимчук К.І. // Матеріали ІV Міжнародної науково-методичної конференції. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. – Чернівці : ДрукАрт, 2015. – С. 184-186 с.
 27. Ярошенко О.І. Моделювання оптимальної кредитної стратегії дистриб’ютора із запізненням доставки товару / О.І. Ярошенко // Транскордонне співробітництво: ключові ідеї та перспективи. Матеріали ХХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2016. – С. 170-171 с.
 28. Ярошенко О.І. Моделювання позичкового фінансування галузі охорони здоров’я / О.І. Ярошенко // Матеріали V Міжнародної науково-методичної конференції. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. – Чернівці : ДрукАрт, 2017. – С. 174-176 с.
 29. Ярошенко О.І. Автоматизація управління багатономенклатурними запасами фармацевтичного підприємства / О.І. Ярошенко, С.І. Бурячок // Матеріали VМіжнародної науково-методичної конференції. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. – Чернівці : ДрукАрт, 2017. – С. 172-173 с.
 30. Ярошенко О.І. Автоматизована система управління медичними закладами/ О.І. Ярошенко // Сучасні інформаційні технології у бізнесі та досвід їх використання : матеріали Всеукраїнської школи-семінару. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2017. – С. 61-62.
 31. Ярошенко О.І. Проблеми та перспективи формування національної стратегії сталого розвитку / О.І. Ярошенко // Матеріали науково-практичної конференції. Сталий розвиток місцевих громад: роль економічної освіти та науки. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2017. – С. 14-15 с.
 32. Ярошенко О.І. Моделювання позичкового фінансування галузі охорони здоров’я / Ярошенко О.І. // Матеріали V Міжнародної науково-методичної конференції. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. – Чернівці : ДрукАрт, 2017. – С. 174-176 с.
 33. Ярошенко О.І. Автоматизація управління багатономенклатурними запасами фармацевтичного підприємства / Ярошенко О.І., Бурячок С.І. // Матеріали V Міжнародної науково-методичної конференції. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. – Чернівці : ДрукАрт, 2017. – С. 172-173 с.
 34. Автоматизована система управління медичними закладами/ О. І. Ярошенко // Сучасні інформаційні технології у бізнесі та досвід їх використання : матеріали Всеукраїнської школи-семінару. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2017. – С. 61-62.
 35. Ярошенко О.І. Проблеми та перспективи формування національної стратегії сталого розвитку / Ярошенко О.І. // Матеріали науково-практичної конференції. Сталий розвиток місцевих громад: роль економічної освіти та науки. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2017. – С. 14-15 с.
 36. Ярошенко О.І. Застосування принципів lean managment у медицині / Ярошенко О.І. // Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці : матеріали VI Міжнародної науково-методичної конференції (Чернівці, 18-19 квітня 2019 р.). – Чернівці : Друк Арт, 2019. – С. 158-159.
 37.   Ярошенко О.І. Взаємозв’язок деяких економічних та демографічних факторів України: економетричний підхід / О.І. Ярошенко, І.Б. Гайовська // Матеріали VІ Міжнародної науково-методичної конференції. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. – Чернівці : ДрукАрт, 2019. – С. 160-161 с.