Випускна кваліфікаційна робота спеціальності 051 Економіка (освітня програма «Інформаційні технології та моделювання в економіці»: методичні рекомендації

Навчальне видання містить методичні рекомендації до виконання випускної кваліфікаційної роботи спеціальності 051 «Економіка» (освітньої програми «Інформаційні технології та моделювання в економіці»).

Для студентів рівня вищої освіти «магістр».

Зміст книги

ВСТУП

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ СУТНОСТІ ВИПУСКНОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ ТА ВИМОГ ДО ЇЇ ВИКОНАННЯ

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ЕТАПІВ ВИКОНАННЯ ВИПУСКНОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ

2.1. Вибір теми

2.2. Опрацювання літератури, розробка плану роботи та пов’язаних з ним завдань

2.3. Вимоги до структури й обсягу випускної кваліфікаційної роботи

2.4. Вимоги до оформлення роботи

2.5. Рецензування випускної кваліфікаційної роботи

2.6. Попередній захист роботи та допуск до захисту на екзаменаційній комісії

2.7. Підготовка презентації основних результатів роботи та її захист. Підведення підсумків захисту

3. ДОДАТКИ